Family walking along river

Am Fabwysiadu

Mae mabwysiadu yn benderfyniad sy’n newid eich bywyd chi a bywyd unrhyw blentyn sy’n cael ei fabwysiadu. Efallai rydych yn ymchwilio i fabwysiadu am y tro cyntaf neu efallai rydych wedi bod yn ei ystyried am nifer o flynyddoedd.

Waeth beth fo’ch sefyllfa mae ein tîm bob amser ar gael i ateb unrhyw gwestiynau a thrafod unrhyw ddisgwyliadau neu amheuon a allai fod gennych. Mae pob stori fabwysiadu’n unigryw a gallwch ddarllen rhai o straeon ein mabwysiadwyr yma.

Rydym yn cynnal Nosweithiau Gwybodaeth i bobl sydd â diddordeb mewn mabwysiadu. Yn ystod y sesiynau hyn rydym yn esbonio’r hyn rydym yn ei wneud yn fanylach ac yn esbonio rhai o’r profiadau bywyd cynnar plant rydym yn chwilio am deulu ar eu cyfer. I fynd i Noson Wybodaeth bydd angen i chi gofrestru eich diddordeb ar 0800 023 4064 neu lenwi ein ffurflen ymholi.

Beth yw Mabwysiadu?

Mae mabwysiadu yn ffordd o roi teulu newydd i blentyn, pan nad yw byw gyda’i deulu ei hun yn bosibl mwyach. Mae’n broses gyfreithiol. Pan gymeradwyir Gorchymyn Mabwysiadu gan lys, roddir pen ar berthynas gyfreithiol y plentyn â’i rieni biolegol a throsglwyddir cyfrifoldeb rhieniol i’r rhieni mabwysiadol. Mae’r plentyn yn dod yn aelod llawn o’i deulu mabwysiadol, pe bai wedi’i eni iddo. Ni ellir gwrthdroi Gorchymyn Mabwysiadu.

Ein plant

Mae ein plant wrth wraidd pob penderfyniad rydym yn ei wneud. Mae ein plant yn dod o ystod o brofiadau bywyd cynnar ond penderfynwyd na allant fyw gyda’u teuluoedd biolegol mwyach a bod angen iddynt gael eu mabwysiadu felly. Maent o oedran amrywiol ac yn dod gyda'u hanghenion a’u gofynion eu hunain.

Byddai diddordeb penodol gennym mewn clywed gennych pe byddech yn ystyried mabwysiadu plentyn / plant sydd fel arfer yn aros yr amser hiraf:

 • Grwpiau o frodyr a chwiorydd o dau neu dri
 • Plant sy’n fwy na phedair oed
 • Plant a allai fod ganddynt broblemau meddygol a datblygiadol
 • Plant a allai fod ganddynt anawsterau dysgu

 

Ein mabwysiadwyr

Mae pobl yn dewis mabwysiadu am lawer o wahanol resymau. I rai pobl mae mabwysiadu’n llwybr maent yn ei gymryd oherwydd anffrwythlondeb ac i bobl eraill mabwysiadu yw eu dewis cyntaf ar gyfer dechrau neu ymestyn eu teulu.

Y prif beth i’w gofio yw nad ydych ar eich pen eich hun. Mae ein nosweithiau gwybodaeth a hyfforddiant yn lleoedd gwych i gwrdd â phobl eraill sy’n dechrau’r broses fabwysiadu ar yr un adeg â chi. Ymhellach ymlaen yn y broses gallech gael eich paru gyda phobl sydd eisoes wedi mabwysiadu a all rannu eu profiad gyda chi ac ar ôl i chi fabwysiadu rydym yn cynnal diwrnodau hwyl dwywaith y flwyddyn a grŵp plant bach.

Mae pobl a all fabwysiadu plentyn yn:

 • Sengl, priod, neu fewn perthynas; ni waeth beth fo’u rhywioldeb a rhyw. Rydym yn chwilio am berson / pobl a all gynnig bywyd cartref sefydlog i blentyn.
 • 21 oed neu’n hŷn. Croesawir ceisiadau gan bobl o bob oed ond rhaid i chi fod yn hŷn na 21 oed.
 • Perchnogion cartref neu’n rhentu. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dangos bod gennych y lle a’r diogelwch i ofalu am blant wrth iddynt dyfu.
 • Gwneud unrhyw fath o swydd. Nid oes angen i chi ennill swm penodol o arian neu gael proffesiwn penodol. Fodd bynnag, bydd angen i chi ddangos i ni na fyddai dod yn fabwysiadwr yn creu anawsterau ariannol i chi.

 

Rydym yn chwilio am fabwysiadwyr sy’n dangos eu bod yn:

 

 • Ymrwymedig: Mae’r broses asesu’n galed. Bydd angen i chi fod yn siŵr mai mabwysiadu yw’r peth iawn i chi. Bydd ein gweithwyr cymdeithasol yn eich helpu i ystyried unrhyw faterion ac yn eich cynorthwyo trwy’r broses.
 • Egnïol: Rhaid i chi ddangos y gallwch fuddsoddi amser ac egni wrth ddatblygu eich perthynas gyda’ch plentyn mabwysiedig. Mae rhywfaint o brofiad o ofal plant o fudd. 
 • Ymwybodol ac â disgwyliadau realistig: Rhaid i chi fod yn ymwybodol, er bod mabwysiadu plentyn yn fuddiol iawn, y gall hefyd fod yn heriol. Bydd angen i chi dderbyn bod hanes gan blentyn mabwysiedig. Mae’n bwysig iawn ein bod yn agored ac yn onest ac yn eu cefnogi i ddeall ei hanes a’u teulu biolegol.
 • Empathi: Bydd y rhan fwyaf o blant a fabwysiadir heddiw yn cadw cysylltiad â’u teulu biolegol, naill ai drwy lythyr blynyddol neu’n achlysurol, yn wyneb yn wyneb (e.e. gyda brodyr a chwiorydd mewn lleoliadau mabwysiadol eraill). Gallai rhywfaint o gysylltiad hefyd barhau gyda’u teulu maeth os yw hyn yn bwysig i’r plentyn.

 

Mae hefyd yn bwysig bod gan darpar fabwysiadwyr: 

 • Gymorth da gan deulu a ffrindiau
 • Synnwyr digrifwch da
 • Parodrwydd ac awydd dysgu am anghenion plant mabwysiedig
 • Ffordd sefydlog o fyw a’r gallu i gynnig teulu cariadus sy’n derbyn

 

Camau at fabwysiadu

Mae’r camau canlynol yn ganllaw cryno ar y broses o gael eich cymeradwyo fel mabwysiadwr gan Wasanaeth Mabwysiadu Cydweithredol y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd.

 • Cam 1: Ymholiad cychwynnol

  Os ydych am gael gwybodaeth am fabwysiadu plentyn neu weithredu ar eich diddordeb, gallwch ofyn am Becyn Gwybodaeth drwy gysylltu â’r Gydweithfa Fabwysiadu ar 0800 023 4064 neu drwy glicio'r botwm ymholi/cysylltu â ni. Os oes gennych ragor o gwestiynau ar ôl derbyn y pecyn gwybodaeth, byddai croeso i chi alw draw am sgwrs gyda gweithiwr cymdeithasol.

  Os hoffech barhau ar ôl derbyn eich pecyn, cewch eich gwahodd i ddod i Noson Gwybodaeth Mabwysiadu.

 • Cam 2: Noson Gwybodaeth Mabwysiadu

  Mae hwn yn gyfarfod lle bydd darpar fabwysiadwyr yn cael rhagor o wybodaeth am y broses fabwysiadu ac anghenion y plant y mae angen teuluoedd parhaol arnynt. Mae’r noson yn cael ei hwyluso gan weithwyr cymdeithasol mabwysiadu profiadol, sydd wrth law i ateb unrhyw gwestiynau ar ôl rhoi cyflwyniad byr. Ar ddiwedd y noson byddwn yn rhoi pecyn gwybodaeth i chi sy’n cynnwys rhagor o fanylion am y meysydd mwyaf cyffredin o angen y mae ein plant yn eu profi. Gofynnwn i chi fynd â’r pecyn hwn adref gyda chi, ei ddarllen, ac ystyried rhywfaint o'r deunydd darllen arall rydyn ni'n ei awgrymu cyn cysylltu â ni am ymweliad cychwynnol.

 • Cam 3: Ymweliad Cychwynnol

  If you decide to proceed to an initial visit, a social worker from the Adoption team will visit you at home to discuss your individual circumstances and reasons for wishing to adopt. During the visit you will be asked about any criminal convictions and your health. If you advise us that you have a previous criminal conviction we will request a DBS check to be undertaken at this point in the process. In some cases we may also suggest a health assessment is carried out if you tell us about any health issues which may affect your ability to care for a child. This health assessment is then reviewed by the medical advisor for their advice. A short report is prepared following the visit to enable the Collaborative to decide whether you should progress to the next stage of the process. Sometimes we may feel that you are not ready to progress to the next stage and will provide you with feedback and advice.

