Preifatrwydd a Cwcis

 

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaeth Mabwysiadu Cydweithredol y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni, ac mae'r polisi hwn yn esbonio sut y byddwn yn rheoli gwybodaeth rydych chi'n ei rhoi i ni a'ch hawliau o ran y wybodaeth honno. Mae'n esbonio pa fath o wybodaeth amdanoch y byddwn yn ei chasglu, ei defnyddio a'i rhannu ag eraill, sut y byddwn yn ei phrosesu, ei throsglwyddo, a'i storio.

 • Pwy sy'n casglu ac yn defnyddio eich data personol?

  Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cydweithredol y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd (FCCh) yn casglu ac yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol ynghylch pa agwedd bynnag o'r broses fabwysiadu rydych chi'n ymwneud â hi. Trwy gydsynio i ddewis defnyddio'r gwasanaeth hwn neu drwy fod y gyfraith yn mynnu eich bod yn cymryd rhan, rydych yn cytuno i FCCh gasglu a defnyddio eich data at ddibenion sy'n ymwneud â'r broses fabwysiadu rydych yn ymwneud â hi. Caniateir i'r FCCh brosesu eich data personol o dan gyfreithiau diogelu data oherwydd bod rhwymedigaeth gyfreithiol arnynt i ddarparu'r gwasanaeth hwn a’u bod yn cyflawni tasg gyhoeddus trwy ddarparu'r gwasanaeth hwn.

  Mae’r FCCh yn gweithredu fel Asiantaeth Fabwysiadu Ranbarthol ar ran:
  • Cyngor Bro Morgannwg
  • Cyngor Sir Caerdydd
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

  Cyngor Bro Morgannwg yw’r awdurdod cartref ar gyfer y FCCh.

 • Pa fath o ddata fyddwn ni'n ei gasglu?

   O ran person sy'n ceisio cymeradwyaeth i allu mabwysiadu, bydd FCCh yn casglu ystod o wybodaeth bersonol, megis-
  • Enw
  • Cyfeiriad
  • Dyddiad Geni
  • Rhywedd
  • Rhif yswiriant gwladol
  • Statws Cyfreithiol
  • Crefydd
  • Ethnigrwydd
  • Gwybodaeth feddygol
  • Collfarnau Troseddol
  • Hanes teuluol
  • Manylion dibynyddion
  • Gwybodaeth ariannol

  O ran personau eraill sy'n ceisio mynediad at wasanaethau cymorth ôl-fabwysiadu, bydd angen i’r FCCh hefyd gasglu ystod o wybodaeth bersonol fel:
  • Dynodwyr personol
  • Data demograffig
  • Hanes teuluol
  • Statws cyfreithiol
  • Data demograffig
  • Statws cyfreithiol
  • Gwybodaeth feddygol
  • Anghenion ymddygiad
  • Anghenion datblygiadol ac emosiynol
  • Anghenion addysgol
  • Hanes cefndir
  • Gwybodaeth am Rieni Biolegol
  • Gwybodaeth am frodyr/chwiorydd
  • Hanes teulu ehangach

  Mae’r FCCh yn prosesu gwybodaeth gan ein partneriaid Awdurdod Lleol ynghylch plant sydd angen lleoliadau mabwysiadu, gwybodaeth fel:
  • Dynodwyr personol
  • Data demograffig
  • Statws cyfreithiol
  • Gwybodaeth feddygol
  • Anghenion ymddygiad
  • Anghenion datblygiadol ac emosiynol
  • Anghenion addysgol
  • Hanes cefndir
  • Gwybodaeth am Rieni Biolegol
  • Gwybodaeth am frodyr/chwiorydd
  • Hanes teulu ehangach

 • Pam rydym yn casglu a phrosesu eich data personol?

  I ddarparu gwasanaethau i Gydweithfa Fabwysiadu’r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd, mae angen i ni brosesu data personol am ddarpar fabwysiadwyr a phlant sydd wedi cael eu hatgyfeirio a'u lleoli i'w mabwysiadu.

  Y sail gyfreithiol rydym yn dibynnu arni ar gyfer prosesu data personol am ddarpar fabwysiadwyr yw tasg gyhoeddus a rhwymedigaeth gyfreithiol. Erthyglau 6 1 (c) a 6 1 (e) y Rheoliadau Prosesu Data Cyffredinol (GDPR). 

  Caiff data personol am unigolion sy'n ceisio cymeradwyaeth fel mabwysiadwyr a phlant a gaiff eu hatgyfeirio a’u lleoli i’w mabwysiadu eu prosesu i fodloni ein rhwymedigaethau o dan Ddeddf Plant 1989, Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 a Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio data personol i anfon cyfathrebiadau megis cylchlythyrau am wasanaethau mabwysiadu a gynigir gennym. Dylai unrhyw un sy'n dymuno optio allan o dderbyn cyfathrebiadau o'r fath ysgrifennu at contact@adopt4vvc.org i ofyn am hyn.

 • Gyda phwy y byddwn yn rhannu eich data personol?

  Er mwyn darparu gwasanaethau mabwysiadu, efallai y bydd angen i ni rannu data personol am ddarpar fabwysiadwyr a phlant sydd wedi'u lleoli i'w mabwysiadu gyda'r canlynol:
  • Aelodau’r Panel Mabwysiadu Annibynnol sy'n gyfrifol am asesu addasrwydd darpar fabwysiadwyr i fabwysiadu plentyn
  • Awdurdodau lleol eraill sydd â chyfrifoldeb statudol dros ddiogelu plant a darparu gwasanaethau mabwysiadu
  • Gyda Gweithwyr Cymdeithasol a staff arall yn y FCCh sydd angen cael gafael ar wybodaeth i ddarparu'r gwasanaeth mabwysiadu
  • Gyda sefydliadau trydydd parti a all gynorthwyo mewn amrywiaeth o swyddogaethau cymorth

  Nid yw’r rhestr uchod yn gyflawn.

  Ni fyddwn yn rhannu eich data personol â sefydliadau eraill oni bai ein bod yn cael gwneud hynny o dan y Ddeddf Diogelu Data.

 • Am ba hyd y byddwn yn cadw eich data personol?

  Byddwn ond yn cadw'ch data dim gyhyd ag y bydd ei angen. Mae'r holl ddata yn cael ei gadw yn unol â'r deddfau perthnasol ac amserlenni cadw pob Awdurdod Lleol, sy'n rhan o Fabwysiadu Cydweithredol y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd. Gellir cael manylion yr amserlenni cadw a/neu ragor o wybodaeth am hyn drwy gysylltu â Gwasanaeth Mabwysiadu Cydweithredol y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd yn contact@adopt4vvc.org.

 • Arfer eich hawliau

  Mae gennych hawl i ofyn am fynediad at a chywiro gwybodaeth a gedwir amdanoch.

  Mae hyn yn golygu bod yr hawl gennych:
  • I ofyn am gopïau o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch
  • Gofyn i ni gywiro gwybodaeth bersonol rydych chi'n credu sy'n anghywir
  • Gofyn i ni gwblhau gwybodaeth sy'n anghyflawn yn eich barn chi
  • Gofyn i ni ddileu eich gwybodaeth mewn rhai amgylchiadau
  • Gofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau
  • Gwrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau
  • Gofyn am gael trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol mewn amgylchiadau penodol i sefydliad arall

  Nid oes angen i chi dalu unrhyw daliad am arfer eich hawliau. Os gwnewch gais, bydd gennym un mis i ymateb i chi yn y rhan fwyaf o amgylchiadau.

  Cysylltwch â ni yn contact@adopt4vvc.org os oes angen ystyried unrhyw un o'r uchod arnoch.

 • Eich hawl i gwyno

  Os hoffech gwyno am y ffordd y mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cydweithredol y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd wedi trin eich data personol, dylech gysylltu â Swyddog Diogelu Data (SDD) Cyngor Bro Morgannwg.

  Gellir cysylltu â'r SDD am faterion fel hyn drwy'r cyfeiriad e-bost canlynol: DPO@valeofglamorgan.gov.uk. Wrth ysgrifennu, dylech geisio nodi eich pryderon yn glir, gan y bydd hyn yn helpu i ymchwilio i'r materion.

  Lle nad ydych yn hapus ynglŷn â sut mae'ch data personol yn / wedi cael ei drin gan Wasanaeth Mabwysiadu Cydweithredol y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd, gofynnwch i gael eich cysylltu â SDD Cyngor Bro Morgannwg yn y lle cyntaf. Mae'r Gwasanaeth Cydweithredol yn trin eich gwybodaeth bersonol o ddifri. Deellir bod eich preifatrwydd a'ch gwybodaeth yn bwysig ac yn gyfrinachol.

