Child-having-face-painted

Noson Wybodaeth Tachwedd 2021

Byddwn yn cynnal ein noson wybodaeth nesaf ym mis Tachwedd. Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu ac yr hoffech ddod llenwch ffurflen ymholi neu ffoniwch ni ar 0800 023 4046.

Newyddion Diweddaraf

 • Podlediad Dweud y Gwir yn Blaen yn Cipio’r Aur 

  04 Hydref, 2021

  Enillodd ein podlediad wobr Aur am y Defnydd Gorau o Gynnwys yng ngwobrau CIPR PRide Cymru eleni gwobr sy'n dathlu ac yn cydnabod cyfathrebiadau gwych. 

  Dyma beth oedd gan y beirniaid i'w ddweud: 

  “Daeth yr ymgyrch hon ag agwedd ffres iawn at fater cymhleth a sensitif, gyda ffocws ar adrodd straeon a phrofiadau bywyd go iawn. Fe wnaeth dull manwl o ymchwilio ac ymglymiad grwpiau teulu amrywiol o’r cychwyn greu podlediad cymhellol ac arloesol a ysbrydolodd ymgysylltiad newydd a ffrwythlon i’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol.” 

  Dywedodd y cyflwynydd podlediad a Swyddog Polisi ac Ymarfer y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Corienne Strange:

  “Fel llawer o sefydliadau nid oedd gennym unrhyw syniad beth fyddai’r pandemig yn ei olygu i’n gwasanaeth. Roedd y podlediad yn hollbwysig wrth ein helpu i rannu ein neges ond daeth â phobl ynghyd ar adeg pan oedd cysylltiad mor anhygoel o bwysig. Yr hyn y gwnaethon ni ddod i ben ag ef oedd cynnyrch proffesiynol a chyfredol sydd nid yn unig yn wrandawiad pleserus, ond does dim amheuaeth y bydd yn sefyll prawf amser i’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol wrth i ni barhau â’n cenhadaeth i annog mwy o bobl i fabwysiadu. Ni allem fod yn hapusach gyda’r gydnabyddiaeth aur i bawb dan sylw.” 

  Diolch enfawr i'n mabwysiadwyr, ein tîm cyfathrebu yn Cowshed a'r cynhyrchwyr podlediad yn Bengo Media am eu holl amser, didwylledd a’u gwaith caled. 

  Podlediad: Dweud y Gwir yn Blaen
 • Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol 2020/21

  28 Medi, 2021

  Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2020/2021. Un o ganfyddiadau allweddol yr adroddiad yw bod yr ymholiadau cychwynnol wedi cynyddu gan 23% yn ystod 2020/21!

  Mae'r adroddiad yn ymdrin â gwybodaeth am:

  • Ymholiadau Ccychwynnol
  • Mabwysiadwyr cymeradwy
  • Plant a leolir
  • Cymorth mabwysiadu

  Yr adroddiad llawn: Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol 2020/21

 • Lansio ymgyrch Maethu Cymru i gynyddu nifer y Gofalwyr Maeth ledled Cymru

  20 Medi, 2021

  Mae ymgyrch gan 'Maethu Cymru', y rhwydwaith newydd o 22 o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol ledled y wlad, am gael effaith genedlaethol sylweddol ar ddyfodol pobl ifanc. 

  Gyda dros draean (39%) o oedolion Cymru yn dweud eu bod wedi ystyried dod yn ofalwr maeth, mae ymgyrch newydd yn lansio ledled Cymru heddiw gyda'r nod o gynyddu nifer ac amrywiaeth y gofalwyr maeth yn sylweddol mewn Awdurdodau Lleol.

  Ledled y wlad, mae pob plentyn sydd angen gofalwr maeth o dan ofal ei Awdurdod Lleol. Nod yr ymgyrch hysbysebu newydd, ar ran Caerdydd a'r 21 tîm maethu awdurdod lleol dielw arall yn 'Maethu Cymru', yw cynyddu niferoedd y rhieni maeth sydd eu hangen er mwyn helpu i gadw plant yn eu hardal leol, pan fydd hynny'n iawn iddynt.  

  Gall helpu plant i aros yn eu cymuned leol fod o fudd mawr a golygu'r byd i blentyn. Nid yn unig y mae'n eu cadw mewn cysylltiad â'u ffrindiau, eu hysgol a'u hymdeimlad o hunaniaeth, ond mae hefyd yn magu hyder ac yn lleihau straen. 

  Mae dal angen recriwtio tua 550 o ofalwyr maeth a theuluoedd newydd ledled Cymru bob blwyddyn. Mae hyn er mwyn bodloni’r angen gan blant am ofal a chymorth, ac i lenwi’r bylchau wrth i ofalwyr ymddeol neu er mwyn cynnig cartref parhaol i blant. 

  Tra bod pob plentyn yn wahanol, mae’r gofalwr maeth sydd ei angen arno hefyd yn wahanol. Nid oes y fath beth â theulu maeth 'nodweddiadol'. P'un a yw rhywun yn berchen ar ei gartref ei hun neu’n rhentu, p'un a yw rhywun yn briod neu'n sengl. Beth bynnag fo'u rhyw, eu cyfeiriadedd rhywiol, eu hethnigrwydd neu ffydd, mae yna bobl ifanc sydd angen cefnogaeth.   

  Bydd yr ymgyrch newydd gan Maethu Cymru yn cael ei chynnal ar y teledu, radio, Spotify a llwyfannau digidol.

  I gael gwybod mwy am faethu gydag Awdurdod Lleol Caerdydd, ewch i: www.maethucymru.llyw.cymru

 • Baromedr AUK 2021

  04 Awst, 2021

  Mae adroddiad Baromedr AUK yn paentio darlun cadarnhaol iawn i Gymru. Mae'n wych gweld ymgysylltiad mor gryf gan fabwysiadwyr Cymru a phositifrwydd ynghylch y sgwrs fabwysiadu - gydag 80% o ymatebwyr o Gymru yn debygol o annog eraill i fabwysiadu ac 83% yn teimlo'n optimistaidd am y dyfodol. Pleidlais o hyder yw'r canfyddiadau - gan ailadrodd pwysigrwydd y gwaith rydym yn ei wneud a'r angen i barhau i wneud hynny.

  Mae'n bwysig ein bod yn bachu ar y cyfle hwn i gydnabod a dathlu'r gwelliant sydd eisoes wedi digwydd, fodd bynnag, nid ydym yn hunanfodlon ynghylch yr angen am welliant parhaus i wasanaethau mabwysiadu a chymorth dros y flwyddyn nesaf ar gyfer plant, pobl ifanc, a'u rhieni mabwysiadol. Bydd GMC yn parhau i weithio ar ddeall blaenoriaethau rhieni mabwysiadol, plant a phobl ifanc er mwyn cynnig cefnogaeth - yn enwedig yn ystod y cyfnod pontio i fod yn oedolion. Byddwn hefyd yn parhau i ddarparu:

  • Cefnogaeth, hyfforddiant ac arweiniad i rieni sy'n mabwysiadu
  • Cefnogaeth iechyd cymdeithasol, emosiynol a meddyliol
  • Hyfforddiant ‘ymwybyddiaeth’ mabwysiadu ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol
  • Cymorth taith bywyd sensitif ac amserol

  - Suzanne Griffiths, Cyfarwyddwr y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol

 • Adroddiad y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ar Gymorth Mabwysiadu yng Nghymru

  07 Mai, 2021

  Rydym yn falch o gyhoeddi'r adroddiad hwn ar ymchwil a gwblhawyd ar gyfer GMC gan y Sefydliad Gofal Cyhoeddus ym Mhrifysgol Oxford Brooks. Daw'r canfyddiadau o weithgarwch a gynhaliwyd ym mis Hydref a mis Tachwedd 2020.  I gyd, clywodd yr astudiaeth gan dros 430 o unigolion yn ymwneud â chymorth mabwysiadu yng Nghymru, gan gynnwys 313 o rieni mabwysiadol.

  Mae'r adroddiad yn rhoi darlun calonogol o welliannau o ran argaeledd cymorth mabwysiadu yng Nghymru a phositifrwydd ymhlith teuluoedd mabwysiadol wrth ofyn am a derbyn cymorth, ac yn disgrifio gwasanaethau newydd ychwanegol ac arloesol. Mae'r astudiaeth hefyd yn rhoi cipolwg pwysig ar anghenion presennol teuluoedd mabwysiadol ochr yn ochr â nodi'r gwaith pellach sydd ei angen i greu gwasanaethau cyson a chynaliadwy.

  Bydd yr adroddiad yn parhau i weithredu fel glasbrint ar gyfer cynnal y trefniadau gwell a datblygu yn y dyfodol. Mae'r canfyddiadau'n cyd-fynd â chorff cynyddol o ymchwil sy'n dangos sut mae anghenion plant mabwysiedig yn debycach i blant sy'n 'derbyn gofal' na phlant eraill mewn perthynas â'u hanghenion emosiynol, iechyd a lles uwch. Gellir darllen yr adroddiad llawn yma.

  Mae'r prif ganlyniadau'n cynnwys:

  • . Cafodd y plant lawer mwy o anawsterau, fel y'u mesurwyd gan yr Holiadur Cryfderau ac Anawsterau a chan gynnwys diagnosisau penodol, na sampl gymharol o blant eraill.

   

  . Mae anghenion cymorth plant ar ôl mabwysiadu yn codi’n aml ar adegau o bontio, fel symud o ysgolion cynradd i ysgolion uwchradd, ac i rai gall hyn hefyd amharu ar fywyd bob dydd, fel newid annisgwyl i’r drefn arferol.

  • . Dywedodd cyfran uchel o rieni eu bod yn teimlo ei bod hi’n 'iawn gofyn am help' a’u bod yn gwybod sut i wneud hynny; roedd hyn yn uwch ar gyfer teuluoedd mabwysiadol newydd.

   

  . Teimlai mwy na hanner y rhieni, a mwy na 70% o weithwyr proffesiynol, fod angen gwneud mwy i wneud lleoliadau addysg yn gefnogol i anghenion plant mabwysiedig ac yn 'ymwybodol o fabwysiadu' gan nodi bod hwn yn ddarlun sy'n gwella.

  . Mae nifer sylweddol o fabwysiadwyr yn credu bod eu plant yn ffynnu gartref ac yn adrodd lefelau uchel o hyder o ran magu eu plant, yn enwedig y rhai yn y grwpiau oedran iau ac er gwaethaf yr effaith ar eu lles eu hunain, ond nodwyd hefyd eu bod wedi gwneud newidiadau er mwyn 'gwneud i bethau weithio iddyn nhw a'u teulu'.

  . Dywedodd bron i 50% o'r mabwysiadwyr a gymerodd ran fod y pandemig Covid 19 wedi effeithio ar eu hangen am gymorth.Nododd llawer, er bod y diffyg pwysau allanol wedi lleddfu rhai pethau, fod y diffyg rhyngweithio â phlant/oedolion eraill a dychwelyd i'r gwaith/ysgol wedi creu straen a heriau ychwanegol.

 • Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd 2021

  16 Mawrth, 2021

  Yn gynharach y mis hwn, gofynnon ni i'n tîm rannu eu profiadau o waith cymdeithasol; beth wnaeth eu hysbrydoli i fod yn weithiwr cymdeithasol, beth sydd wedi eu herio a beth fydden nhw'n ei ddweud wrth eraill sy'n ystyried dod yn weithwyr cymdeithasol.

  Dyma eu straeon:

  Sharron

  "Meddyliais am ymgymryd â gyrfa mewn gwaith cymdeithasol yn ystod canol fy 20au.  Roeddwn yn ffodus o gael cyfle i weithio ochr yn ochr â Thîm Plant ag Anableddau wrth i mi gydlynu cynlluniau chwarae integredig i blant 5-18 oed. Fe'm hysbrydolwyd gan hyn i fod yn weithiwr cymdeithasol gan y gallwn weld sut yr oedd gweithwyr cymdeithasol yn gwneud gwahaniaeth i'r plant mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Roeddwn bob amser eisiau gweithio mewn tîm gofal maeth neu dîm mabwysiadu ers cymhwyso gan fod helpu plant i ddod o hyd i sefydlogrwydd yn waith sy’n rhoi cymaint o foddhad.  Rwy'n teimlo'n freintiedig fy mod wedi gweithio yn y Gwasanaeth Mabwysiadu ers blynyddoedd lawer ac er ein bod yn wynebu llawer o heriau, mae gweld plentyn yn ymgartrefu gyda theulu mabwysiadol oherwydd eich bod wedi helpu i'w wneud yn bosibl yn rhywbeth eithaf arbennig. Byddwn yn cynghori unrhyw un sy'n ystyried dod yn weithiwr cymdeithasol i geisio cael cymaint o brofiad o ofal cymdeithasol/profiad bywyd ag y gallant cyn iddynt ddewis hyn fel gyrfa gan ei fod yn cadw eich traed ar y ddaear. Mae bod yn weithiwr cymdeithasol wedi fy helpu i feddwl am y darlun ehangach; mae wedi fy helpu i roi fy hun yn esgidiau pobl eraill ac yn gyffredinol wedi fy ngwneud yn berson mwy meddylgar, sy'n gwerthfawrogi'r pethau llai mewn bywyd yn llawer mwy."

  - Sharron, Tîm Recriwtio ac Asesu

   

  Chris

  "Rwyf wedi cael amrywiaeth o swyddi dros y 41 mlynedd diwethaf, gan gynnwys gweithio ym maes ymchwil meddygol ac addysgu gwyddoniaeth, ond ers 26 mlynedd, rwyf wedi bod yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol. Wrth wneud hynny rwyf wedi cael y fraint o fod ochr yn ochr â llawer o deuluoedd, wrth iddyn nhw brofi llawenydd enfawr a thristwch dwfn. Mae’n parhau i fod y swydd fwyaf heriol a buddiol yr wyf wedi'i gwneud erioed. Gwn nad oes atebion holl-gywir ac anghywir mewn gwaith cymdeithasol; gallaf ond geisio gwneud fy ngorau, peidio byth â bod yn hunanfodlon a pheidio byth â rhoi'r gorau i ddysgu."

  - Chris, Tîm Cymorth Mabwysiadu

   

  Sheree

  “I mi, rwyf bob amser wedi bod eisiau gwneud gwaith cymdeithasol, dwi ddim yn siŵr pam ond dwi’n meddwl mai’r awydd cyffredinol i helpu eraill, i rymuso pobl a’u helpu i gael y sgiliau a'r wybodaeth gywir i'w helpu yn eu gallu i wneud penderfyniadau. Rwyf wedi gweithio mewn sawl maes gwaith cymdeithasol sydd i gyd wedi rhoi mwy o sgiliau i mi ac rwyf wedi dysgu llawer iawn o'r meysydd hyn. Byddwn yn dweud wrth rywun sydd am fod yn weithiwr cymdeithasol, gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn rhoi amser i chi’ch hun, gan fod gwaith cymdeithasol yn gofyn am dipyn o’ch amser.  Mae hunanofal yn bwysig iawn a gallwch golli nabod arnoch chi eich hun os na wnewch chi weithredu ar hyn.  Byddwch yn drefnus, a byddwch yn barod am y pethau annisgwyl sy'n codi.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn dechrau eich diwrnod gyda chynllun o'r hyn rydych chi'n mynd i'w wneud. Fyddwch chi byth yn cwblhau eich rhestr o 'Bethau i’w Gwneud' mewn un diwrnod! Mae gwaith cymdeithasol bob amser yn newid, mae ffyrdd newydd o reoli a gwneud pethau yn ymddangos bob amser. Byddwch yn hyblyg ar gyfer newid.”

  -        Sheree, Tîm Canfod Teulu

   

  Emily

  Beth / Pwy wnaeth eich ysbrydoli i astudio gwaith cymdeithasol?