 • Cam 4: Cwrs Hyfforddi – Paratoi i Fabwysiadu

  Cyn i ni allu derbyn cais, bydd disgwyl i chi ddod i’n cwrs hyfforddi paratoi. Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnal dros dridiau ac mae’n cael ei hwyluso gan hyfforddwr profiadol yn y maes mabwysiadu. Mae’r cwrs yn gyfle pellach i gwrdd â darpar fabwysiadwyr eraill, dysgu am brofiadau plant a fabwysiadwyd a’r heriau y gallech eu hwynebu fel rhiant mabwysiadol. Mae’r cyrsiau hyn yn cael eu rhedeg yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn, felly os na allwch ddod i’r cwrs nesaf, byddwn yn eich gwahodd i’r un nesaf fel mater o drefn. 

 • Cam 5: Cais a Gwiriadau Cyn Cymeradwyo

  Ar ôl y cwrs Paratoi i Fabwysiadu, byddwn yn rhoi ffurflen gais i chi a nifer o ffurflenni ar gyfer amrywiaeth o wiriadau. Fel rhan o’r broses ymgeisio, bydd angen i chi gymeradwyo gwiriad GDG (os nad ydych eisoes wedi cwblhau un gyda ni). Rydyn ni hefyd yn cynnal gwiriadau o ardaloedd awdurdod lleol rydych chi wedi byw ynddynt ers eich bod yn oedolyn ac yn gofyn i chi gynnig enwau pobl a all roi geirda i chi. Bydd hefyd angen i chi gael prawf meddygol gyda’ch meddyg a gaiff ei anfon ymlaen i Ymgynghorydd Meddygol yr asiantaeth am gyngor ar unrhyw broblemau meddygol.

 • Cam 6: Asesiad

  Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn ymweld â chi bob hyn a hyn i ddod i’ch nabod chi a llunio adroddiad manwl ar bob agwedd ar eich bywyd. Yn yr ymweliad cyntaf byddwch yn edrych drwy gynllun asesu a fydd yn rhoi gwybodaeth i chi am y meysydd fydd yn cael eu trafod yng ngweddill yr ymweliadau. Bydd Rhestrau Gwirio Iechyd a Diogelwch yn cael eu cwblhau, gan gynnwys asesiadau o unrhyw anifeiliaid anwes sydd gennych.

  Rydyn ni’n annog ymgeiswyr i gyfrannu at y gwaith o gwblhau adroddiad yr asesiad a byddwch yn cael gwaith cartref yn rheolaidd a fydd yn adlewyrchu eich dealltwriaeth o fabwysiadu a'r heriau sydd o'ch blaen. Gofynnwn i chi hefyd roi sylwadau ar yr adroddiad terfynol i'w gyflwyno i'r Panel Mabwysiadu.

 • Cam 7: Cymeradwyaeth

  Caiff adroddiad cyflawn yr asesiad, gan gynnwys manylion gwiriadau a geirdaon, ei gyflwyno i'r Panel Mabwysiadu gan eich gweithiwr cymdeithasol.  Mae’r Panel yn cynnwys amrywiaeth o bobl sydd â phrofiad o fabwysiadu ar lefel broffesiynol a phersonol.

  Rydyn ni’n cydnabod bod y wybodaeth sy’n cael ei chasglu o natur sensitif a chyfrinachol. Dylai aelodau’r panel a gweithwyr cymdeithasol gadw cyfrinachedd bob amser. Cewch gyfle i fynychu un o gyfarfodydd y Panel.

  Y Panel Mabwysiadu sy’n argymell cymeradwyo mabwysiadwyr, a Swyddog Penderfyniadau’r Asiantaeth yn yr awdurdod lleol lle rydych yn byw (fel arfer Pennaeth y Gwasanaethau Plant) fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. Os na fydd y Panel mewn sefyllfa i argymell eich cymeradwyo, mae gweithdrefnau ar waith i’ch galluogi i apelio yn erbyn y penderfyniad.

 • Cam 8: Paru a Lleoli
  Ar ôl eich cymeradwyo, byddem yn ceisio eich paru â’r plentyn neu'r plant mwyaf addas o'n cydweithfa ranbarthol. Os na allwn eich paru â phlentyn o’n cydweithfa ranbarthol, gallwn eich atgyfeirio at Gofrestr Fabwysiadu Cymru, a byddwn hefyd yn rhoi gwybodaeth a chyfleoedd i chi chwilio am blant sydd ar gael dros eich hun.
 •  

   

 •