Rhieni a Phlant Mabwysiadol

“Mae dod yn rhiant yn werth chweil, yn rhoi boddhad ac yn llawn hwyl ond weithiau gall fod yn flinedig ac yn waith caled. Mae gan rai plant mabwysiedig anghenion ychwanegol, ac mae llawer o deuluoedd sy’n mabwysiadu yn elwa o dderbyn cymorth a chyngor ar gamau gwahanol yn eu bywydau. Gall anawsterau ddeillio o brofiadau cynnar sy’n dylanwadu ar ymddygiad eich plentyn gartref neu yn yr ysgol, a gallech fod am gael cyngor neu gymorth i reoli hyn. Mae’n bosib bod rhai o’ch profiadau o fod yn deulu mabwysiadol yn unigryw i’ch teulu chi. Er enghraifft, yn aml mae angen help ar blant mabwysiedig i ddeall eu gorffennol, neu gallent fod am gael rhagor o wybodaeth am eu teulu biolegol neu drefniadau cyswllt” (gwefan Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru).

Gallai eich teulu gael budd o gymorth mabwysiadu am nifer o resymau ac am gyfnodau amrywiol o amser. Er enghraifft, gallech fod am fynychu grŵp cymorth mabwysiadu lleol gyda mabwysiadwyr eraill â phrofiadau tebyg, gallech fod am gael cyngor, arweiniad neu wybodaeth am y gwasanaethau a'r adnoddau sydd ar gael i blant mabwysiedig a theuluoedd, neu gallech fod am gael mynediad i gyfleoedd hyfforddiant pellach.

Yn dibynnu ar eich anghenion fel teulu, gallech hefyd gael budd o gael gweithiwr cymdeithasol i’ch cefnogi am gyfnod o amser neu gallai fod yn briodol i’ch plentyn gael cymorth therapiwtig arbenigol. Gall gwasanaethau o’r fath gael eu cynnig yn dilyn asesiad o anghenion cymorth mabwysiadu.

Mae hawl gan rieni a phlant mabwysiadol i ofyn am asesiad o anghenion cymorth mabwysiadu a fyddai'n ystyried yr angen am:

 • Gwnsela, gwybodaeth a chyngor
 • Hyfforddiant i helpu gyda dealltwriaeth bellach o anghenion y plentyn
 • Grwpiau cymorth, cyfarfodydd a digwyddiadau gyda mabwysiadwyr a/neu blant mabwysiadol
 • Help gydag ymddygiad, ymlyniad ac anawsterau eraill y gallai'r plentyn eu hwynebu
 • Help gyda chyswllt rhwng y plentyn a’i deulu biolegol
 • Cymorth ariannol
 • Seibiannau byr i blentyn mabwysiedig gyda gofalwr arall
 • Help pan fo mabwysiadu’n methu neu mewn perygl o fethu.

Byddai gweithiwr cymdeithasol yn cwrdd â chi a’ch plentyn fel rhan o’r asesiad i drafod eich barn ar anghenion cymorth a lles eich teulu. Efallai y bydd hefyd angen iddo gysylltu â’r gwasanaethau Addysg ac Iechyd i gael rhagor o wybodaeth. Yn dilyn yr asesiad, bydd y gweithiwr cymdeithasol mabwysiadu’n trafod ei argymhellion gyda chi ac yn cytuno ar y camau nesaf.

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth a chyngor neu ofyn am asesiad, cysylltwch â ni:

 • 0800 023 4064

Beth arall ydyn ni’n ei gynnig?

 • Rydyn ni’n cynnig grŵp babanod misol i deuluoedd mabwysiadol yn darparu ar gyfer rhieni â phlant dan oedran cynradd.
 • Rydyn ni’n cynnal Diwrnodau Hwyl i deuluoedd mabwysiadol ddwywaith y flwyddyn. Mae’r digwyddiadau hyn yn cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi gan y plant a’r rhieni sy’n mynychu.
 • Rydyn ni hefyd yn cynnal nosweithiau grŵp cymorth yn chwarterol gyda phynciau gwahanol i’w trafod. Bydd siaradwyr gwadd yno hefyd.
 • Ein nod yw llunio cylchlythyr 3 gwaith y flwyddyn i gadw mewn cysylltiad a rhoi gwybod i chi am unrhyw ddigwyddiadau sydd ar ddod.

Siaradwch â gweithiwr cymdeithasol mabwysiadu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o’r digwyddiadau hyn. Pan fyddwch yn cysylltu â ni, bydd angen i ni gymryd eich manylion chi a manylion eich plentyn cyn i ni allu rhoi rhagor o wybodaeth.

Mae gennym gysylltiadau â sefydliadau eraill hefyd, gan gynnwys Adoption UK. Mae llinell gymorth Adoption UK Wales yn cael ei redeg o 10am i 2:30pm bob dydd gan staff a gwirfoddolwyr sydd wedi’u hyfforddi, y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn rhieni mabwysiadol. Maent ar gael am sgwrs anffurfiol neu i gynnig gwybodaeth a chyngor ar 02920 606200.

Mae pob mabwysiadwr newydd yng Nghymru yn cael cynnig aelodaeth o Adoption UK am ddim. Os ydych wedi cael eich cymeradwyo’n ddiweddar neu wedi derbyn plentyn ar leoliad, gofynnwch am gael siarad â’ch gweithiwr cymdeithasol mabwysiadu am hyn. Mae Adoption UK hefyd yn rhedeg nifer o grwpiau cymorth yn ein rhanbarth.