  Mae'n debyg i mi gael fy rhoi ar y trywydd iawn i fod yn weithiwr cymdeithasol gan fod fy Mam bob amser wedi gweithio mewn swyddi’n cefnogi lles a chyfiawnder cymdeithasol (ac wedi arfer mynd â mi i'r gwaith yn aml pan oeddwn i'n fach) – mae hi'n dal i wneud, ac roedd fy Llys-Dad yn Swyddog Heddlu am 30 mlynedd. Roedd y ddau ohonynt bob amser yn cymryd eu gwaith o ddifrif a chredaf eu bod wedi meithrin ynof y sylweddoliad bod bywyd yn galed iawn i rai, a wnaeth yn fy marn i, fy arwain tuag at ryw fath o yrfa yn gweithio gyda phobl, beth bynnag fyddai hynny. 

  Roeddwn i'n weithiwr ieuenctid cyn i mi ddychwelyd i'r brifysgol i ddod yn weithiwr cymdeithasol. Roeddwn wrth fy modd yn fy swydd yn gweithio gyda phobl ifanc ond roeddwn i'n teimlo bod llawer mwy y gallwn ac y dylwn fod yn ei wneud. Roeddwn i'n aml yn teimlo y gallwn helpu mwy pe bawn ond yn deall amgylchiadau'r bobl ifanc yn well, yn enwedig y rhai a ddaeth atom o'r gwasanaethau troseddau ieuenctid neu'n gadael gofal.  Yn eironig, gwn yn awr y gallwn fod wedi bod yn fwy defnyddiol pe bai eu gweithwyr cymdeithasol wedi bod yn well am gysylltu â'n gwasanaeth – darllenwch unrhyw adolygiad achos difrifol a byddwch yn siŵr o ddod o hyd i broblemau gyda chydweithio wedi'u hamlygu. 

  Ar ôl i mi gymhwyso fel gweithiwr cymdeithasol, fe wnes i ymdrech enfawr bob amser i gysylltu â phob math o wahanol asiantaethau, nid dim ond y rhai amlycaf, gan gynnwys y gwasanaeth ieuenctid yn yr ardaloedd yr oeddwn yn ymdrin â hwy pan oeddwn yn weithiwr cymdeithasol amddiffyn plant.  Roeddwn i'n arfer galw heibio ar nosweithiau ieuenctid i gael sgyrsiau tawel gyda'r gweithwyr ieuenctid ac adeiladu fy nghysylltiadau â nhw fel hyn. Roedd eu hymwneud bob amser yn amhrisiadwy i'm gwaith gyda rhai o'm pobl ifanc hŷn ond hefyd weithiau i'w brodyr a'u chwiorydd iau.  Mae'n anhygoel pa wybodaeth leol a drama sy’n deillio o nosweithiau clybiau ieuenctid.  

   

  Pam wnaethoch chi benderfynu cymryd swydd yn y tîm mabwysiadu?

  Ni feddyliais erioed y byddwn yn gweithio ym maes mabwysiadu yn y pen draw.  I’r gwrthwyneb. Roeddwn bob amser am weithio yn y gwasanaethau troseddau ieuenctid neu adael gofal gyda phobl ifanc hŷn, er fy mod bob amser yn dwlu ar y rhai bach.

  Mi newidiodd un ferch fach a'i Mam yn ei harddegau oedd ymhlith fy llwyth achosion amddiffyn plant, lwybr fy ngyrfa i gyd. Roeddwn bob amser yn teimlo bod rhan fach o'm henaid yn cael ei chymryd bob tro roedd rhaid i mi dynnu plentyn oddi ar eu rhieni er eu diogelwch eu hunain; nid oedd yn rhan o'r swydd y byddaf byth yn teimlo'n falch ohoni - roedd y ffaith fy mod wedi gwneud plant yn fwy diogel yn deimlad gwych ond gallai’r loes calon oedd yn dod law yn llaw â hynny i bawb dan sylw fod yn eithaf gofidus. Cofiaf roi'r ferch fach hon gyda'i mabwysiadwyr a theimlo ymdeimlad enfawr o gyfrifoldeb.  Roedd ei Mam wedi erfyn arnaf dro ar ôl tro i beidio â'i rhoi gyda mabwysiadwyr ond i fynd â hi adref gyda mi, fel y gwnaeth ei Mam-gu.  Er gwaethaf y peth ofnadwy yr oeddwn wedi'i wneud iddyn nhw, na fyddan nhw byth yn ei oresgyn, roeddwn nhw’n ymddiried ynof, ac roedd hynny’n teimlo'n llethol. Roedd Mam y ferch fach mor ifanc ei hun a'i phlentyndod ei hun yn anhygoel o drawmatig; roedd hi wedi bod angen mabwysiadwyr ei hun ac ni allwn ddianc rhag y teimlad bod angen iddi hi gael yr union beth oedd yn digwydd i'w merch. Treuliais oriau di-dâl diddiwedd yn creu llyfr stori bywyd y ferch fach hon ac yn ysgrifennu’r llythyr ati yn ei bywyd yn ddiweddarach (fe wnes i’r rhain dros ei Mam hefyd) ac roedd ffarwelio â hi'n eithaf caled ar ôl popeth yr oeddwn wedi'i brofi law yn llaw â’r un fechan hon; teithiau hwyr y nos ar draffyrdd i lochesi menywod gyda hi a Mam, ei chasglu o’r ysbyty sawl gwaith ar ôl taro ei phen, newid cewynnau yng nghist fy nghar am na allai/na fyddai Mam yn ei wneud, a’i diddanu mewn oriau cyswllt pan nad oedd ei Thad yn gallu gwneud dim ond dweud ei henw wrthi. Roeddwn i methu peidio, roedd gennym gwlwm bychan a sylweddolais fy mod am ddeall llawer mwy am sut roedd bywyd yn debygol o droi allan i'r ferch fach hon a rhai bach eraill fel hi, felly pan ddaeth swydd mewn mabwysiadu yn wag, fe wnes i gais. Fe wnes i hefyd sicrhau cyfweliadau gyda thîm troseddau ieuenctid lleol. Cynigiwyd swyddi i mi yn y ddau faes; er mawr syndod i mi fy hun, dewisais fabwysiadu ac rwyf mor falch fy mod wedi gwneud hynny. Credaf yn gryf y dylai pob gweithiwr cymdeithasol sy'n gweithio ym maes amddiffyn plant dreulio o leiaf 6-12 mis yn gweithio mewn tîm mabwysiadu; Rwyf wedi dysgu cymaint, a gwn, pe byddwn yn dychwelyd i faes amddiffyn plant, y byddwn yn ymarfer yn hollol wahanol.

  -        Emily, y Tîm Recriwtio ac Asesu

 • Wythnos Mabwysiadu a Maethu LHDT+ 2019 - Mawrth 2021

  01 Mawrth, 2021

  Wythnos Mabwysiadu a Maethu LHDT+ Hapus! 

  Drwy gydol yr wythnos hon, rydym ochr yn ochr â, New Family Social yn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd ac yn annog pobl sy'n ystyried eu hunain yn LHDT+ i ystyried mabwysiadu.

  Rydym ni yn y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd yn dathlu teuluoedd o bob lliw a llun. Mae hyn yn golygu ein bod yn derbyn ymholiadau gan bobl beth bynnag fo'u rhywioldeb, mynegiant rhywedd, hunaniaeth rhywedd, unrhyw un 21+ oed, pobl â ffydd neu hebddo, pobl sy'n sengl, yn cyd-fyw, wedi dyweddïo neu'n briod, o unrhyw dreftadaeth, ethnigrwydd neu ddiwylliant. 

  Nid digwyddiad un tro yw wythnos mabwysiadu LHDT+. Rydym yn gweithio gyda'n partneriaid yn New Family Social drwy gydol y flwyddyn  Fel aelod-asiantaeth, mae ein mabwysiadwyr nid yn unig yn cael cymorth gan ein tîm, ond gallant hefyd fanteisio ar yr holl adnoddau ac arbenigedd sydd gan New Family Social i'w cynnig. 

  Thema wythnos mabwysiadu LHDT+ eleni yw #adeiladueichteulu. Felly os ydych yn ystyried eich hunan yn LHDT+, os ydych yn sengl neu mewn perthynas ac yn ymchwilio i lwybrau i adeiladu teulu, byddem wrth ein bodd yn siarad â chi: 0800 023 4064 / contact@adopt4vvc.org / Contact Us

  Os ydych yn ystyried llwybrau at fod yn rhiant, rydym yn argymell edrych ar ein rhestr o adnoddau: Darllen, Gwrando, Gwylio. Nid rhestr gynhwysfawr yw hon ond mae’n cynnwys llyfrau fel y llyfr i blant, 'and Tango makes three', Canllaw Stonewall ar gyfer Tadau Hoyw, podlediadau, sioeau a dolenni at dudalennau Instagram mabwysiadwyr fel @unlikelydad, @LeonWenham, @that_a.c_life ac @The_Adventure_Squad.

 • Addewid Dim Hiliaeth Cymru

  17 Chwefror, 2021

  Rydym wedi ymuno â sefydliadau ac unigolion eraill ledled Cymru i wneud addewid gyda Dim Hiliaeth Cymru. Ein haddewid Dim Hiliaeth Cymru: Mabwysiadu yn y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

  Drwy wneud addewid, rydym yn ymrwymo i fod yn wrth-hiliol ac yn anwahaniaethol ym mhopeth a wnawn. Rydym wedi creu'r datganiad canlynol i gefnogi ein haddewid ac i egluro ymarferoldeb ein hymrwymiad fel gwasanaeth yn fanylach.

  Ein datganiad manwl:

  Mae ffydd, arferion diwylliannol, crefydd, treftadaeth, hunaniaeth, hil a diwylliant yn gydrannau bywyd a hunaniaeth person. Felly rydym yn annog teuluoedd, plant, rhieni a staff i rannu’r holl agweddau ar eu bywydau a’u hunaniaeth gyda ni. 

  Fel asiantaeth ni yw’r gydweithfa fabwysiadu awdurdod lleol yng Nghymru sy’n ymdrin â’r nifer fwyaf o bobl. Rydym yn falch o'n cymuned amrywiol ac rydym yn adolygu pob agwedd ar ein gwasanaeth yn rheolaidd wrth i ni ymrwymo'n barhaus i fod yn gwbl gynhwysol. 

  Mae ein plant i gyd yn unigryw ac yn cynrychioli trawstoriad eang ac amrywiol o gymdeithas. Felly, ein blaenoriaeth bob amser yw sicrhau y gallwn gynnig sbectrwm o aelwydydd amrywiol y gellir eu hystyried i fodloni anghenion unigol ein plant ac a fydd yn cynnig bywyd teuluol cariadus, diogel a chefnogol. 

  Rydym yn dathlu amrywiaeth a theuluoedd o bob math. Nid ydym yn gwahaniaethu yn seiliedig ar ethnigrwydd, oedran, anabledd, ffydd, crefydd rhywioldeb, hunaniaeth rhywedd, mynegiant rhywedd neu statws perthynas. Rydym yn ymrwymo i gadw at Ddeddf Cydraddoldeb 2010 drwy ddarparu gwasanaethau teg a chyfartal i bawb.  

  Rydym yn adolygu ein holl adnoddau o ran iaith a delweddau cynhwysol yn rheolaidd. Mae ein pecynnau gwybodaeth ar gael yn Gymraeg, Saesneg, Arabeg, Sbaeneg ac Eidaleg. Drwy gynnig gwybodaeth yn iaith gyntaf neu iaith ddewis unigolyn, ein gobaith yw y bydd yr unigolyn hwnnw’n teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi a’i gynnwys ac y bydd yn gallu deall mabwysiadu’n fwy mewn iaith/ieithoedd y mae’n teimlo'n fwyaf cyfforddus yn ei/eu defnyddio.  

  Mae ein tîm yn cymryd cyfrifoldeb i ymgysylltu'n barhaus â hiliaeth, gwahaniaethu (o unrhyw fath), arferion diwylliannol, traddodiadau a ffydd gan wrando a herio ein hunain yn barhaus i ddysgu rhagor amdanynt. 

   • Rydym yn addo sefyll dros hiliaeth a phob math arall o wahaniaethu 
   • Rydym yn addo defnyddio ein lleisiau, ein sefyllfa a'n llwyfannau i herio anghydraddoldeb, annog cynhwysiant radicalaidd a dathlu unigrywiaeth, tebygrwydd a theuluoedd o bob math. 
   • Rydym yn addo parhau i wrando a dysgu mwy am ddiwylliannau a hunaniaethau ac i herio ein hunain i sicrhau ein bod yn wrth-hiliol ac yn anwahaniaethol ym mhopeth a wnawn.

   

 • Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol 2020

  12 Hydref, 2020

  Un o’r ffyrdd gorau o ysbrydoli pobl i fabwysiadu yw trwy rannustraeon llwyddiant y rhai sydd wedi bod yno a’i wneud.

  Nod Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu, podlediadgan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yw bod yn adnoddaddysgiadol sy’n cynnwys grŵp o fabwysiadwyr yn trafod euprofiadau a rennir gyda’i gilydd.

  Mae Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac mae’n cynnwys 10 mabwysiadwr o bobrhan o Gymru yn trafod pwnc mabwysiadu gwahanol bobwythnos — o’r camau cyntaf i gefnogaeth ôl-fabwysiadu. Mae straeon yn amrywio o fabwysiadwyr o’r un rhyw a mabwysiadwyrsengl i fabwysiadwyr hŷn a mabwysiadwyr brodyr a chwiorydd.

  Nid oedd unrhyw un yn adnabod ei gilydd cyn y cyfarfod ond ofewn eiliadau mae fel gwrando ar hen ffrindiau’n siarad. Mae nnhw’n chwerthin gyda’i gilydd, maen nhw’n crio gyda’i gilydd.

  Mae Dweud y gwir yn blaen: Straeon mabwysiadu yn amhrisiadwyp’un a ydych chi eisoes wedi mabwysiadu, yn edrych i ddechrau’rbroses neu ddim ond diddordeb mewn gwahanol ffyrdd ogychwyn teulu.

  Gwrandewch ar y podlediad yma: adoptcymru.com/podlediad

  Cofrestrwch ar gyfer gweminar dros ginio i glywedstraeon ac awgrymiadau mwy gonest ganfabwysiadwyr a gweithwyr mabwysiadu ledled Cymru: https://bit.ly/3d2L2o5

 • Cymru yn dod i'r brig mewn arolwg mabwysiadu ledled y DU, ond mae angen mwy o gefnogaeth o hyd ar gyfer plant bregus, yn ôl adroddiad

  29 Medi, 2020

  Ochr yn ochr â nodi darlun sy'n gwella ar lawer ystyr, mae tystiolaeth o hyd bod bywydau rhai o blant mwyaf bregus y DU yn cael eu heffeithio gan gyfleoedd a gollwyd i roi cefnogaeth amserol a digonol iddynt, mae adroddiad newydd yn datgelu heddiw.

  Mae'r Baromedr Mabwysiadu, a gyhoeddwyd gan yr elusen Adoption UK, yn disgrifio'r effaith ddramatig y gall y gefnogaeth gywir ei chael. Bellach yn ei ail flwyddyn, mae'r Baromedr yn seiliedig ar yr arolwg mwyaf erioed o fabwysiadwyr. Eleni, ymatebodd 5,000 o bobl i'r arolwg, gyda 361 ohonynt yng Nghymru.

  Mae'r Baromedr Mabwysiadu hefyd yn asesu polisïau'r llywodraeth sy'n rheoleiddio mabwysiadu. Polisïau Cymru a sgoriodd orau, gyda thri maes o bolisi yn sgorio ‘da’ - Cymeradwyaethau a Chyfateb, Mabwysiadwyr Newydd eu Lleoli a Theuluoedd Sefydledig. Polisi yn ymwneud â dod o hyd i deuluoedd i blant a sgoriodd orau yn gyffredinol.

  Fodd bynnag, sgoriodd pob gwlad yn wael mewn o leiaf un maes polisi. Polisi yn ymwneud ag Anhwylder Sbectrwm Alcohol y Ffetws (FASD) a sgoriodd waethaf, gyda’r holl genhedloedd yn cael eu hasesu fel rhai ‘gwael’, ac roedd profiadau mabwysiadu plant â FASD neu yr amheuir eu bod hefyd yn ‘wael’ ym mhob gwlad.

  Bu cynnydd yng Nghymru ers Baromedr y llynedd, gan adeiladu ar y gwelliant a welwyd ers i Gymru weithredu ei Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol (NAS). Ym mis Mehefin 2019, bu buddsoddiad o £2.3m mewn gwasanaethau mabwysiadu gan Lywodraeth Cymru. Mewn partneriaeth â sefydliadau'r trydydd sector, mae peth o'r cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio i ddarparu gwasanaethau newydd gan gynnwys y Gwasanaethau Addysg a Chefnogaeth Therapiwtig mewn Mabwysiadu (TESSA) a gwasanaeth pobl ifanc newydd. Roedd ymatebwyr yng Nghymru gryn dipyn yn fwy cadarnhaol ynghylch eu profiadau o gael gafael ar gymorth yn ystod 2019 nag yr oeddent y flwyddyn flaenorol.

  Un o'r prif themâu sydd wedi dod i'r amlwg ledled y DU yw'r methiant i ddarganfod a thrin niwed i'r ymennydd a achosir gan blant yn dod i gysylltiad ag alcohol yn y groth. Mae'r adroddiad yn datgelu bod mwy nag un o bob pedwar o blant mabwysiedig yng Nghymru (28%) naill ai'n cael diagnosis o FASD neu yr amheuir eu bod yn dioddef ohono. Roedd 53% o deuluoedd a holwyd yng Nghymru wedi aros dwy flynedd neu fwy am ddiagnosis, ac roedd 68% yn teimlo nad oedd gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol wybodaeth sylfaenol am y cyflwr hyd yn oed, er bod FASD yn fwy cyffredin yn y boblogaeth yn gyffredinol nag awtistiaeth.

  Dywedodd un fam sy’n mabwysiadu, Joanne, o Dde Cymru: “Dywedwyd wrthym y gallai fod gan ein mab FASD pan ddaeth atom yn bedair oed, ond dywedwyd wrthym na fyddem byth yn cael diagnosis am nad oedd ganddo'r nodweddion wyneb cysylltiedig. Buan iawn y daeth yn dreisgar ac yn ymosodol. Byddai’n flin iawn am ddwy awr bob nos pan roedden yn ei roi i'w wely. Byddai’n taflu pethau, taro, cicio, crafu. Rydw i wedi cael tri llygad du ac mae gen i graith ar fy ngên yn sgil cael fy nharo â channwyll. Gwelsom feddygon teulu, Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant Glasoed (CAMHS), tîm niwro-ddatblygiadol a seiciatrydd plant cyn i feddyg ddiagnosio ein mab â FASD o'r diwedd. Cawsom ein rhyddhau yr un diwrnod heb gynnig unrhyw gefnogaeth. ”

  Profodd tua thri chwarter y plant mabwysiedig drais, camdriniaeth neu esgeulustod wrth fyw gyda'u teuluoedd biolegol, yn aml ag effeithiau gydol oes ar eu perthnasoedd, eu hiechyd a'u gallu i ddysgu. Er gwaethaf yr heriau sylweddol, mae'r adroddiad yn dangos bod mabwysiadwyr yng Nghymru yn parhau i fod yn gadarnhaol ac yn gydnerth - byddai 75% yn annog eraill i ystyried mabwysiadu.

  Ond mae methiannau mewn polisi ac ymarferiad a cholli cyfleoedd i ymyrryd yn golygu bod problemau yn aml yn adeiladu i argyfwng. Mae bron i hanner (48%) y teuluoedd â phlant hŷn yn nodi heriau difrifol, megis cael eu tynnu i mewn i ymddygiad camfanteisiol troseddol, gan gynnwys camfanteisio rhywiol ar blant a gweithgareddau llinellau sirol. Mae mwyafrif llethol (66%) yr ymatebwyr o Gymru sydd â phlant oed ysgol yn rhagweld y byddant yn gadael yr ysgol heb lawer neu ddim cymwysterau oherwydd nad oedd ganddynt y gefnogaeth gywir.

  Dywedodd awdur yr adroddiad Becky Brooks:

  “Mae'n hanfodol yn foesol ac yn economaidd bod teuluoedd sy'n mabwysiadu yn cael y gefnogaeth gywir o'r diwrnod cyntaf. Ac eto, nid oedd gan 68% o'r teuluoedd mabwysiadol newydd a ymatebodd i'r arolwg gynllun cymorth ar waith. Mae'r gost i'r plentyn, y teulu ehangach a'r gymdeithas pan fydd teulu mabwysiadol yn dymchwel, yn annerbyniol."

  Dywedodd Suzanne Griffiths, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru:

  “Mae'r Baromedr yn wiriad i'w groesawu gan deuluoedd sy'n mabwysiadu o ran lle'r ydym fel gwasanaeth. Mae'r canfyddiadau'n nodi'n galonogol bod gwelliannau wedi'u gwneud. Maent hefyd yn adlewyrchu lle gwyddom fod mwy o waith i'w wneud, yn benodol mynediad at gymorth mabwysiadu a gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc mabwysiedig. Rydym wedi buddsoddi'n sylweddol yn y meysydd hyn dros y flwyddyn ddiwethaf gyda chefnogaeth cronfa cymorth mabwysiadu o £2.3m gan Lywodraeth Cymru ac edrychwn ymlaen at adroddiadau yn y dyfodol i weld yr effaith y mae hyn yn ei chael. Ar y cyfan, mae yna rai negeseuon cadarnhaol iawn yn yr adroddiad i’w dathlu ac rydym yn falch o weld bod mabwysiadu yng Nghymru mewn lle da o ran ei daith wella. Dyma'r union beth y sefydlwyd NAS i'w gyflawni."

  Mae'r Baromedr Mabwysiadu yn galw ar lywodraethau ym mhob un o bedair gwlad y DU i ddarparu asesiadau therapiwtig manwl ar gyfer pob plentyn cyn iddynt gyrraedd eu teulu newydd, gyda chynlluniau cymorth cyfoes i'w cynnal hyd at oedolion cynnar.

  Canfyddiadau allweddol ymatebwyr yng Nghymru:

  • Byddai 75% o'r ymatebwyr yn annog eraill i fabwysiadu a dywedodd cyfran debyg eu bod yn teimlo'n optimistaidd ynghylch dyfodol eu teulu
  • Dywedodd 75% eu bod yn hyderus ynghylch ble i fynd am gymorth a chyngor ar ôl mabwysiadu
  • Dywedodd 70% eu bod yn cael gwybod yn rheolaidd am hyfforddiant, digwyddiadau a gwasanaethau cymorth eraill
  • Mae lefelau uwch o foddhad â'r gefnogaeth a ddarperir
  • - 75% yn dweud bod cefnogaeth wedi cael effaith gadarnhaol sylweddol ar eu plant (62% yn flaenorol)
  • - 77% yn dweud bod cefnogaeth wedi cael effaith gadarnhaol sylweddol ar eu teulu (62% yn flaenorol)
  • - 84% yn dweud y byddai'n werth gofyn am gefnogaeth yn y dyfodol (77% yn flaenorol)
  • Roedd 88% o'r ymatebwyr yn teimlo bod eu gweithwyr cymdeithasol yn gefnogol yn ystod yr wythnosau a'r misoedd cynnar ar ôl eu lleoli
  • Dywedodd 92% o ddarpar fabwysiadwyr fod y diwrnodau hyfforddi yr oeddent wedi'u mynychu yn addysgiadol ac yn ddefnyddiol
  • Roedd 53% o ddarpar fabwysiadwyr yn teimlo bod y broses mor anodd nes eu bod yn meddwl tybed a allent barhau (78% yng Ngogledd Iwerddon)

   

  • Profodd 56% o fabwysiadwyr newydd straen, pryder neu symptomau iselder ôl-fabwysiadu yn ystod yr wythnosau cynnar
  • Roedd 68% o'r mabwysiadwyr sefydledig yn wynebu heriau
  • Profodd 5.3% o deuluoedd mabwysiadol blentyn yn gadael cartref yn gynamserol yn ystod 2019
  • Roedd pobl ifanc 16-25 oed ddwywaith (19%) yn fwy tebygol o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) na'u cyfoedion
  • Roedd 55% o deuluoedd yn ymwybodol o'r cyllid pwrpasol ar gyfer plant â phrofiad gofal yn yr ysgol yng Nghymru (PDG LAC) ond dim ond 6% a ddywedodd eu bod yn gwybod sut mae'n cael ei ddefnyddio
  • Dywed 77% o fabwysiadwyr fod angen mwy neu lawer mwy o gefnogaeth ar eu plentyn yn yr ysgol na'u cyfoedion
  • Dim ond 39% sy'n dweud eu bod yn teimlo bod gan yr athrawon ddealltwriaeth dda o anghenion plant â phrofiad gofal

   

  • Roedd 97% o'r mabwysiadwyr yn ymwybodol o fodolaeth FASD a chafodd 83% hyfforddiant neu ran o'r broses baratoi mabwysiadu
  • Dywedodd 70% eu bod wedi cael digon o wybodaeth i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch a allent, gyda digon o gefnogaeth, rianta plentyn â FASD
  • Dywedodd 89% o'r plant hynny sydd â diagnosis o FASD ei bod wedi cymryd mwy na blwyddyn o godi pryderon i gael diagnosis
  • - Dim ond 16% o'r rhai a gafodd ddiagnosis a ddywedodd ei bod yn broses syml
  • - A dim ond 16% a ddywedodd eu bod yn teimlo bod gweithwyr proffesiynol gofal iechyd sylfaenol yn wybodus am FASD
  • - Mae 28% arall o'r rhieni hynny nad oes gan eu plant ddiagnosis FASD yn amau bod gan eu plant FASD

   

  * Mae o leiaf 55,000 o deuluoedd mabwysiadol yn y DU.

 • Gweithiwr meithrinfa, dyn camera, mam sengl ac cynghorydd adnoddau dynol yn wynebau ymgyrch newydd i ddangos bod mabwysiadwyr yn bob math o bobl

  14 Hydref, 2019

  Lansio ymgyrch gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i ddathlu ei bum mlynedd gyntaf:

  • Yr hysbyseb deledu gyntaf ar gyfer ymgyrch fabwysiadu yng Nghymru 
  • 1,630 o blant wedi derbyn cartref sefydlog 
  • Mwy na £2.3 miliwn mewn ariannu ychwanegol ar gyfer mabwysiadu
  • Cofrestr fabwysiadu i gyflymu canfod teuluoedd

  Yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (Hydref 14-20) eleni, bydd Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru (NAS) yn dathlu ei bum mlynedd gyntaf gyda lansiad ymgyrch newydd, Y Rhiant Sydd Ynot Ti. Gan ddefnyddio mabwysiadwyr go iawn, mae’r ymgyrch yn anelu i annog pobl o bob cefndir i ddod yn rhiant trwy fabwysiadu.

   

  Ers 2014, mae NAS wedi cefnogi mwy na 1,630 o blant yng Nghymru i ddod o hyd i’r teulu cywir iddyn nhw. Mae Y Rhiant Sydd Ynot Ti yn ymgyrch genedlaethol gaiff ei harwain gan fabwysiadwyr o bob oed, cefndir, gallu a chyfeiriadedd rhywiol er mwyn helpu’r gwasanaeth i barhau i lwyddo i baru teuluoedd.Mae pobl go iawn sydd wedi bod trwy’r broses fabwysiadu yn rhannu eu profiadau - yr hyn yr oedden nhw’n ei feddwl cyn cychwyn a’r hyn y maent wedi ei ddysgu am eu hunain yn ystod y broses - er mwyn chwalu rhai o’r chwedlau sy’n peri i bobl beidio â mabwysiadu.

  Mae Chris, a fabwysiadodd ei ferch trwy Wasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru gyda’i wraig yn 2015, yn un o’r mabwysiadwyr sy’n cefnogi’r ymgyrch. Roedd y cwpwl wedi ceisio cael plant ond heb lwyddiant ac fe gymerodd nifer o flynyddoedd iddyn nhw benderfynu mabwysiadu.

  Meddai Chris:

  “Pan ddechreuon ni feddwl am fabwysiadu roedd gennym ni’r syniad yma, er mwyn rhoi’r hyn yr oedd plentyn ei angen i addasu i deulu newydd, y byddai rhaid ichi feddu ar rinweddau arbennig ac na allech chi fod mewn gwaith llawn amser. Wedi ymchwilio, siarad gyda phobl eraill a mynd ar gyrsiau, fe wnaethon ni sylweddoli ein bod ni’n meddu ar y rhinweddau arbennig hynny wedi’r cyfan."

  “Fe wnes i feddwl pa fath o gysylltiad fyddai rhyngof fi a’n merch a sut y byddai’n cymharu pe bae ni wedi ei geni. Ond pan welon ni ei llun a derbyn rhywfaint o wybodaeth amdani, roedden ni’n gwybod y byddai hi’n ffitio i mewn i’n teulu a chymerodd hi fawr o amser i’r cysylltiad ffurfio."

  “Fe wnaethon ni fabwysiadu ein merch pan oedd hi ychydig yn hŷn, felly mae ganddi rywfaint o gof o’i phlentyndod. Rydyn ni wedi cael dyddiau da a dyddiau gwael, ond mae cefnogaeth wedi bod ar gael inni bob amser er mwyn ei helpu hi i ymdopi gyda’i hemosiynau."

  “’Dyw plentyn ddim eisiau pethau materol; maen nhw eisiau cael eu caru a’u meithrin. Mae mabwysiadu wedi bod mor werthfawr i mi ac fe hoffwn i annog pobl eraill i ddysgu mwy cyn dweud ‘tydi hyn ddim i mi’.”

  Pum mlynedd o’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru

  Ers 2014, mae’r NAS wedi: 

   • Sicrhau mwy na £2.3 miliwn o ariannu ychwanegol i’w fuddsoddi mewn gwasanaethau a chymorth mabwysiadu.
   • Cwtogi’r amser aros ar gyfer cymeradwyo mabwysiadwyr a chanfod teuluoedd ar gyfer plant a gwella prosesau adrodd a gwerthuso.
   • Cynyddu’r deunyddiau taith bywyd sydd ar gael i helpu plant i ddeall hanes eu teulu’n well.
   • Creu pum cydweithfa fabwysiadu ranbarthol a datblygu partneriaeth gref gydag Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol. Gan ychwanegu gwahanol arbenigedd, gwasanaethau ychwanegol a mwy o ddewis i’r gwasanaeth, gan arwain at fentrau newydd cyffrous fel Mabwysiadu Gyda’n Gilydd, TESSA a gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc newydd.
   • Rhoi Cofrestr Fabwysiadu Cymru ar waith, gan gynnig dewisiadau ehangach a dyfnach ar gyfer darpar rieni a phlant. 

  Dywedodd Suzanne Griffiths, Cyfarwyddwraig Gweithrediadau’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol:

  “Rydym wedi cyflawni cymaint mewn pum mlynedd ac rydym yn ddiolchgar i bob un o’r gwasanaethau mabwysiadu rhanbarthol a gwirfoddol yn ogystal â’n hasiantaethau partner, sydd eisoes wedi gwneud gwahaniaeth aruthrol i bobl gaiff eu heffeithio gan fabwysiadu yng Nghymru. Yn bwysicaf oll, fodd bynnag, rydym yn ddiolchgar i’r cannoedd o rieni mabwysiadol sydd wedi camu ymlaen o bob cefndir."

  “Ein nod yw defnyddio’r arbenigedd a’r ddealltwriaeth yr ydym wedi eu crynhoi dros y pum mlynedd diwethaf er mwyn cyrraedd hyd yn oed mwy o ddarpar-fabwysiadwyr yng Nghymru a sicrhau y gallwn barhau i ddod o hyd i deuluoedd ar gyfer plant fydd yn eu helpu i ffynnu.“Mae ambell i gamsyniad ynghylch pwy all fabwysiadu ond ’does dim o’r fath beth ag ‘un maint i weddu i bawb’. Mae e’ i gyd yn dibynnu ar yr unigolyn. Y pethau pwysicaf y gallan nhw eu cynnig i blentyn yw amser, amynedd, a sicrwydd, yn ogystal â chariad."

  “Ein gobaith ni yw, trwy roi sylw i rieni mabwysiadol ddaw o bob mathau o gefndiroedd, yw y gallwn helpu pobl eraill i sylweddoli'r potensial sydd ganddyn nhw i fod yn rhieni gwych a chodi’r ffôn a galw eu hasiantaeth fabwysiadu leol i ddysgu mwy.”

 • Y llyfr gwreiddiol cyntaf Cymraeg i gyflwyno mabwysiadu i blant 

  14 Hydref, 2019

  Mae’r awdures Eurgain Haf wedi ysgrifennu llyfr i blant dan 7 sydd yn cyflwyno’r syniad o fabwysiadu - y llyfr gwreiddiol cyntaf yn y Gymraeg i wneud hyn. 

  Mae Y Boced Wag yn stori annwyl sy’n dilyn Cadi'r cangarŵ wrth iddi geisio dod o hyd i hapusrwydd, a llenwi ei phoced wag.  

  Cyhoeddir y llyfr i gyd-fynd ag Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol a gynhelir yn flynyddol er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r angen am gartrefi i blant a phobl ifanc. Eleni cynhelir yr Wythnos rhwng 14 a 20 Hydref.

  Mae’n bwnc agos at galon Eurgain, gan ei bod hi wedi mabwysiadu plentyn. Nod y llyfr yw ceisio helpu rhieni eraill i egluro'r broses o fabwysiadu i’w plant, pe baen nhw’n dymuno hynny: 

  “Rwy’n gobeithio y bydd y llyfr o gymorth i rieni sydd wedi mabwysiadu, i’w helpu i esgor ar y drafodaeth bwysig ond anodd ac emosiynol honno gyda’u plant, ynglŷn â’r ffaith eu bod wedi eu mabwysiadu, a hynny yn eu mamiaith. Bydd y llyfr yn help i rieni gyda phlant sydd yn adnabod teuluoedd wedi’u mabwysiadu hefyd ac yn stori fach hyfryd sy’n sefyll ar ei thraed ei hun.”

  “Fe wnaethon ni fabwysiadu ein mab pan oedd yn fabi ac erbyn hyn mae yn llawn dychymyg ac yn hoff iawn o ddyfeisio straeon. Pan oedd yn y dosbarth Meithrin fe ddaeth gartref o’r ysgol un dydd hefo llun o gangarŵ, un trist iawn yr olwg. Fe’i holais pam fod y cangarŵ yn edrych mor brudd? Ai ateb syml oedd, am fod ei phoced yn wag. Dywedais y bydden ni yn dod o hyd i ffordd i roi gwên yn ôl ar wyneb y cangarŵ, a gyda’n gilydd rydym wedi dyfeisio stori ‘Y Boced Wag’."

  Mae Cadi’n mynd ar antur fawr i chwilio am ei hapusrwydd gan ddod ar draws anifeiliaid sydd eisiau ei helpu, Mae’r antur yn aflwyddiannus ond pan mae’n deffro’n bore wedyn mae’n darganfod bod cangarŵ bach wedi cael lloches yn ei phoced a bod ei dymuniad wedi ei wireddu.

  “Fe ddefnyddiais y stori wedyn fel modd o egluro iddo ei fod wedi ei fabwysiadu, a’r bwlch oedd yn ein teulu ni nes iddo fo ddod i lenwi ein haelwyd gyda hapusrwydd.  Mae’n stori sy’n rhoi cysur iddo ac mae’r syniad yn un syml a dealladwy y gall plant ei pherchnogi ac uniaethu â hi. Fel y dywed, “fy stori i yw hi.”


 • Buddsoddiad o £2.3m ar gyfer cymorth mabwysiadu yng Nghymru 

  06 Mehefin, 2019

  Heddiw (Mehefin 6), cyhoeddodd y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru (GMC) ac Adoption UK Cymru (AUK) fuddsoddiad o £2.3 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau cymorth mabwysiadu yng Nghymru.

  Mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn y Senedd a fynychwyd gan bobl allweddol o’r sector, cadarnhaodd y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, yr ariannu a lansiodd yn swyddogol wasanaeth newydd ‘Cofrestr Fabwysiadu Cymru’.

  Mae’r buddsoddiad o £2.3m i’w wario trwy bum rhanbarth GMC ledled Cymru i atgyfnerthu gwasanaethau cymorth mabwysiadu, cynyddu lefelau staff a gwella ffyrdd o weithio mewn meysydd allweddol o gymorth i deuluoedd mabwysiadol.

  Mae’r gofrestr newydd yn rhan allweddol o’r broses baru ar gyfer mabwysiadu nifer o blant a bydd yn cynorthwyo gyda dod o hyd i deulu’n fuan. Bydd y gofrestr, sydd bellach ar gyfer pob plentyn sydd â chynllun mabwysiadu yng Nghymru, nid dim ond y plant sydd wedi bod yn aros hiraf, yn rhoi mwy o ddweud i fabwysiadwyr yn y broses o ddod o hyd i deulu.

  Meddai Suzanne Griffiths, Cyfarwyddwraig Gweithrediadau y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol:

  “Mae’r gofrestr newydd yn cefnogi ein hymrwymiad i sicrhau’r broses baru a chanfod teulu gorau posibl ar gyfer plant a mabwysiadwyr. Mae’n wasanaeth dwyieithog sy’n ei wneud yn fwy cynhwysol ac mae hefyd yn cynnig mynediad â chymorth i fabwysiadwyr weld proffiliau plant a gwneud penderfyniadau, gyda chymorth eu Gweithiwr Cymdeithasol.”

   Dywedodd y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan:

  “Fel Llywodraeth rydym yn buddsoddi arian i atgyfnerthu gwasanaethau mabwysiadu yng Nghymru gan gydweithio gyda sefydliadau allweddol i ddefnyddio’r ariannu yma i ddarparu’r cymorth cywir i rai sy’n cael eu mabwysiadu a mabwysiadwyr. Yn ogystal â sicrhau y gellir dod o hyd i deuluoedd mabwysiadol yn gyflymach, bydd yr ariannu yma’n galluogi’r rhanbarthau mabwysiadu i wella ymhellach y ddarpariaeth o wasanaethau cymorth mabwysiadu yn eu hardal.”

   Ychwanegodd Suzanne Griffiths:

  “Mae’r buddsoddiad hwn yn hwb mawr i’n gwaith i wella’r cymorth sydd ar gael i deuluoedd mabwysiadol ledled Cymru. Gwella gwasanaethau, ac yn enwedig wasanaethau cymorth, oedd un o’r heriau pennaf oedd yn wynebu’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol pan gafodd ei sefydlu. Rydym eisoes wedi gwneud llawer o welliannau trwy ein gwasanaethau llywodraeth leol rhanbarthol, ond bydd yr ariannu yma’n ein galluogi i sicrhau bod gwasanaethau gwell ar gael yn gyson i deuluoedd ledled Cymru yn ogystal â darparu, mewn partneriaeth â’r drydydd sector, wasanaethau newydd cyffrous fel TESSA a gwasanaeth newydd i blant a phobl ifanc”. 

  Yn ogystal, defnyddiwyd rhan o’r buddsoddiad fel arian cyfatebol ar gyfer £250,000 ychwanegol oddi wrth Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, a ddyfarnwyd i AUK i drosglwyddo eu rhaglen Gwasanaethau Cymorth Addysg Therapiwtig mewn Mabwysiadu (TESSA).

  Dywedodd Ann Bell, Rheolwraig Datblygu, AUK Cymru:

  “Mae’n bleser gan Adoption UK weithio gyda’r Loteri Genedlaethol i ehangu’r rhaglen TESSA ar draws y Deyrnas Unedig. Mae TESSA yn sicrhau y caiff teulu mabwysiadol wasanaeth seicolegydd clinigol a mabwysiadwr profiadol, gan roi strategaethau ymdopi iddyn nhw yn ogystal â dealltwriaeth o sut y mae rhieni eraill wedi gweithio trwy heriau er mwyn helpu eu teulu i ffynnu. Mae ymyrraeth gynnar yn allweddol ar gyfer mabwysiadu’n llwyddiannus ac mae TESSA wedi bod yn hynod o effeithiol yng Ngogledd Iwerddon, gyda theuluoedd mabwysiadol yn sôn am y gwahaniaeth aruthrol y mae wedi ei olygu iddyn nhw. Bydd yr ariannu ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru yn cynyddu maint a chyrhaeddiad TESSA yng Nghymru yn sylweddol, gan sicrhau ei fod ar gael i fwy o lawer o deuluoedd mabwysiadol newydd.”

 • Wythnos Mabwysiadu a Maethu LHDT+ 2019

  Rydym yn falch o gefnogi Wythnos Mabwysiadu a Maethu LHDT+ 2019! Eleni, o 4 i 10 Mawrth 2019, bydd asiantaethau mabwysiadu a maethu trwy’r DU, ynghyd â New Family Social yn codi ymwybyddiaeth i annog rhagor o bobl sy’n LHDT+ i ystyried mabwysiadu a maethu.

  Rydym yn falch o fod yn asiantaeth mabwysiadu sy’n gynhwysol ac mae gennym rwydwaith amrywiol o staff a mabwysiadwyr sydd eisoes yn gweithio â ni.

  Yn 2018 1 o bob 7 mabwysiadwr yng Nghymru’r llynedd yn LHDT+, sy’n uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol.

  Mae’r rhain yn ystadegau cadarnhaol ac rydym yn falch ohonynt; fodd bynnag, y realiti trwy’r DU yw bod diffyg mawr yn nifer y mabwysiadwyr trwy’r DU ar gyfer y plant sy’n aros. Yn 2018, cofnodwyd bod 6,405 plentyn yn derbyn gofal yng Nghymru yn unig. Ymddengys y bydd y nifer yn codi dros y flwyddyn nesaf ac y bydd nifer y mabwysiadwyr yn gostwng.

  Fel asiantaeth fabwysiadu, mae cyfrifoldeb arnom i newid yr ystadegau hyn a sicrhau y caiff y plant mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas ofal er mwyn iddynt dyfu, llwyddo a ffynnu ac felly mae arnom eich angen chi!

  Rydym yn dathlu’r teulu ar bob ffurf, ac mae ein gweithwyr cymdeithasol yn brofiadol wrth asesu pobl sy’n LHDT+. Golyga hyn eu bod yn barod i ateb unrhyw gwestiwn neu bryder penodol sydd gennych a’ch tywys yn rhwydd trwy’r broses.

  Rydym yn gobeithio derbyn ceisiadau gan bobl o bob oedran, rhyw, rhywioldeb statws perthynas, hil neu grefydd. Mae ein teuluoedd yn gymysgedd o wahanol gefndiroedd a hunaniaeth ac mae gan bob un ei rinweddau a deinamig ei hun. Yr un ffactor sy’n gyson ymhlith ein holl deuluoedd yw eu bod yn gynhwysol ac wedi cofleidio mabwysiadu fel llwybr at ffurfio teulu.

  Rydym yn chwilio am bobl a all gynnig teulu cariadus, cynhwysol, cydymdeimladol a sefydlog i’r holl blant y mae arnynt ei angen.

  Fel aelod o New Family Social, caiff ein mabwysiadwyr eu cefnogi gan ein tîm ond cânt hefyd ddefnyddio holl adnoddau ac arbenigedd NFS. Yn adran darllen, gwylio, gwrando ein gwefan, mae gennym restr o adnoddau ar gyfer mabwysiadwyr LHDT. Mae hyn yn cynnwys llyfrau megis ‘and Tango makes three’; llyfr sy’n egluro mabwysiadu un rhyw i blant, Guide for Gay Dads gan Stonewall a chysylltiadau i ddylanwadwyr y cyfryngau cymdeithasol sy’n fabwysiadwyr, megis @Unlikelydad a @StevieBlaine. Mae gwybodaeth ar gael hefyd trwy New Family Social a Stonewall.

  Mae Wythnos Mabwysiadu a Maethu LHDT+ 2019 yn gyfle gwych i ni barhau i annog pobl y mae ganddynt ddiddordeb mewn cychwyn neu estyn eu teulu trwy fabwysiadu i gysylltu â ni. Rydym yn cynnal nifer o nosweithiau gwybodaeth ac rydym bob tro’n croesawu ymholiadau dros y ffôn: 0800 023 4064 ac e-bost: contact@adopt4vvc.org. Byddem wrth ein boddau’n clywed gennych chi!

 •  Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol 2018

  Eleni, i nodi Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol 2018, rydym yn rhyddhau dwy ran gyntaf ein cyfres bedair rhan ‘Dod yn Rhieni’. Mae Dod yn Rhieni yn trafod proses mabwysiadu trwy lygaid rhai o’n mabwysiadwyr. Mae’r gyfres yn cychwyn ag ‘O’r Cychwyn’ pan fo’r mabwysiadwyr yn trafod eu camau cyntaf er mwyn dysgu mwy am fabwysiadu. Gweld ein cyfres ‘Dod yn Rhieni’ yma.

   

  Yn ail ran y gyfres, ‘Asesu Personol’, mae ein mabwysiadwyr yn trafod eu profiadau o’r broses asesu mewn rhagor o fanylder. Fe ryddhawn ‘Paru a Dod i Nabod eich Gilydd’ ddydd Mawrth 23 Hydref 2018 a ‘Dod yn Deulu’ ddydd Mawrth 30 Hydref 2018 felly chwiliwch amdanyn nhw.

  Mae teuluoedd o bob lliw a llun â safbwyntiau, credoau a’u nodweddion unigryw eu hunain.Rydym wrth ein boddau â’r amrywiaeth hon. Mae gan yr holl blant rydym yn ceisio eu paru â rhieni mabwysiadol gymeriadau, cefndiroedd unigryw a’u gofynion eu hunain at y dyfodol.Golyga hyn bod arno angen ystod eang o fabwysiadwyr. Rydym yn derbyn ceisiadau gan bobl sengl, pobl sydd mewn partneriaethau a phobl briod, pobl y mae ganddyn nhw blant a phobl heb blant. O’n safbwynt ni, nid yw ethnigrwydd, rhywioldeb a chefndir ffydd yn berthnasol o gwbl i ba mor addas ydych chi i fabwysiadu. Yr hyn sy’n bwysig i ni yw y gallwch chi roi cartref diogel, sicr, lle ceir anogaeth a chariad i blentyn y mae arno ei angen. 

  Mae Dod yn Rhieni yn amlygu rhai o straeon rhai o’n mabwysiadwyr. Ein gobaith yw y bydd y gyfres yn eich helpu i ddeall taith mabwysiadu’n well ac efallai yn eich ysbrydoli i ddysgu mwy am fabwysiadu â’r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd. Cysylltwch â ni trwy gwblhau ein ffurflen gais neu ffoniwch ni ar: 0800 023 4064. I ddysgu mwy am fabwysiadu â’r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd, ewch i: www.adopt4vvc.org/cy.

  Hoffem ni ddiolch i Philipa, Ross, Michael, Gareth a Claire am gymryd rhan yn y gyfres hon.Diolch i chi am rannu eich straeon, codi ymwybyddiaeth ac ysbrydoli eraill i ystyried mabwysiadu.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •