Family-writing-to-santa

Cyswllt

Bydd gan bob plentyn a leolir i'w fabwysiadu 'gytundeb cyswllt'.  Mae'r cytundeb hwn yn nodi'r dulliau y bydd plentyn yn cael cyswllt â'u rhieni / teulu biolegol, a chytunir ar hyn cyn y lleoliad.

Bydd lefel y cyswllt yn amrywio yn dibynnu ar ddiogelu a gall fod ar ffurf cyswllt blwch llythyrau, cyswllt uniongyrchol, neu'r ddau.

Mae'r cytundeb fel arfer yn cynnwys rhieni biolegol a brodyr a chwiorydd a gall hefyd gynnwys aelodau estynedig o'r teulu fel neiniau a theidiau, ewythrod a modrybedd ac ati.  Gall hefyd gynnwys gofalwyr maeth. 

0-18 oed

Yn ystod blynyddoedd cynnar a phlentyndod plentyn, bydd eu teulu mabwysiadol yn gyfrifol am gwrdd â'r cyswllt y cytunwyd arno. 

Cytunir ar y cytundeb cyn lleoli plentyn ond gall ymestyn dros y blynyddoedd dilynol pe bai brawd neu chwaer arall, er enghraifft, yn cael ei eni. 

Gall plentyn hefyd fynegi ei awydd am newid mewn cysylltiad wrth iddo dyfu a symud ymlaen a bydd hyn yn cael ei archwilio ar sail unigol rhwng y plentyn, y teuluoedd a'n tîm cymorth mabwysiadu.

18+ oed

Unwaith y bydd person sy'n cael ei fabwysiadu yn cyrraedd deunaw oed, gallant benderfynu a ydynt yn dymuno cadw cyswllt parhaus. 

Gallwn gynghori'r person yn fanwl i fodloni ei ddymuniadau unigol.  Gall oedolion a fabwysiadwyd ofyn am gyswllt uniongyrchol neu rwystro cyswllt gyda rhieni/teulu biolegol.

 

Cyswllt Blwch Post

Cyswllt Blwch Post yw’r ffurf fwyaf cyffredin o gysylltu rhwng plant a fabwysiadwyd a’u teulu biolegol.

 •   Mae plant mabwysiedig yn cael budd o gael gwybodaeth am eu teulu biolegol wrth iddyn nhw dyfu. Gall helpu plant i ddatblygu hunaniaeth, rhoi sicrwydd iddynt am les y teulu biolegol a rhoi gwybod iddynt nad ydynt wedi cael eu hanghofio.
 •   Mae cael y llythyrau hyn yn gadael i deuluoedd biolegol wybod am gynnydd a datblygiad eu plentyn ac yn rhoi sicrwydd am les y plentyn.
 •   Caiff teuluoedd mabwysiadol fudd o wybod mwy am wreiddiau, nodweddion teuluol, materion iechyd a hanes meddygol y teulu biolegol. Yn aml, mae’r wybodaeth a gyfnewidir gyda perthnasau biolegol yn eu helpu i siarad yn fwy agored â'u plant am eu mabwysiadu’n fanylach.
 •   Fel arfer, mae gofalwyr maeth blaenorol wrth eu bodd yn clywed sut mae plentyn yn dod yn ei flaen ymlaen ers gadael eu gofal

Un llythyr y flwyddyn, y gellir ei weld gan bersonau a enwir megis rhieni biolegol, neiniau a theidiau, teulu estynedig, brodyr a chwiorydd sy'n derbyn gofal gan berthynas, lleoliadau maeth neu ofalwyr  maeth, yw’r cyswllt blwch post arferol ar gyfer pob plentyn.  Fodd bynnag, gellir argymell bod gan blentyn wahanol lefelau o gyswllt â gwahanol bobl yn eu teulu biolegol drwy flwch post yn dibynnu ar ofynion diogelu.

Pan fydd plant yn ifanc, efallai y byddant yn tynnu llun y gellir ei gynnwys mewn llythyr yr ydych. Wrth iddynt fynd yn hŷn, efallai y byddant yn dechrau gofyn ambell gwestiwn sylfaenol y gellir eu cynnwys mewn llythyr, ac yna wrth iddynt dyfu, efallai y byddant am rannu gwahanol fathau o wybodaeth a gofyn cwestiynau mwy gwybodus.

Pan fydd plentyn yn cael ei leoli am y tro cyntaf i'w fabwysiadu, byddwn hefyd yn gofyn i rieni mabwysiadol ysgrifennu llythyr 'ymgartrefu'.

 • Pethau ymarferol
   

  Mae ein cyswllt blwch post yn cael ei drefnu'n fewnol. Ein Cydlynydd Blwch Post yw'r prif bwynt cyswllt ar gyfer pob ymholiad gan deulu biolegol a theuluoedd mabwysiadol. 

  Bydd ein Cydlynydd Blwch Post yn rhoi cyngor a chymorth i'r ddau deulu am yr hyn sy'n ddiogel ac yn briodol ei rannu. Bydd unrhyw wybodaeth a gyflwynir ar gyfer y teulu arall yn cael ei gwirio cyn ei hanfon i sicrhau nad oes unrhyw wybodaeth ddatgelol. 

  Mae gennym hefyd Gynghorydd Teuluoedd Biolegol sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda theuluoedd biolegol i’w cefnogi drwy'r broses fabwysiadu a gyda chyswllt parhaus. 

  Mae dealltwriaeth y gall cyswllt blwch post newid dros amser, os bydd brawd neu chwaer newydd yn cael ei eni, er enghraifft. Efallai y bydd y brawd neu chwaer newydd yn gallu byw gyda’r rhieni biolegol neu gael ei osod mewn gofal gan berthynas, gofal maeth neu mewn lleoliad mabwysiadol arall a bydd trefniadau cyswllt addas yn cael eu trefnu rhyngoch chi, ein tîm a'r bobl eraill sy'n ymwneud â'r plentyn newydd yn dibynnu ar y sefyllfa unigol.

  Anfonir pob llythyr a ysgrifennir at ein Cydlynydd Blwch Post a chedwir cofnod o'r holl ryngweithio ac ymgysylltu gan y teulu biolegol a’r teulu mabwysiadol ar ffeil y plentyn. Gall person sy'n cael ei fabwysiadu weld yr holl fanylion sydd wedi'u cynnwys yn eu ffeil o 18+ oed.

  Rhaid i berthnasau biolegol a theuluoedd mabwysiadol roi gwybod i ni os ydynt yn symud tŷ neu’n newid eu manylion cyswllt fel eu e-bost neu rif ffôn. 

 

Os hoffech roi gwybod i ni am newid manylion, gofyn am gymorth neu gyflwyno llythyr, anfonwch e-bost at: letterbox@valeofglamorgan.gov.uk

Nodwch fod y gwasanaeth blwch llythyrau ar waith ar ddyddiau Llun a Mawrth. Caiff ymholiadau eu hateb o fewn 10 diwrnod gwaith.

Cyswllt Uniongyrchol

Rydym yn annog cyswllt uniongyrchol â’r teulu biolegol lle mae'n ddiogel ac yn gadarnhaol ar gyfer datblygiad a dealltwriaeth y plentyn. Mae cyswllt uniongyrchol yn caniatáu i blant archwilio eu hunaniaeth gyda rhagofalon ar waith.

 • Brodyr a chwiorydd
   

  Wrth i blant ddatblygu, yn aml mae ganddynt chwilfrydedd naturiol am eu brodyr a'u chwiorydd a gallant ofyn am ragor o wybodaeth.

  Pan fo'n ddiogel ac yn briodol gwneud hynny, rydym yn annog mabwysiadwyr i gysylltu'n uniongyrchol â brodyr a chwiorydd eu plant. Gall cyswllt uniongyrchol newid dros amser, er enghraifft, os bydd brawd neu chwaer newydd yn cael ei eni. 

 • Rhieni biolegol a theuluoedd estynedig
   

  Mae aelodau o'r teulu biolegol yn aml yn chwarae rhan hanfodol wrth garu a diwallu anghenion plentyn hyd yn oed os penderfynir bod angen teulu mabwysiadol ar y plentyn yn y tymor hirach.

  Mewn rhai amgylchiadau, efallai y byddwn yn gofyn i blentyn gael cyswllt uniongyrchol ag aelod arall o'r teulu, gall hyn fod yn rhiant biolegol, taid neu nain, modryb, neu ewythr ac ati. 

 • Rhieni maeth
   

  Mae'n bwysig i blentyn wybod ei fod wedi cael ei garu a derbyn gofal pan oedd mewn gofal maeth a'i fod wedi bod yn bwysig iawn i'r rhiant/rhieni maeth.

  Wrth iddo dyfu, mae'n debygol y bydd ganddo chwilfrydedd naturiol ynghylch pwy oedd yn gofalu amdano yn ystod y blynyddoedd cynnar. Felly, rydym yn annog pob mabwysiadwr i gadw mewn cysylltiad â gofalwyr maeth eu plentyn. 

 

I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth ynglŷn â chyswllt uniongyrchol, anfonwch e-bost at: 

Ymgynghorydd Teulu Biolegol:

Mae gennym Ymgynghorydd Teulu Biolegol dynodedig i gefnogi aelodau teulu biolegol sy'n rhan o drefniant cyswllt plentyn. Pwrpas y rôl hon yw rhoi’r cyfle i aelodau'r teulu biolegol gael cymorth un-i-un (drwy e-bost, ffôn, neu wyneb yn wyneb); i ysgrifennu eu llythyr(au) blwch llythyrau a thrafod neu egluro'r trefniant cyswllt sydd ar waith. 

Os hoffech fanteisio ar y cymorth hwn neu os oes gennych gwestiynau am eich trefniant cyswllt presennol, cysylltwch â'n swyddfa: 0800 023 4064 a gofyn am atgyfeiriad trwy ein gweithiwr cymdeithasol ar ddyletswydd.  Neu, gallwch ofyn am alwad yn ôl am gefnogaeth trwy e-bostio: letterbox@bromorgannwg.gov.uk

Adnoddau ar gyfer cyswllt