Child-Mother-with-bowl1140x760 (1)

Cymorth Mabwysiadu

Gall mabwysiadu fod yn ymrwymiad gydol oes boddhaus a gwerth chweil ond hefyd ar adegau’n heriol.

Rydym yn deall y gallai teuluoedd fod angen cefnogaeth o bryd i'w gilydd a gallant gael budd o help a chyngor ar wahanol gamau. Weithiau, gall fod gan deuluoedd anghenion cymorth ychwanegol a allai fod angen cymorth mwy arbenigol, ond nid oes angen i deuluoedd fod mewn argyfwng i gael cymorth. Yn bwysig, mae gan bob teulu sy'n mabwysiadu yr hawl i ofyn am asesiad o anghenion cymorth mabwysiadu.

Mae teuluoedd sy’n mabwysiadu’n gallu derbyn y cymorth canlynol:

 • Cyngor a gwybodaeth a ddarperir dros y ffôn gan ein tîm dyletswydd: 0800 023 4064
 • Gwybodaeth: atgyfeirio at wefan, taflenni gwybodaeth, gwasanaethau perthnasol ac adnoddau
 • Cyngor a chymorth mewn perthynas â blwch llythyrau, cyswllt uniongyrchol a risgiau cyfryngau cymdeithasol
 • Grwpiau plant bach misol ar gyfer teuluoedd â phlant cyn oed ysgol
 • Cyfleoedd i gysylltu â mabwysiadwyr eraill trwy ddigwyddiadau fel nosweithiau cwis, cyfarfodydd lleol, grwpiau cyswllt WhatsApp  
 • System bostio ar gyfer ein mabwysiadwyr. Rydym yn defnyddio hyn i rannu diweddariadau rheolaidd am gymorth mabwysiadu, gweithgareddau, digwyddiadau a newyddion gennym ni a'n partneriaid a chyfleoedd i gymryd rhan yn y gymuned fabwysiadu yn lleol ac yn genedlaethol
 • Diwrnodau hwyl ddwywaith y flwyddyn gyda llawer o weithgareddau i blant a'r cyfle i gyfarfod â theuluoedd eraill sy'n mabwysiadu
  • Blwyddyn o aelodaeth am ddim gydag Adoption UK 
  • Hyfforddiant mewnol a ddarperir gan ein Tîm Cymorth Mabwysiadu
   • Rydym yn aelodau o New Family Social (sefydliad sy'n cefnogi mabwysiadwyr LHDT+ ledled y DU) a byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau sydd yn yr arfaeth a chymorth sy’n cael ei ddarparu ganddynt. 
   • Cyngor a chymorth trwy'r rhaglen TESSA (sy'n cael ei chynnal mewn partneriaeth ag Adoption UK), TESSA Canllaw ar gyfer rhieni mabwysiadol
   • Diweddariadau rheolaidd am gyfleoedd i gymryd rhan a rhannu eich profiadau o fabwysiadu yn lleol ac yn genedlaethol 
   • Mynediad at ein Cydlynydd Plant a Phobl Ifanc dynodedig sy'n gallu cysylltu eich plentyn â phlant a gwasanaethau mabwysiedig eraill megis Connected
   • Cymorth drwy Brosiect 1000 Diwrnod Cyntaf, Adoption UK

 

Oedolion Mabwysiedig

If you are an adopted adult you may wish to access information relating to your adoption and your birth family.

Teuluoedd Biolegol

Adopted adults or birth relatives of an adopted person may request an intermediary service


Asesu a chymorth parhaus

Yn dibynnu ar eich anghenion fel teulu, gallech hefyd gael budd o gael gweithiwr cymdeithasol i’ch cefnogi am gyfnod o amser neu gallai fod yn briodol i’ch plentyn gael cymorth therapiwtig arbenigol. Gall gwasanaethau o’r fath gael eu cynnig yn dilyn asesiad o anghenion cymorth mabwysiadu.

Gall yr asesiad ystyried yr angen am:

 • Gwnsela, gwybodaeth a chyngor
 • Hyfforddiant i helpu gyda dealltwriaeth bellach o anghenion eich plentyn
 • Grwpiau cymorth, cyfarfodydd a digwyddiadau gyda mabwysiadwyr a/neu blant mabwysiadol
 • Help gydag ymddygiad, ymlyniad ac anawsterau eraill y gallai'r plentyn eu hwynebu
 • Help gyda chyswllt rhwng y plentyn a’i deulu biolegol
 • Cymorth ariannol
 • Seibiannau byr i blentyn mabwysiedig gyda gofalwr arall
 • Help pan fo mabwysiadu’n methu neu mewn perygl o fethu

 • Byddai asesiad yn cynnwys gweithiwr cymdeithasol yn cyfarfod â chi a'ch plentyn i drafod eich barn ar anghenion lles a chymorth eich teulu. Efallai y bydd hefyd angen iddo gysylltu â’r gwasanaethau Addysg ac Iechyd i gael rhagor o wybodaeth. 

 • Yn dilyn yr asesiad, bydd y gweithiwr cymdeithasol mabwysiadu’n trafod ei argymhellion gyda chi ac yn cytuno ar y camau nesaf. Bydd gweithiwr cymdeithasol yn parhau i weithio gyda'ch teulu hyd nes nad oes angen y cymorth hwn mwyach.

 • Rydym yn gweithio'n holistig ac yn ystyried anghenion y teulu cyfan. Caiff ein hymarfer ei lywio gan egwyddorion rhianta sy'n canolbwyntio ar ymlyniad. Mae hyn yn cynnwys cysyniadau megis rhianta gan ddefnyddio 'PACE'. 

 • Ein nod yw:

  • Cefnogi teuluoedd i ddeall a rheoli ymddygiad a allai fod yn gysylltiedig â thrawma cynnar 
  • Mynd i'r afael ag anawsterau'n ymwneud â galar a cholled drwy fabwysiadu ac adeiladu perthnasau teuluol cadarnhaol
  • Cefnogi teuluoedd i siarad â'u plentyn am fabwysiadu; gan ei helpu i ddeall ei stori a chynorthwyo gyda materion hunaniaeth

  Gallwn hefyd gefnogi'r Cyngor ar addysg a materion mabwysiadu eraill y gallech fod yn eu profi.

  Sut y trefnir cymorth arbenigol

  Mae’r Cymoedd, y Fro a Chaerdydd yn gydweithfa fabwysiadu sy'n gwasanaethu pedair ardal awdurdod lleol: Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg. Yn aml, byddwn yn gallu cefnogi anghenion eich teulu drwy ein Tîm Cymorth Mabwysiadu mewnol ond os bydd angen gwasanaeth arall ar yr anghenion cymorth a nodwyd, byddwn yn gweithio gydag ardal eich awdurdod lleol i ganfod y gwasanaeth cywir i ddiwallu anghenion eich teulu ac i chwilio am gyllid ar gyfer hyn.

  Byddwn yn ceisio'ch hysbysu am y broses gwneud penderfyniadau. Yn aml, gallai gwaith ddechrau gyda'r rhieni cyn y gall unrhyw waith uniongyrchol gyda phlentyn ddechrau.Ein nod yw sicrhau y gall rhieni ddarparu sylfaen saff a diogel i'r plentyn sy'n cymryd rhan mewn gwaith therapiwtig, i feithrin sgiliau rhieni i barhau â'r dull rhwng y sesiynau ac i gynorthwyo'r teulu i reoli'r ymatebion posibl y gallai plentyn eu cael i'r gwaith hwn.

  Eich awdurdod lleol sy'n gwneud y penderfyniad ynghylch cyllid ar gyfer gwasanaethau cymorth mabwysiadu yn hytrach na'r gydweithfa fabwysiadu. Gallwn barhau i ddarparu cyngor, cefnogaeth a chymorth tra bod eich teulu'n gweithio gyda darparwr arbenigol neu therapiwtig a byddant yn cymryd rhan mewn adolygiadau o'r cymorth hwn.

 • Cymorth a chyngor arall:

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth a chyngor neu i ofyn am asesiad, mae croeso i chi gysylltu â ni:

   • contact@adopt4vvc.org
  • 0800 023 4064