Two people talking

 

Cwestiynau cyffredin

Yma rydyn ni’n ateb rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin a ofynnir gan bobl sydd am fod yn rhieni mabwysiadol. Fodd bynnag, os nad ydy’r atebion canlynol yn trafod y materion sy’n achosi pryder i chi neu fod angen eglurhad pellach arnoch, cysylltwch.

 • Oes yna derfyn oedran

  Does dim terfyn oedran uwch, ond mae angen i chi fod yn ddigon heini ac iach i gefnogi plentyn yn eich gofal tan ei fod yn oedolyn. Y peth pwysig yw eich bod yn gallu rhoi sefydlogrwydd, diogelwch ac amgylchedd meithringar a diogel i blentyn, a bod gennych ddigon o amser i fodloni anghenion y plentyn.

 • Oes unrhyw gyfyngiadau o ran iechyd ac anabledd?

  Dylech roi gwybod i ni am unrhyw broblemau iechyd ar ddechrau’r broses asesu fel y gallwn ymgynghori â gweithiwr meddygol proffesiynol a rhoi cyngor i chi yn unol â hynny. Mae pob mabwysiadwr yn cael asesiad meddygol.

  Cydnabyddir erbyn hyn fod smygu goddefol yn niweidiol i oedolion a phlant, felly os ydych am fabwysiadu plant 0-5 oed ni ddylech fod yn smygwr, neu dylech fod wedi rhoi'r gorau i smygu am gyfnod o flwyddyn. Disgwylir i bob darpar fabwysiadwr gadw cartref di-fwg.

  Nid yw bod ychydig yn rhy drwm yn golygu na allwch fabwysiadu plentyn. Bydd hyn ond yn broblem os yw’n effeithio ar eich iechyd neu allu i ofalu am blentyn.

   

  Os ydych yn anabl, nid yw hyn yn ei hun yn rhwystr i fod yn rhiant mabwysiadol. Eich gallu i fod yn rhiant i blentyn yw’r peth pwysig. Fodd bynnag, os oes gan eich cyflwr oblygiadau o ran disgwyliad oes, neu os yw’n peri symptomau a fyddai'n ei gwneud yn anodd i chi ofalu am blentyn, byddai angen ystyried y peth yn ofalus.

 • Beth os ydw i yn neu wedi cael triniaeth anffrwythlondeb?

  Mae mabwysiadu’n broses emosiynol galed sy'n gofyn am ymrwymiad llwyr, felly dylech fod wedi dod i delerau ag unrhyw faterion anffrwythlondeb rydych chi wedi'u profi cyn dechrau ar y broses fabwysiadu.

   

  Os ydych yn neu wedi cael triniaeth anffrwythlondeb, dylai’r triniaethau fod wedi’u cwblhau a dylech fod wedi cael ychydig o amser i addasu. Mae hyn gan ei bod yn bwysig i chi roi amser i chi’ch hun ddod i delerau â’r ffaith na allwch feichiogi a phenderfynu mabwysiadu am y rhesymau cywir.

 • Beth os oes gennyf euogfarn droseddol?

  Fel rhan o’n proses mae’n rhaid i ni geisio gwybodaeth gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG).  Bydd hyn yn dangos i ni a ydych wedi cael unrhyw euogfarnau, gan gynnwys rhai wedi'u disbyddu.  Ni fydd pobl sydd wedi cyflawni troseddau difrifol penodol yn cael mabwysiadu, gan gynnwys troseddau yn erbyn plant neu droseddau treisgar.  Os oes gennych unrhyw euogfarnau troseddol, ceisiwch fod yn agored gyda ni cyn gynted â phosibl yn y broses. Rydyn ni’n deall y gallai fod gan bobl fân droseddau ar gofnod, yn arbennig camymddwyn fel person ifanc. Byddwn bob amser yn ystyried unrhyw drosedd yn sympathetig o ran ei natur, pryd y cafodd ei chyflawni, pa mor rheolaidd oedd y troseddu a pha mor hir yn ôl y digwyddodd. Yn ogystal â’r gwiriadau GDG, rydyn ni hefyd yn cynnal gwiriadau gyda’r Awdurdodau Lleol lle rydych chi’n byw, neu lle roeddech chi’n byw.

 • Beth os oes gennyf blant yn barod?

  Os oes gennych blentyn yn barod (mabwysiedig neu fiolegol), mae'n hanfodol eich bod yn ystyried sut bydd plentyn arall yn effeithio ar ei fywyd. Os ydyw o oedran sy’n deall mabwysiadu a’r goblygiadau, bydd y gweithiwr cymdeithasol sy’n eich asesu hefyd yn treulio amser gyda’r plentyn i glywed ei farn. Bydd oedrannau ac anghenion eich plant yn ein helpu i bennu oedrannau ac anghenion y plant fyddai fwyaf addas i'ch teulu.

 • A oes ots am fy sefyllfa ariannol a'm statws cyflogaeth?

  Y peth pwysig yw bod gennych ddigon o arian i ofalu am blentyn. Caiff eich sefyllfa ariannol a’ch statws cyflogaeth eu hystyried fel rhan o asesiad mabwysiadu. Gallwch fabwysiadu os oes gennych incwm isel, os ydych yn ddi-waith neu os ydych yn derbyn budd-daliadau.

 • Preswyliaeth

  Yn ôl y gyfraith, rhaid i ymgeiswyr fyw yn y DU a disgwyl aros yn y DU am y dyfodol rhagweladwy. Y disgwyliad yw i’r darpar fabwysiadwr neu un o’r ddarpar fabwysiadwyr fod yn byw yn Ynysoedd Prydain neu fod wedi byw’n rhan o Ynysoedd Prydain am o leiaf flwyddyn nes gwneud cais i’r llys am Orchymyn Mabwysiadu.

 • Dinasyddiaeth

  Os nad yw ymgeisydd yn Ddinesydd Prydeinig neu’n Ddinesydd Deuol rhaid iddo fod wedi’i ddyfarnu â ‘Chaniatâd Amhenodol i Aros’ yn y DU a rhaid iddo allu cyflwyno dogfennaeth i ddweud fod ganddo hawl i hynny neu y caiff hawl i hynny’n fuan. Os nad yw ymgeiswyr yn bodloni’r gofynion hyn gallent gael cyngor i ceisio cyngor cyfreithiol a rhannu hyn â ni. 

 •  
 •  
 •