  Lle bydd pryderon, bydd y Gwasanaeth Cydweithredol am ymchwilio a cheisio datrys os yn bosibl a/neu ddysgu o'r digwyddiad i sicrhau ei fod yn gwella’i arfer yn y dyfodol.

  Os ydych chi'n dal yn anfodlon â'r modd yr ymdriniwyd â'ch data personol, gallwch gyfeirio'r mater at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth y mae ei fanylion cyswllt isod:
  Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth - Cymru
  2il Lawr, Tŷ Churchill
  Ffordd Churchill
  Caerdydd
  CF10 2HH

  Ffoniwch 0330 414 6421 i siarad â'r tîm.

  E-bost: wales@ico.org.uk

  Gwefan:  www.ico.org.uk

 

 

Cwcis

Pan fo rhywun yn ymweld â'r wefan www.adopt4vvc.org, rydyn ni'n casglu gwybodaeth mewngofnodi safonol gwefannau a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydyn ni'n gwneud hyn er mwyn canfod pethau fel nifer yr ymwelwyr ar wahanol adrannau'r wefan. Rydyn ni'n casglu'r wybodaeth mewn ffordd nad sy'n adnabod neb. Nid ydyn ni'n gwneud unrhyw ymgais i ddod o hyd i nodweddion adnabod ymwelwyr â'n gwefan. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata sy'n cael ei gasglu o'r wefan hon â gwybodaeth sy'n adnabod unigolion o unrhyw ffynhonell. Os ydyn ni'n dymuno casglu gwybodaeth sy'n adnabod unigolion trwy'n gwefan, byddwn ni'n hollol dryloyw am hyn. Byddwn ni'n nodi'n eglur pryd y byddwn ni'n casglu gwybodaeth bersonol ac yn esbonio'r hyn rydyn ni am ei wneud â hi.

 

Defnydd cwcis gan Mabwysiadu'r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

Ffeiliau testun bychain ydy cwcis sy'n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan wefannau rydych chi'n ymweld â nhw. Defnyddir nhw'n gyffredin i wneud i wefannau weithio, neu weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y wefan. Mae'r tabl isod yn egluro pa gwcis rydyn ni'n eu defnyddio a pham.

 

CwciEnwPwrpasGwybodaeth bellach
Google Analytics _utma

_utmb

_utmc

_utmz

Casglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio'n  gwefan. Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth i goladu adroddiadau ac i'n helpu ni i wella'r wefan. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddi-enw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â'r wefan, o ble y daeth yr ymwelwyr a'r tudalennau y gwnaethon nhw ymweld â nhw.

Google Privacy
Derbyn cwcis ar wefan Mabwysiadu'r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd VOGCookiesAccepted

Cofnodi a yw defnyddiwr wedi derbyn defnydd cwcis ar wefan Mabwysiadu'r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

 

Dewis iaith ar wefan Mabwysiadu'r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

lang

Storio eich dewis iaith ar gyfer pori'n gwefan.

 

Gweinyddwyr gwefan Mabwysiadu'r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

BIGipServerwww_http_pool

 

   

 

Mae mwyafrif porwyr y we'n caniatáu rhywfaint o reolaeth dros gwcis trwy fframwaith y porwr. I ganfod mwy am gwcis, gan gynnwys pa rai sydd wedi eu gosod a sut i'w rheoli a'u dileu nhw, ewch i: www.allaboutcookies.org/.

 

I ddewis peidio á chael eich tracio gan Google Analytics ar unrhyw wefan, ewch i: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Cwcis YouTube

Rydyn ni'n mewnosod fideos o'n sianel fideo YouTube swyddogol gan ddefnyddio uwch-osodiad preifatrwydd YouTube. Gall y gosodiad hwn roi cwcis ar eich cyfrifiadur unwaith y byddwch chi wedi clicio ar chwaraeydd fideo YouTube, ond ni fydd YouTube yn storio cwcis adnabod unigolion ar gyfer chwarae fideos wedi eu mewnosod gan ddefnyddio'r uwch-osodiad preifatrwydd. I ganfod mwy, ewch i dudalen gwybodaeth mewnosod fideos YouTube.

 

Wrth i'r Cyngor greu gwasanaethau newydd, mae'n bosibl y bydd angen i ni addasu'r datganiad hwn. Os bydd ein polisi preifatrwydd yn newid ar unrhyw adeg yn y dyfodol, caiff ei gofnodi ar y dudalen hon.