Old photographs

Oedolion Mabwysiedig

Os ydych yn oedolyn mabwysiedig, gallech fod am gael gwybodaeth am eich mabwysiadu a’ch teulu biolegol.

 • Mabwysiadwyd cyn 12 Tachwedd 1975

  Os cawsoch eich mabwysiadu cyn y dyddiad hwn, yn ôl y gyfraith mae dyletswydd arnom i roi mynediad i chi i gwnsela cyn i ni allu rhannu gwybodaeth â chi am eich mabwysiadu â’ch perthnasau biolegol. Gall y gair cwnsela fod yn gamarweiniol, ond yn ei hanfod mae'n ymgynghoriad lle caiff gwybodaeth, cyngor, cymorth ac arweiniad eu cynnig. Mae hyn oherwydd, cyn y dyddiad hwn, dywedwyd wrth deuluoedd biolegol a theuluoedd mabwysiadol na ellid rhannu unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i’w hadnabod. Newidiodd y gyfraith ym 1975 i alluogi oedolion mabwysiedig i wneud cais am wybodaeth o ran eu tystysgrif geni wreiddiol.

  Y cam cyntaf fydd cysylltu â Swyddfa'r Cofrestrydd Cyffredinol (GRO) a llenwi cais ar gyfer y gwasanaeth Gwybodaeth Tystysgrif Geni Cyn Mabwysiadu (BIBA).  Ceir rhagor o wybodaeth yn: www.gov.uk/adoption-records

  Ar ôl i chi wneud hyn, bydd Swyddfa'r Cofrestrydd Cyffredinol yn anfon eich manylion cyn mabwysiadu atom er mwyn i chi allu cael mynediad at eich tystysgrif geni. Bydd y GRO yn rhoi gwybod i chi pan fydd hyn wedi digwydd.

  Cofiwch: Bydd y GRO yn awgrymu y dylech aros 5 diwrnod cyn cysylltu â ni. Fodd bynnag, ni allwn sicrhau y gallwn ymateb i'ch cais yn syth ar ôl hyn. Rydyn ni’n cael llawer o geisiadau, ac yn anffodus mae yna restr aros am y gwasanaeth hwn yn aml. Fodd bynnag, rydyn ni’n blaenoriaethu’r mabwysiadu hynny a ddigwyddodd hiraf yn ôl neu lle ceir amgylchiadau arbennig.

  Pan fydd gweithiwr cymdeithasol mabwysiadu ar gael, bydd yn cysylltu â chi i drefnu cyfarfod mynediad i gofnodion genedigaeth. Bydd y cyfarfod â gweithiwr cymdeithasol mabwysiadu'n rhoi’r cyfle i chi feddwl am y goblygiadau a’r effaith o gael gwybodaeth am eich tystysgrif geni wreiddiol a chofnodion mabwysiadu.

  Ar ôl hyn, gallwch wneud cais am gopi o’ch tystysgrif geni a gallech fod am i’ch gweithiwr cymdeithasol wneud cais am fynediad i unrhyw gofnodion sy’n cael eu cadw gan yr awdurdod lleol, asiantaeth neu lys oedd yn rhan o'ch mabwysiadu. Mae cofnodion yn amrywio’n sylweddol o ran maint, ansawdd a’r wybodaeth sy’n cael ei chofnodi, yn arbennig os digwyddodd y mabwysiadu gryn amser yn ôl. Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn paratoi crynodeb o'r wybodaeth ac yn cynnwys unrhyw gopïau o ddogfennau perthnasol y gall eu rhannu â chi.

 • Mabwysiadwyd ar ôl 12 Tachwedd 1975 (cyn 30 Rhagfyr 2005)

  Os cawsoch eich mabwysiadu yn ystod y cyfnod hwn, mae’n bosib eich bod eisoes wedi derbyn y wybodaeth am eich enw cyn mabwysiadu, neu efallai eich bod am gael mynediad i'ch tystysgrif geni o hyd. Gallwch wneud cais i Swyddfa'r Cofrestrydd Cyffredinol a fydd yn anfon copi o’ch tystysgrif geni atoch chi heb fod angen cyfarfod mynediad i gofnodion genedigaeth.

  Er nad yw hyn yn ofyniad cyfreithiol, gallai fod yn ddefnyddiol i chi gwrdd â gweithiwr cymdeithasol i drafod y goblygiadau a'r effaith o gael y wybodaeth hon ac unrhyw gofnodion pellach. Mae mabwysiadu wedi newid yn sylweddol dros amser, yn arbennig y rhesymau dros fabwysiadu plant. Gallech ddod o hyd i wybodaeth sy’n peri gofid mawr yn eich cofnodion mabwysiadu, a gallai fod angen cymorth arnoch yn ystod y broses.  

  Os dymunwch iddo wneud hynny, gall y gweithiwr cymdeithasol wneud cais i gael mynediad i unrhyw gofnodion sy’n cael eu cadw gan yr awdurdod lleol, asiantaeth neu lys oedd yn rhan o’ch mabwysiadu. Fel y nodwyd eisoes, gall y cofnodion hyn amrywio'n fawr o ran maint ac ansawdd. Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn paratoi crynodeb o'r wybodaeth ac yn cynnwys unrhyw gopïau o ddogfennau perthnasol y gall eu rhannu â chi.

 • Mabwysiadwyd ar ôl 30 Rhagfyr 2005

  Os cawsoch eich mabwysiadu ar ôl y dyddiad hwn bydd angen i chi gysylltu â’r asiantaeth a drefnodd eich mabwysiadu i wneud cais am wybodaeth am eich geni i helpu i wneud cais am gopi o'ch tystysgrif geni gan Swyddfa'r Cofrestrydd Cyffredinol.

  Os dymunwch iddo wneud hynny, gall y gweithiwr cymdeithasol wneud cais i gael mynediad i unrhyw gofnodion sy’n cael eu cadw gan yr awdurdod lleol, asiantaeth neu lys oedd yn rhan o’ch mabwysiadu. Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn paratoi crynodeb o'r wybodaeth ac yn cynnwys unrhyw gopïau o ddogfennau perthnasol y gall eu rhannu â chi.

  Cofiwch: mae mabwysiadu wedi newid yn sylweddol dros amser, yn arbennig y rhesymau dros fabwysiadu plant. Gallech ddod o hyd i wybodaeth sy’n peri gofid mawr yn eich cofnodion mabwysiadu, a gallai fod angen cymorth arnoch yn ystod y broses.  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •