Adoption webheader

Noson Wybodaeth Mai 2021

Byddwn yn cynnal ein noson wybodaeth nesaf ym mis Mai. Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu ac yr hoffech ddod llenwch ffurflen ymholi neu ffoniwch ni ar 0800 023 4046.

Newyddion Diweddaraf

 • Wythnos Mabwysiadu a Maethu LHDT+ - 1-8 Mawrth 2021

  1 Mawrth, 2021

  Wythnos Mabwysiadu a Maethu LHDT+ Hapus! 

  Drwy gydol yr wythnos hon, rydym ochr yn ochr â, New Family Social yn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd ac yn annog pobl sy'n ystyried eu hunain yn LHDT+ i ystyried mabwysiadu.

  Rydym ni yn y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd yn dathlu teuluoedd o bob lliw a llun. Mae hyn yn golygu ein bod yn derbyn ymholiadau gan bobl beth bynnag fo'u rhywioldeb, mynegiant rhywedd, hunaniaeth rhywedd, unrhyw un 21+ oed, pobl â ffydd neu hebddo, pobl sy'n sengl, yn cyd-fyw, wedi dyweddïo neu'n briod, o unrhyw dreftadaeth, ethnigrwydd neu ddiwylliant. 

  Nid digwyddiad un tro yw wythnos mabwysiadu LHDT+. Rydym yn gweithio gyda'n partneriaid yn New Family Social drwy gydol y flwyddyn  Fel aelod-asiantaeth, mae ein mabwysiadwyr nid yn unig yn cael cymorth gan ein tîm, ond gallant hefyd fanteisio ar yr holl adnoddau ac arbenigedd sydd gan New Family Social i'w cynnig. 

  Thema wythnos mabwysiadu LHDT+ eleni yw #adeiladueichteulu. Felly os ydych yn ystyried eich hunan yn LHDT+, os ydych yn sengl neu mewn perthynas ac yn ymchwilio i lwybrau i adeiladu teulu, byddem wrth ein bodd yn siarad â chi: 0800 023 4064 / contact@adopt4vvc.org / Contact Us

  Os ydych yn ystyried llwybrau at fod yn rhiant, rydym yn argymell edrych ar ein rhestr o adnoddau: Darllen, Gwrando, Gwylio. Nid rhestr gynhwysfawr yw hon ond mae’n cynnwys llyfrau fel y llyfr i blant, 'and Tango makes three', Canllaw Stonewall ar gyfer Tadau Hoyw, podlediadau, sioeau a dolenni at dudalennau Instagram mabwysiadwyr fel @unlikelydad, @LeonWenham, @that_a.c_life ac @The_Adventure_Squad.

 • Addewid Dim Hiliaeth Cymru

  17 Chwefror, 2021

  Rydym wedi ymuno â sefydliadau ac unigolion eraill ledled Cymru i wneud addewid gyda Dim Hiliaeth Cymru. Ein haddewid Dim Hiliaeth Cymru: Mabwysiadu yn y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

  Drwy wneud addewid, rydym yn ymrwymo i fod yn wrth-hiliol ac yn anwahaniaethol ym mhopeth a wnawn. Rydym wedi creu'r datganiad canlynol i gefnogi ein haddewid ac i egluro ymarferoldeb ein hymrwymiad fel gwasanaeth yn fanylach.

  Ein datganiad manwl:

  Mae ffydd, arferion diwylliannol, crefydd, treftadaeth, hunaniaeth, hil a diwylliant yn gydrannau bywyd a hunaniaeth person. Felly rydym yn annog teuluoedd, plant, rhieni a staff i rannu’r holl agweddau ar eu bywydau a’u hunaniaeth gyda ni. 

  Fel asiantaeth ni yw’r gydweithfa fabwysiadu awdurdod lleol yng Nghymru sy’n ymdrin â’r nifer fwyaf o bobl. Rydym yn falch o'n cymuned amrywiol ac rydym yn adolygu pob agwedd ar ein gwasanaeth yn rheolaidd wrth i ni ymrwymo'n barhaus i fod yn gwbl gynhwysol. 

  Mae ein plant i gyd yn unigryw ac yn cynrychioli trawstoriad eang ac amrywiol o gymdeithas. Felly, ein blaenoriaeth bob amser yw sicrhau y gallwn gynnig sbectrwm o aelwydydd amrywiol y gellir eu hystyried i fodloni anghenion unigol ein plant ac a fydd yn cynnig bywyd teuluol cariadus, diogel a chefnogol. 

  Rydym yn dathlu amrywiaeth a theuluoedd o bob math. Nid ydym yn gwahaniaethu yn seiliedig ar ethnigrwydd, oedran, anabledd, ffydd, crefydd rhywioldeb, hunaniaeth rhywedd, mynegiant rhywedd neu statws perthynas. Rydym yn ymrwymo i gadw at Ddeddf Cydraddoldeb 2010 drwy ddarparu gwasanaethau teg a chyfartal i bawb.  

  Rydym yn adolygu ein holl adnoddau o ran iaith a delweddau cynhwysol yn rheolaidd. Mae ein pecynnau gwybodaeth ar gael yn Gymraeg, Saesneg, Arabeg, Sbaeneg ac Eidaleg. Drwy gynnig gwybodaeth yn iaith gyntaf neu iaith ddewis unigolyn, ein gobaith yw y bydd yr unigolyn hwnnw’n teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi a’i gynnwys ac y bydd yn gallu deall mabwysiadu’n fwy mewn iaith/ieithoedd y mae’n teimlo'n fwyaf cyfforddus yn ei/eu defnyddio.  

  Mae ein tîm yn cymryd cyfrifoldeb i ymgysylltu'n barhaus â hiliaeth, gwahaniaethu (o unrhyw fath), arferion diwylliannol, traddodiadau a ffydd gan wrando a herio ein hunain yn barhaus i ddysgu rhagor amdanynt. 

   

   • Rydym yn addo sefyll dros hiliaeth a phob math arall o wahaniaethu 
   • Rydym yn addo defnyddio ein lleisiau, ein sefyllfa a'n llwyfannau i herio anghydraddoldeb, annog cynhwysiant radicalaidd a dathlu unigrywiaeth, tebygrwydd a theuluoedd o bob math. 
   • Rydym yn addo parhau i wrando a dysgu mwy am ddiwylliannau a hunaniaethau ac i herio ein hunain i sicrhau ein bod yn wrth-hiliol ac yn anwahaniaethol ym mhopeth a wnawn.

   

   

   

 • Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol 2020

   12 Hydref, 2020

  Un o’r ffyrdd gorau o ysbrydoli pobl i fabwysiadu yw trwy rannustraeon llwyddiant y rhai sydd wedi bod yno a’i wneud.

  Nod Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu, podlediadgan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yw bod yn adnoddaddysgiadol sy’n cynnwys grŵp o fabwysiadwyr yn trafod euprofiadau a rennir gyda’i gilydd.

  Mae Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac mae’n cynnwys 10 mabwysiadwr o bobrhan o Gymru yn trafod pwnc mabwysiadu gwahanol bobwythnos — o’r camau cyntaf i gefnogaeth ôl-fabwysiadu. Mae straeon yn amrywio o fabwysiadwyr o’r un rhyw a mabwysiadwyrsengl i fabwysiadwyr hŷn a mabwysiadwyr brodyr a chwiorydd.

  Nid oedd unrhyw un yn adnabod ei gilydd cyn y cyfarfod ond ofewn eiliadau mae fel gwrando ar hen ffrindiau’n siarad. Mae nnhw’n chwerthin gyda’i gilydd, maen nhw’n crio gyda’i gilydd.

  Mae Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu yn amhrisiadwyp’un a ydych chi eisoes wedi mabwysiadu, yn edrych i ddechrau’rbroses neu ddim ond diddordeb mewn gwahanol ffyrdd ogychwyn teulu.

  Gwrandewch ar y podlediad yma: adoptcymru.com/podlediad

  Cofrestrwch ar gyfer gweminar dros ginio i glywedstraeon ac awgrymiadau mwy gonest ganfabwysiadwyr a gweithwyr mabwysiadu ledled Cymru: https://bit.ly/3d2L2o5

 • Cymru yn dod i'r brig mewn arolwg mabwysiadu ledled y DU, ond mae angen mwy o gefnogaeth o hyd ar gyfer plant bregus, yn ôl adroddiad

  29 Medi, 2020

  Ochr yn ochr â nodi darlun sy'n gwella ar lawer ystyr, mae tystiolaeth o hyd bod bywydau rhai o blant mwyaf bregus y DU yn cael eu heffeithio gan gyfleoedd a gollwyd i roi cefnogaeth amserol a digonol iddynt, mae adroddiad newydd yn datgelu heddiw.

  Mae'r Baromedr Mabwysiadu, a gyhoeddwyd gan yr elusen Adoption UK, yn disgrifio'r effaith ddramatig y gall y gefnogaeth gywir ei chael. Bellach yn ei ail flwyddyn, mae'r Baromedr yn seiliedig ar yr arolwg mwyaf erioed o fabwysiadwyr. Eleni, ymatebodd 5,000 o bobl i'r arolwg, gyda 361 ohonynt yng Nghymru.

  Mae'r Baromedr Mabwysiadu hefyd yn asesu polisïau'r llywodraeth sy'n rheoleiddio mabwysiadu. Polisïau Cymru a sgoriodd orau, gyda thri maes o bolisi yn sgorio ‘da’ - Cymeradwyaethau a Chyfateb, Mabwysiadwyr Newydd eu Lleoli a Theuluoedd Sefydledig. Polisi yn ymwneud â dod o hyd i deuluoedd i blant a sgoriodd orau yn gyffredinol.

  Fodd bynnag, sgoriodd pob gwlad yn wael mewn o leiaf un maes polisi. Polisi yn ymwneud ag Anhwylder Sbectrwm Alcohol y Ffetws (FASD) a sgoriodd waethaf, gyda’r holl genhedloedd yn cael eu hasesu fel rhai ‘gwael’, ac roedd profiadau mabwysiadu plant â FASD neu yr amheuir eu bod hefyd yn ‘wael’ ym mhob gwlad.

