kids in superhero costumes

Digwyddiadau i Ddod

Noson Wybodaeth Ebrill 2019

Byddwn yn cynnal ein noson wybodaeth nesaf ym mis Ebrill. Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu ac yr hoffech ddod llenwch ffurflen ymholi neu ffoniwch ni ar 0800 023 4046. 

Blog 

Mae ein blog yn cynnwys newyddion ac erthyglau am fabwysiadau a all fod o ddiddordeb i chi. 

 • Wythnos Mabwysiadu a Maethu LHDT+ 

  Rydym yn falch o gefnogi Wythnos Mabwysiadu a Maethu LHDT+ 2019! Eleni, o 4 i 10 Mawrth 2019, bydd asiantaethau mabwysiadu a maethu trwy’r DU, ynghyd â New Family Social yn codi ymwybyddiaeth i annog rhagor o bobl sy’n LHDT+ i ystyried mabwysiadu a maethu.

  Rydym yn falch o fod yn asiantaeth mabwysiadu sy’n gynhwysol ac mae gennym rwydwaith amrywiol o staff a mabwysiadwyr sydd eisoes yn gweithio â ni.

  Yn 2018 1 o bob 7 mabwysiadwr yng Nghymru’r llynedd yn LHDT+, sy’n uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol.

  Mae’r rhain yn ystadegau cadarnhaol ac rydym yn falch ohonynt; fodd bynnag, y realiti trwy’r DU yw bod diffyg mawr yn nifer y mabwysiadwyr trwy’r DU ar gyfer y plant sy’n aros. Yn 2018, cofnodwyd bod 6,405 plentyn yn derbyn gofal yng Nghymru yn unig. Ymddengys y bydd y nifer yn codi dros y flwyddyn nesaf ac y bydd nifer y mabwysiadwyr yn gostwng.

  Fel asiantaeth fabwysiadu, mae cyfrifoldeb arnom i newid yr ystadegau hyn a sicrhau y caiff y plant mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas ofal er mwyn iddynt dyfu, llwyddo a ffynnu ac felly mae arnom eich angen chi!

  Rydym yn dathlu’r teulu ar bob ffurf, ac mae ein gweithwyr cymdeithasol yn brofiadol wrth asesu pobl sy’n LHDT+. Golyga hyn eu bod yn barod i ateb unrhyw gwestiwn neu bryder penodol sydd gennych a’ch tywys yn rhwydd trwy’r broses.

  Rydym yn gobeithio derbyn ceisiadau gan bobl o bob oedran, rhyw, rhywioldeb statws perthynas, hil neu grefydd. Mae ein teuluoedd yn gymysgedd o wahanol gefndiroedd a hunaniaeth ac mae gan bob un ei rinweddau a deinamig ei hun. Yr un ffactor sy’n gyson ymhlith ein holl deuluoedd yw eu bod yn gynhwysol ac wedi cofleidio mabwysiadu fel llwybr at ffurfio teulu.

  Rydym yn chwilio am bobl a all gynnig teulu cariadus, cynhwysol, cydymdeimladol a sefydlog i’r holl blant y mae arnynt ei angen.

  Fel aelod o New Family Social, caiff ein mabwysiadwyr eu cefnogi gan ein tîm ond cânt hefyd ddefnyddio holl adnoddau ac arbenigedd NFS. Yn adran darllen, gwylio, gwrando ein gwefan, mae gennym restr o adnoddau ar gyfer mabwysiadwyr LHDT. Mae hyn yn cynnwys llyfrau megis ‘and Tango makes three’; llyfr sy’n egluro mabwysiadu un rhyw i blant, Guide for Gay Dads gan Stonewall a chysylltiadau i ddylanwadwyr y cyfryngau cymdeithasol sy’n fabwysiadwyr, megis @Unlikelydad a @StevieBlaine. Mae gwybodaeth ar gael hefyd trwy New Family Social a Stonewall.

  Mae Wythnos Mabwysiadu a Maethu LHDT+ 2019 yn gyfle gwych i ni barhau i annog pobl y mae ganddynt ddiddordeb mewn cychwyn neu estyn eu teulu trwy fabwysiadu i gysylltu â ni. Rydym yn cynnal nifer o nosweithiau gwybodaeth ac rydym bob tro’n croesawu ymholiadau dros y ffôn: 0800 023 4064 ac e-bost: contact@adopt4vvc.org. Byddem wrth ein boddau’n clywed gennych chi!

 •  Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol 2018

  Eleni, i nodi Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol 2018, rydym yn rhyddhau dwy ran gyntaf ein cyfres bedair rhan ‘Dod yn Rhieni’. Mae Dod yn Rhieni yn trafod proses mabwysiadu trwy lygaid rhai o’n mabwysiadwyr. Mae’r gyfres yn cychwyn ag ‘O’r Cychwyn’ pan fo’r mabwysiadwyr yn trafod eu camau cyntaf er mwyn dysgu mwy am fabwysiadu. Gweld ein cyfres ‘Dod yn Rhieni’ yma.

  Yn ail ran y gyfres, ‘Asesu Personol’, mae ein mabwysiadwyr yn trafod eu profiadau o’r broses asesu mewn rhagor o fanylder. Fe ryddhawn ‘Paru a Dod i Nabod eich Gilydd’ ddydd Mawrth 23 Hydref 2018 a ‘Dod yn Deulu’ ddydd Mawrth 30 Hydref 2018 felly chwiliwch amdanyn nhw.

  Mae teuluoedd o bob lliw a llun â safbwyntiau, credoau a’u nodweddion unigryw eu hunain.Rydym wrth ein boddau â’r amrywiaeth hon. Mae gan yr holl blant rydym yn ceisio eu paru â rhieni mabwysiadol gymeriadau, cefndiroedd unigryw a’u gofynion eu hunain at y dyfodol.Golyga hyn bod arno angen ystod eang o fabwysiadwyr. Rydym yn derbyn ceisiadau gan bobl sengl, pobl sydd mewn partneriaethau a phobl briod, pobl y mae ganddyn nhw blant a phobl heb blant. O’n safbwynt ni, nid yw ethnigrwydd, rhywioldeb a chefndir ffydd yn berthnasol o gwbl i ba mor addas ydych chi i fabwysiadu. Yr hyn sy’n bwysig i ni yw y gallwch chi roi cartref diogel, sicr, lle ceir anogaeth a chariad i blentyn y mae arno ei angen. 

  Mae Dod yn Rhieni yn amlygu rhai o straeon rhai o’n mabwysiadwyr. Ein gobaith yw y bydd y gyfres yn eich helpu i ddeall taith mabwysiadu’n well ac efallai yn eich ysbrydoli i ddysgu mwy am fabwysiadu â’r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd. Cysylltwch â ni trwy gwblhau ein ffurflen gais neu ffoniwch ni ar: 0800 023 4064. I ddysgu mwy am fabwysiadu â’r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd, ewch i: www.adopt4vvc.org/cy.

  Hoffem ni ddiolch i Philipa, Ross, Michael, Gareth a Claire am gymryd rhan yn y gyfres hon.Diolch i chi am rannu eich straeon, codi ymwybyddiaeth ac ysbrydoli eraill i ystyried mabwysiadu.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Cyfryngau Cymdeithasol