  Bu cynnydd yng Nghymru ers Baromedr y llynedd, gan adeiladu ar y gwelliant a welwyd ers i Gymru weithredu ei Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol (NAS). Ym mis Mehefin 2019, bu buddsoddiad o £2.3m mewn gwasanaethau mabwysiadu gan Lywodraeth Cymru. Mewn partneriaeth â sefydliadau'r trydydd sector, mae peth o'r cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio i ddarparu gwasanaethau newydd gan gynnwys y Gwasanaethau Addysg a Chefnogaeth Therapiwtig mewn Mabwysiadu (TESSA) a gwasanaeth pobl ifanc newydd. Roedd ymatebwyr yng Nghymru gryn dipyn yn fwy cadarnhaol ynghylch eu profiadau o gael gafael ar gymorth yn ystod 2019 nag yr oeddent y flwyddyn flaenorol.

  Un o'r prif themâu sydd wedi dod i'r amlwg ledled y DU yw'r methiant i ddarganfod a thrin niwed i'r ymennydd a achosir gan blant yn dod i gysylltiad ag alcohol yn y groth. Mae'r adroddiad yn datgelu bod mwy nag un o bob pedwar o blant mabwysiedig yng Nghymru (28%) naill ai'n cael diagnosis o FASD neu yr amheuir eu bod yn dioddef ohono. Roedd 53% o deuluoedd a holwyd yng Nghymru wedi aros dwy flynedd neu fwy am ddiagnosis, ac roedd 68% yn teimlo nad oedd gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol wybodaeth sylfaenol am y cyflwr hyd yn oed, er bod FASD yn fwy cyffredin yn y boblogaeth yn gyffredinol nag awtistiaeth.

  Dywedodd un fam sy’n mabwysiadu, Joanne, o Dde Cymru: “Dywedwyd wrthym y gallai fod gan ein mab FASD pan ddaeth atom yn bedair oed, ond dywedwyd wrthym na fyddem byth yn cael diagnosis am nad oedd ganddo'r nodweddion wyneb cysylltiedig. Buan iawn y daeth yn dreisgar ac yn ymosodol. Byddai’n flin iawn am ddwy awr bob nos pan roedden yn ei roi i'w wely. Byddai’n taflu pethau, taro, cicio, crafu. Rydw i wedi cael tri llygad du ac mae gen i graith ar fy ngên yn sgil cael fy nharo â channwyll. Gwelsom feddygon teulu, Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant Glasoed (CAMHS), tîm niwro-ddatblygiadol a seiciatrydd plant cyn i feddyg ddiagnosio ein mab â FASD o'r diwedd. Cawsom ein rhyddhau yr un diwrnod heb gynnig unrhyw gefnogaeth. ”

  Profodd tua thri chwarter y plant mabwysiedig drais, camdriniaeth neu esgeulustod wrth fyw gyda'u teuluoedd biolegol, yn aml ag effeithiau gydol oes ar eu perthnasoedd, eu hiechyd a'u gallu i ddysgu. Er gwaethaf yr heriau sylweddol, mae'r adroddiad yn dangos bod mabwysiadwyr yng Nghymru yn parhau i fod yn gadarnhaol ac yn gydnerth - byddai 75% yn annog eraill i ystyried mabwysiadu.

  Ond mae methiannau mewn polisi ac ymarferiad a cholli cyfleoedd i ymyrryd yn golygu bod problemau yn aml yn adeiladu i argyfwng. Mae bron i hanner (48%) y teuluoedd â phlant hŷn yn nodi heriau difrifol, megis cael eu tynnu i mewn i ymddygiad camfanteisiol troseddol, gan gynnwys camfanteisio rhywiol ar blant a gweithgareddau llinellau sirol. Mae mwyafrif llethol (66%) yr ymatebwyr o Gymru sydd â phlant oed ysgol yn rhagweld y byddant yn gadael yr ysgol heb lawer neu ddim cymwysterau oherwydd nad oedd ganddynt y gefnogaeth gywir.

  Dywedodd awdur yr adroddiad Becky Brooks:

  “Mae'n hanfodol yn foesol ac yn economaidd bod teuluoedd sy'n mabwysiadu yn cael y gefnogaeth gywir o'r diwrnod cyntaf. Ac eto, nid oedd gan 68% o'r teuluoedd mabwysiadol newydd a ymatebodd i'r arolwg gynllun cymorth ar waith. Mae'r gost i'r plentyn, y teulu ehangach a'r gymdeithas pan fydd teulu mabwysiadol yn dymchwel, yn annerbyniol."

  Dywedodd Suzanne Griffiths, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru:

  “Mae'r Baromedr yn wiriad i'w groesawu gan deuluoedd sy'n mabwysiadu o ran lle'r ydym fel gwasanaeth. Mae'r canfyddiadau'n nodi'n galonogol bod gwelliannau wedi'u gwneud. Maent hefyd yn adlewyrchu lle gwyddom fod mwy o waith i'w wneud, yn benodol mynediad at gymorth mabwysiadu a gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc mabwysiedig. Rydym wedi buddsoddi'n sylweddol yn y meysydd hyn dros y flwyddyn ddiwethaf gyda chefnogaeth cronfa cymorth mabwysiadu o £2.3m gan Lywodraeth Cymru ac edrychwn ymlaen at adroddiadau yn y dyfodol i weld yr effaith y mae hyn yn ei chael. Ar y cyfan, mae yna rai negeseuon cadarnhaol iawn yn yr adroddiad i’w dathlu ac rydym yn falch o weld bod mabwysiadu yng Nghymru mewn lle da o ran ei daith wella. Dyma'r union beth y sefydlwyd NAS i'w gyflawni."

  Mae'r Baromedr Mabwysiadu yn galw ar lywodraethau ym mhob un o bedair gwlad y DU i ddarparu asesiadau therapiwtig manwl ar gyfer pob plentyn cyn iddynt gyrraedd eu teulu newydd, gyda chynlluniau cymorth cyfoes i'w cynnal hyd at oedolion cynnar.

  Canfyddiadau allweddol ymatebwyr yng Nghymru:

  • Byddai 75% o'r ymatebwyr yn annog eraill i fabwysiadu a dywedodd cyfran debyg eu bod yn teimlo'n optimistaidd ynghylch dyfodol eu teulu
  • Dywedodd 75% eu bod yn hyderus ynghylch ble i fynd am gymorth a chyngor ar ôl mabwysiadu
  • Dywedodd 70% eu bod yn cael gwybod yn rheolaidd am hyfforddiant, digwyddiadau a gwasanaethau cymorth eraill
  • Mae lefelau uwch o foddhad â'r gefnogaeth a ddarperir
  • - 75% yn dweud bod cefnogaeth wedi cael effaith gadarnhaol sylweddol ar eu plant (62% yn flaenorol)
  • - 77% yn dweud bod cefnogaeth wedi cael effaith gadarnhaol sylweddol ar eu teulu (62% yn flaenorol)
  • - 84% yn dweud y byddai'n werth gofyn am gefnogaeth yn y dyfodol (77% yn flaenorol)
  • Roedd 88% o'r ymatebwyr yn teimlo bod eu gweithwyr cymdeithasol yn gefnogol yn ystod yr wythnosau a'r misoedd cynnar ar ôl eu lleoli
  • Dywedodd 92% o ddarpar fabwysiadwyr fod y diwrnodau hyfforddi yr oeddent wedi'u mynychu yn addysgiadol ac yn ddefnyddiol
  • Roedd 53% o ddarpar fabwysiadwyr yn teimlo bod y broses mor anodd nes eu bod yn meddwl tybed a allent barhau (78% yng Ngogledd Iwerddon)

   

  • Profodd 56% o fabwysiadwyr newydd straen, pryder neu symptomau iselder ôl-fabwysiadu yn ystod yr wythnosau cynnar
  • Roedd 68% o'r mabwysiadwyr sefydledig yn wynebu heriau
  • Profodd 5.3% o deuluoedd mabwysiadol blentyn yn gadael cartref yn gynamserol yn ystod 2019
  • Roedd pobl ifanc 16-25 oed ddwywaith (19%) yn fwy tebygol o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) na'u cyfoedion
  • Roedd 55% o deuluoedd yn ymwybodol o'r cyllid pwrpasol ar gyfer plant â phrofiad gofal yn yr ysgol yng Nghymru (PDG LAC) ond dim ond 6% a ddywedodd eu bod yn gwybod sut mae'n cael ei ddefnyddio
  • Dywed 77% o fabwysiadwyr fod angen mwy neu lawer mwy o gefnogaeth ar eu plentyn yn yr ysgol na'u cyfoedion
  • Dim ond 39% sy'n dweud eu bod yn teimlo bod gan yr athrawon ddealltwriaeth dda o anghenion plant â phrofiad gofal

   

  • Roedd 97% o'r mabwysiadwyr yn ymwybodol o fodolaeth FASD a chafodd 83% hyfforddiant neu ran o'r broses baratoi mabwysiadu
  • Dywedodd 70% eu bod wedi cael digon o wybodaeth i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch a allent, gyda digon o gefnogaeth, rianta plentyn â FASD
  • Dywedodd 89% o'r plant hynny sydd â diagnosis o FASD ei bod wedi cymryd mwy na blwyddyn o godi pryderon i gael diagnosis
  • - Dim ond 16% o'r rhai a gafodd ddiagnosis a ddywedodd ei bod yn broses syml
  • - A dim ond 16% a ddywedodd eu bod yn teimlo bod gweithwyr proffesiynol gofal iechyd sylfaenol yn wybodus am FASD
  • - Mae 28% arall o'r rhieni hynny nad oes gan eu plant ddiagnosis FASD yn amau bod gan eu plant FASD

   

  * Mae o leiaf 55,000 o deuluoedd mabwysiadol yn y DU.

 • Gweithiwr meithrinfa, dyn camera, mam sengl ac cynghorydd adnoddau dynol yn wynebau ymgyrch newydd i ddangos bod mabwysiadwyr yn bob math o bobl

  14 Hydref, 2019

  Lansio ymgyrch gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i ddathlu ei bum mlynedd gyntaf:

  • Yr hysbyseb deledu gyntaf ar gyfer ymgyrch fabwysiadu yng Nghymru 
  • 1,630 o blant wedi derbyn cartref sefydlog 
  • Mwy na £2.3 miliwn mewn ariannu ychwanegol ar gyfer mabwysiadu
  • Cofrestr fabwysiadu i gyflymu canfod teuluoedd

   

  Yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (Hydref 14-20) eleni, bydd Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru (NAS) yn dathlu ei bum mlynedd gyntaf gyda lansiad ymgyrch newydd, Y Rhiant Sydd Ynot Ti. Gan ddefnyddio mabwysiadwyr go iawn, mae’r ymgyrch yn anelu i annog pobl o bob cefndir i ddod yn rhiant trwy fabwysiadu.

   

  Ers 2014, mae NAS wedi cefnogi mwy na 1,630 o blant yng Nghymru i ddod o hyd i’r teulu cywir iddyn nhw. Mae Y Rhiant Sydd Ynot Ti yn ymgyrch genedlaethol gaiff ei harwain gan fabwysiadwyr o bob oed, cefndir, gallu a chyfeiriadedd rhywiol er mwyn helpu’r gwasanaeth i barhau i lwyddo i baru teuluoedd.Mae pobl go iawn sydd wedi bod trwy’r broses fabwysiadu yn rhannu eu profiadau - yr hyn yr oedden nhw’n ei feddwl cyn cychwyn a’r hyn y maent wedi ei ddysgu am eu hunain yn ystod y broses - er mwyn chwalu rhai o’r chwedlau sy’n peri i bobl beidio â mabwysiadu.

  Mae Chris, a fabwysiadodd ei ferch trwy Wasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru gyda’i wraig yn 2015, yn un o’r mabwysiadwyr sy’n cefnogi’r ymgyrch. Roedd y cwpwl wedi ceisio cael plant ond heb lwyddiant ac fe gymerodd nifer o flynyddoedd iddyn nhw benderfynu mabwysiadu.

  Meddai Chris:

  “Pan ddechreuon ni feddwl am fabwysiadu roedd gennym ni’r syniad yma, er mwyn rhoi’r hyn yr oedd plentyn ei angen i addasu i deulu newydd, y byddai rhaid ichi feddu ar rinweddau arbennig ac na allech chi fod mewn gwaith llawn amser. Wedi ymchwilio, siarad gyda phobl eraill a mynd ar gyrsiau, fe wnaethon ni sylweddoli ein bod ni’n meddu ar y rhinweddau arbennig hynny wedi’r cyfan."

  “Fe wnes i feddwl pa fath o gysylltiad fyddai rhyngof fi a’n merch a sut y byddai’n cymharu pe bae ni wedi ei geni. Ond pan welon ni ei llun a derbyn rhywfaint o wybodaeth amdani, roedden ni’n gwybod y byddai hi’n ffitio i mewn i’n teulu a chymerodd hi fawr o amser i’r cysylltiad ffurfio."

  “Fe wnaethon ni fabwysiadu ein merch pan oedd hi ychydig yn hŷn, felly mae ganddi rywfaint o gof o’i phlentyndod. Rydyn ni wedi cael dyddiau da a dyddiau gwael, ond mae cefnogaeth wedi bod ar gael inni bob amser er mwyn ei helpu hi i ymdopi gyda’i hemosiynau."

  “’Dyw plentyn ddim eisiau pethau materol; maen nhw eisiau cael eu caru a’u meithrin. Mae mabwysiadu wedi bod mor werthfawr i mi ac fe hoffwn i annog pobl eraill i ddysgu mwy cyn dweud ‘tydi hyn ddim i mi’.”

  Pum mlynedd o’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru

  Ers 2014, mae’r NAS wedi: 

   • Sicrhau mwy na £2.3 miliwn o ariannu ychwanegol i’w fuddsoddi mewn gwasanaethau a chymorth mabwysiadu.
   • Cwtogi’r amser aros ar gyfer cymeradwyo mabwysiadwyr a chanfod teuluoedd ar gyfer plant a gwella prosesau adrodd a gwerthuso.
   • Cynyddu’r deunyddiau taith bywyd sydd ar gael i helpu plant i ddeall hanes eu teulu’n well.
   • Creu pum cydweithfa fabwysiadu ranbarthol a datblygu partneriaeth gref gydag Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol. Gan ychwanegu gwahanol arbenigedd, gwasanaethau ychwanegol a mwy o ddewis i’r gwasanaeth, gan arwain at fentrau newydd cyffrous fel Mabwysiadu Gyda’n Gilydd, TESSA a gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc newydd.
   • Rhoi Cofrestr Fabwysiadu Cymru ar waith, gan gynnig dewisiadau ehangach a dyfnach ar gyfer darpar rieni a phlant. 

   

   

   

  Dywedodd Suzanne Griffiths, Cyfarwyddwraig Gweithrediadau’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol:

  “Rydym wedi cyflawni cymaint mewn pum mlynedd ac rydym yn ddiolchgar i bob un o’r gwasanaethau mabwysiadu rhanbarthol a gwirfoddol yn ogystal â’n hasiantaethau partner, sydd eisoes wedi gwneud gwahaniaeth aruthrol i bobl gaiff eu heffeithio gan fabwysiadu yng Nghymru. Yn bwysicaf oll, fodd bynnag, rydym yn ddiolchgar i’r cannoedd o rieni mabwysiadol sydd wedi camu ymlaen o bob cefndir."

  “Ein nod yw defnyddio’r arbenigedd a’r ddealltwriaeth yr ydym wedi eu crynhoi dros y pum mlynedd diwethaf er mwyn cyrraedd hyd yn oed mwy o ddarpar-fabwysiadwyr yng Nghymru a sicrhau y gallwn barhau i ddod o hyd i deuluoedd ar gyfer plant fydd yn eu helpu i ffynnu.“Mae ambell i gamsyniad ynghylch pwy all fabwysiadu ond ’does dim o’r fath beth ag ‘un maint i weddu i bawb’. Mae e’ i gyd yn dibynnu ar yr unigolyn. Y pethau pwysicaf y gallan nhw eu cynnig i blentyn yw amser, amynedd, a sicrwydd, yn ogystal â chariad."

  “Ein gobaith ni yw, trwy roi sylw i rieni mabwysiadol ddaw o bob mathau o gefndiroedd, yw y gallwn helpu pobl eraill i sylweddoli'r potensial sydd ganddyn nhw i fod yn rhieni gwych a chodi’r ffôn a galw eu hasiantaeth fabwysiadu leol i ddysgu mwy.”

 • Y llyfr gwreiddiol cyntaf Cymraeg i gyflwyno mabwysiadu i blant 

  14 Hydref, 2019

  Mae’r awdures Eurgain Haf wedi ysgrifennu llyfr i blant dan 7 sydd yn cyflwyno’r syniad o fabwysiadu - y llyfr gwreiddiol cyntaf yn y Gymraeg i wneud hyn. 

  Mae Y Boced Wag yn stori annwyl sy’n dilyn Cadi'r cangarŵ wrth iddi geisio dod o hyd i hapusrwydd, a llenwi ei phoced wag.  

  Cyhoeddir y llyfr i gyd-fynd ag Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol a gynhelir yn flynyddol er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r angen am gartrefi i blant a phobl ifanc. Eleni cynhelir yr Wythnos rhwng 14 a 20 Hydref.

  Mae’n bwnc agos at galon Eurgain, gan ei bod hi wedi mabwysiadu plentyn. Nod y llyfr yw ceisio helpu rhieni eraill i egluro'r broses o fabwysiadu i’w plant, pe baen nhw’n dymuno hynny: 

  “Rwy’n gobeithio y bydd y llyfr o gymorth i rieni sydd wedi mabwysiadu, i’w helpu i esgor ar y drafodaeth bwysig ond anodd ac emosiynol honno gyda’u plant, ynglŷn â’r ffaith eu bod wedi eu mabwysiadu, a hynny yn eu mamiaith. Bydd y llyfr yn help i rieni gyda phlant sydd yn adnabod teuluoedd wedi’u mabwysiadu hefyd ac yn stori fach hyfryd sy’n sefyll ar ei thraed ei hun.”

  “Fe wnaethon ni fabwysiadu ein mab pan oedd yn fabi ac erbyn hyn mae yn llawn dychymyg ac yn hoff iawn o ddyfeisio straeon. Pan oedd yn y dosbarth Meithrin fe ddaeth gartref o’r ysgol un dydd hefo llun o gangarŵ, un trist iawn yr olwg. Fe’i holais pam fod y cangarŵ yn edrych mor brudd? Ai ateb syml oedd, am fod ei phoced yn wag. Dywedais y bydden ni yn dod o hyd i ffordd i roi gwên yn ôl ar wyneb y cangarŵ, a gyda’n gilydd rydym wedi dyfeisio stori ‘Y Boced Wag’."

  Mae Cadi’n mynd ar antur fawr i chwilio am ei hapusrwydd gan ddod ar draws anifeiliaid sydd eisiau ei helpu, Mae’r antur yn aflwyddiannus ond pan mae’n deffro’n bore wedyn mae’n darganfod bod cangarŵ bach wedi cael lloches yn ei phoced a bod ei dymuniad wedi ei wireddu.

  “Fe ddefnyddiais y stori wedyn fel modd o egluro iddo ei fod wedi ei fabwysiadu, a’r bwlch oedd yn ein teulu ni nes iddo fo ddod i lenwi ein haelwyd gyda hapusrwydd.  Mae’n stori sy’n rhoi cysur iddo ac mae’r syniad yn un syml a dealladwy y gall plant ei pherchnogi ac uniaethu â hi. Fel y dywed, “fy stori i yw hi.”


 • Buddsoddiad o £2.3m ar gyfer cymorth mabwysiadu yng Nghymru 

  Mehefin 6, 2019

  Heddiw (Mehefin 6), cyhoeddodd y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru (GMC) ac Adoption UK Cymru (AUK) fuddsoddiad o £2.3 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau cymorth mabwysiadu yng Nghymru.

  Mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn y Senedd a fynychwyd gan bobl allweddol o’r sector, cadarnhaodd y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, yr ariannu a lansiodd yn swyddogol wasanaeth newydd ‘Cofrestr Fabwysiadu Cymru’.

  Mae’r buddsoddiad o £2.3m i’w wario trwy bum rhanbarth GMC ledled Cymru i atgyfnerthu gwasanaethau cymorth mabwysiadu, cynyddu lefelau staff a gwella ffyrdd o weithio mewn meysydd allweddol o gymorth i deuluoedd mabwysiadol.

  Mae’r gofrestr newydd yn rhan allweddol o’r broses baru ar gyfer mabwysiadu nifer o blant a bydd yn cynorthwyo gyda dod o hyd i deulu’n fuan. Bydd y gofrestr, sydd bellach ar gyfer pob plentyn sydd â chynllun mabwysiadu yng Nghymru, nid dim ond y plant sydd wedi bod yn aros hiraf, yn rhoi mwy o ddweud i fabwysiadwyr yn y broses o ddod o hyd i deulu.

  Meddai Suzanne Griffiths, Cyfarwyddwraig Gweithrediadau y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol:

  “Mae’r gofrestr newydd yn cefnogi ein hymrwymiad i sicrhau’r broses baru a chanfod teulu gorau posibl ar gyfer plant a mabwysiadwyr. Mae’n wasanaeth dwyieithog sy’n ei wneud yn fwy cynhwysol ac mae hefyd yn cynnig mynediad â chymorth i fabwysiadwyr weld proffiliau plant a gwneud penderfyniadau, gyda chymorth eu Gweithiwr Cymdeithasol.”

   Dywedodd y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan:

  “Fel Llywodraeth rydym yn buddsoddi arian i atgyfnerthu gwasanaethau mabwysiadu yng Nghymru gan gydweithio gyda sefydliadau allweddol i ddefnyddio’r ariannu yma i ddarparu’r cymorth cywir i rai sy’n cael eu mabwysiadu a mabwysiadwyr. Yn ogystal â sicrhau y gellir dod o hyd i deuluoedd mabwysiadol yn gyflymach, bydd yr ariannu yma’n galluogi’r rhanbarthau mabwysiadu i wella ymhellach y ddarpariaeth o wasanaethau cymorth mabwysiadu yn eu hardal.”

   Ychwanegodd Suzanne Griffiths:

  “Mae’r buddsoddiad hwn yn hwb mawr i’n gwaith i wella’r cymorth sydd ar gael i deuluoedd mabwysiadol ledled Cymru. Gwella gwasanaethau, ac yn enwedig wasanaethau cymorth, oedd un o’r heriau pennaf oedd yn wynebu’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol pan gafodd ei sefydlu. Rydym eisoes wedi gwneud llawer o welliannau trwy ein gwasanaethau llywodraeth leol rhanbarthol, ond bydd yr ariannu yma’n ein galluogi i sicrhau bod gwasanaethau gwell ar gael yn gyson i deuluoedd ledled Cymru yn ogystal â darparu, mewn partneriaeth â’r drydydd sector, wasanaethau newydd cyffrous fel TESSA a gwasanaeth newydd i blant a phobl ifanc”. 

  Yn ogystal, defnyddiwyd rhan o’r buddsoddiad fel arian cyfatebol ar gyfer £250,000 ychwanegol oddi wrth Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, a ddyfarnwyd i AUK i drosglwyddo eu rhaglen Gwasanaethau Cymorth Addysg Therapiwtig mewn Mabwysiadu (TESSA).

  Dywedodd Ann Bell, Rheolwraig Datblygu, AUK Cymru:

  “Mae’n bleser gan Adoption UK weithio gyda’r Loteri Genedlaethol i ehangu’r rhaglen TESSA ar draws y Deyrnas Unedig. Mae TESSA yn sicrhau y caiff teulu mabwysiadol wasanaeth seicolegydd clinigol a mabwysiadwr profiadol, gan roi strategaethau ymdopi iddyn nhw yn ogystal â dealltwriaeth o sut y mae rhieni eraill wedi gweithio trwy heriau er mwyn helpu eu teulu i ffynnu. Mae ymyrraeth gynnar yn allweddol ar gyfer mabwysiadu’n llwyddiannus ac mae TESSA wedi bod yn hynod o effeithiol yng Ngogledd Iwerddon, gyda theuluoedd mabwysiadol yn sôn am y gwahaniaeth aruthrol y mae wedi ei olygu iddyn nhw. Bydd yr ariannu ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru yn cynyddu maint a chyrhaeddiad TESSA yng Nghymru yn sylweddol, gan sicrhau ei fod ar gael i fwy o lawer o deuluoedd mabwysiadol newydd.”

 • Wythnos Mabwysiadu a Maethu LHDT+ 2019

  Rydym yn falch o gefnogi Wythnos Mabwysiadu a Maethu LHDT+ 2019! Eleni, o 4 i 10 Mawrth 2019, bydd asiantaethau mabwysiadu a maethu trwy’r DU, ynghyd â New Family Social yn codi ymwybyddiaeth i annog rhagor o bobl sy’n LHDT+ i ystyried mabwysiadu a maethu.

  Rydym yn falch o fod yn asiantaeth mabwysiadu sy’n gynhwysol ac mae gennym rwydwaith amrywiol o staff a mabwysiadwyr sydd eisoes yn gweithio â ni.

  Yn 2018 1 o bob 7 mabwysiadwr yng Nghymru’r llynedd yn LHDT+, sy’n uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol.

  Mae’r rhain yn ystadegau cadarnhaol ac rydym yn falch ohonynt; fodd bynnag, y realiti trwy’r DU yw bod diffyg mawr yn nifer y mabwysiadwyr trwy’r DU ar gyfer y plant sy’n aros. Yn 2018, cofnodwyd bod 6,405 plentyn yn derbyn gofal yng Nghymru yn unig. Ymddengys y bydd y nifer yn codi dros y flwyddyn nesaf ac y bydd nifer y mabwysiadwyr yn gostwng.

  Fel asiantaeth fabwysiadu, mae cyfrifoldeb arnom i newid yr ystadegau hyn a sicrhau y caiff y plant mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas ofal er mwyn iddynt dyfu, llwyddo a ffynnu ac felly mae arnom eich angen chi!

  Rydym yn dathlu’r teulu ar bob ffurf, ac mae ein gweithwyr cymdeithasol yn brofiadol wrth asesu pobl sy’n LHDT+. Golyga hyn eu bod yn barod i ateb unrhyw gwestiwn neu bryder penodol sydd gennych a’ch tywys yn rhwydd trwy’r broses.

  Rydym yn gobeithio derbyn ceisiadau gan bobl o bob oedran, rhyw, rhywioldeb statws perthynas, hil neu grefydd. Mae ein teuluoedd yn gymysgedd o wahanol gefndiroedd a hunaniaeth ac mae gan bob un ei rinweddau a deinamig ei hun. Yr un ffactor sy’n gyson ymhlith ein holl deuluoedd yw eu bod yn gynhwysol ac wedi cofleidio mabwysiadu fel llwybr at ffurfio teulu.

  Rydym yn chwilio am bobl a all gynnig teulu cariadus, cynhwysol, cydymdeimladol a sefydlog i’r holl blant y mae arnynt ei angen.

  Fel aelod o New Family Social, caiff ein mabwysiadwyr eu cefnogi gan ein tîm ond cânt hefyd ddefnyddio holl adnoddau ac arbenigedd NFS. Yn adran darllen, gwylio, gwrando ein gwefan, mae gennym restr o adnoddau ar gyfer mabwysiadwyr LHDT. Mae hyn yn cynnwys llyfrau megis ‘and Tango makes three’; llyfr sy’n egluro mabwysiadu un rhyw i blant, Guide for Gay Dads gan Stonewall a chysylltiadau i ddylanwadwyr y cyfryngau cymdeithasol sy’n fabwysiadwyr, megis @Unlikelydad a @StevieBlaine. Mae gwybodaeth ar gael hefyd trwy New Family Social a Stonewall.

  Mae Wythnos Mabwysiadu a Maethu LHDT+ 2019 yn gyfle gwych i ni barhau i annog pobl y mae ganddynt ddiddordeb mewn cychwyn neu estyn eu teulu trwy fabwysiadu i gysylltu â ni. Rydym yn cynnal nifer o nosweithiau gwybodaeth ac rydym bob tro’n croesawu ymholiadau dros y ffôn: 0800 023 4064 ac e-bost: contact@adopt4vvc.org. Byddem wrth ein boddau’n clywed gennych chi!

 •  Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol 2018

  Eleni, i nodi Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol 2018, rydym yn rhyddhau dwy ran gyntaf ein cyfres bedair rhan ‘Dod yn Rhieni’. Mae Dod yn Rhieni yn trafod proses mabwysiadu trwy lygaid rhai o’n mabwysiadwyr. Mae’r gyfres yn cychwyn ag ‘O’r Cychwyn’ pan fo’r mabwysiadwyr yn trafod eu camau cyntaf er mwyn dysgu mwy am fabwysiadu. Gweld ein cyfres ‘Dod yn Rhieni’ yma.

   

  Yn ail ran y gyfres, ‘Asesu Personol’, mae ein mabwysiadwyr yn trafod eu profiadau o’r broses asesu mewn rhagor o fanylder. Fe ryddhawn ‘Paru a Dod i Nabod eich Gilydd’ ddydd Mawrth 23 Hydref 2018 a ‘Dod yn Deulu’ ddydd Mawrth 30 Hydref 2018 felly chwiliwch amdanyn nhw.

  Mae teuluoedd o bob lliw a llun â safbwyntiau, credoau a’u nodweddion unigryw eu hunain.Rydym wrth ein boddau â’r amrywiaeth hon. Mae gan yr holl blant rydym yn ceisio eu paru â rhieni mabwysiadol gymeriadau, cefndiroedd unigryw a’u gofynion eu hunain at y dyfodol.Golyga hyn bod arno angen ystod eang o fabwysiadwyr. Rydym yn derbyn ceisiadau gan bobl sengl, pobl sydd mewn partneriaethau a phobl briod, pobl y mae ganddyn nhw blant a phobl heb blant. O’n safbwynt ni, nid yw ethnigrwydd, rhywioldeb a chefndir ffydd yn berthnasol o gwbl i ba mor addas ydych chi i fabwysiadu. Yr hyn sy’n bwysig i ni yw y gallwch chi roi cartref diogel, sicr, lle ceir anogaeth a chariad i blentyn y mae arno ei angen. 

  Mae Dod yn Rhieni yn amlygu rhai o straeon rhai o’n mabwysiadwyr. Ein gobaith yw y bydd y gyfres yn eich helpu i ddeall taith mabwysiadu’n well ac efallai yn eich ysbrydoli i ddysgu mwy am fabwysiadu â’r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd. Cysylltwch â ni trwy gwblhau ein ffurflen gais neu ffoniwch ni ar: 0800 023 4064. I ddysgu mwy am fabwysiadu â’r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd, ewch i: www.adopt4vvc.org/cy.

  Hoffem ni ddiolch i Philipa, Ross, Michael, Gareth a Claire am gymryd rhan yn y gyfres hon.Diolch i chi am rannu eich straeon, codi ymwybyddiaeth ac ysbrydoli eraill i ystyried mabwysiadu.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Cyfryngau Cymdeithasol

Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

 Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol