Child-wearing-headphones

Darllen, Gwrando, Gwylio

Rydym yn argymell eich bod yn dysgu cymaint â phosibl am fabwysiadu cyn, yn ystod ac ar ôl y broses fabwysiadu. Mae’r rhestr ganlynol yn cynnwys cyfryngau a llyfrau y mae nifer o’n rhieni mabwysiadol a gweithwyr cymdeithasol wedi eu cael yn ddefnyddiol. Os gwelwch nad ydym wedi cynnwys llyfr gwych rydych chi wedi ei ddarllen neu bodlediad rydych chi wedi gwrando arno am fabwysiadu neu os hoffech adolygu llyfr, rhowch wybod i ni trwy anfon e-bost i: contact@adopt4vvc.org.

Mae gan CoramBAAF hefyd restr gynhwysfawr o lyfrau ac adnoddau ar gyfer mabwysiadwyr a phlant. Dysgwch fwy drwy fynd i’w gwefan.

Darllen: Canllawiau a Llyfrau i Oedolion

 • No Matter What - Sally Donovan

  Mae ‘No Matter What’ yn adrodd hanes y broses fabwysiadu yn y person cyntaf gan fam fabwysiedig. Mae Sally’n adrodd ei hanes hi a’i gŵr Rob a’u taith o ddiagnosis o anffrwythlondeb at eu penderfyniad i fabwysiadu a’u bywyd ar ôl mabwysiadu. Mae hi’n siarad yn onest am yr anawsterau a wynebodd y cwpl wrth fyw ag anffrwythlondeb, penderfynu mabwysiadu a'r broses fabwysiadu. Mae’n llyfr hawr ei ddarllen ond teimladwy, sy’n dangos y broses fabwysiadu a’r materion ffurfio ymlyniad.

 •  What to expect when you’re adopting – Dr Ian Palmer

  Canllaw ffeithiol ydy What to expect when you are adopting, sy’n egluro realiti mabwysiadu a’r hyn y  dylech ei ddisgwyl ym mhob cam. Mae’r llyfr hwn yn trafod amrywiaeth o bynciau ac mae’n ddefnyddiol i gyfeirio ato ar wahanol adegau o’r broses fabwysiadu.

 •  A Guide for Gay Dads – Stonewall

  Mae A Guide for Gay Dads yn ffynhonnell wych; mae wedi ei ysgrifennu gan Stonewall ar gyfer cyplau gwryw a dynion sengl hoyw sy’n ystyried bod dadau. Mae’r canllaw yn trafod ystod y dewisiadau sydd ar gael, yn cynnwys mabwysiadu. Mae hefyd yn cynnwys straeon gan dadau am amrywiaeth o bynciau ac mae cyngor a chanllawiau ar bryderon a chwestiynau penodol y gallai fod gan ddynion hoyw. Gallwch ddarllen y canllaw am ddim yn: https://www.stonewall.org.uk/sites/default/files/A_Guide_for_Gay_Dads__1_.pdf.

 • Related by Adoption – Heidi Argent

  Mae Related by Adoption yn llawlyfr ar gyfer aelodau teulu sy’n dod yn berthnasau i blant drwy fabwysiadu e.e. teidiau a neiniau, modrybedd ac ewythrod ac ati. Mae mabwysiadu yn effeithio ar y teulu cyfan, a gall fod gan wahanol aelodau teulu wahanol gwestiynau sy’n benodol i’w rôl ym mywyd y plentyn/plant. Mae’r llawlyfr hwn yn ganllaw da ar gyfer perthnasau a gellir ei ddefnyddio i gyflwyno gwybodaeth ac annog trafodaeth ynglŷn â mabwysiadu y dyddiau hyn yn eich teulu.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gwrando: Podlediadau, Gwylio Ffilmiau, Chyfresi a Youtube i Oedolion

 •  The Adoption - BBC Radio 4

  Cyfres o ddau bodlediad ar bymtheg gan y BBC ydy The Adoption. Mae’n dilyn hanes go iawn mabwysiadu Bethany a Ben dros gyfnod o bedwar mis ar bymtheg. Mae’r gyfres yn amlygu'r broses fabwysiadu yn y DU trwy lygaid y rhai mae hi’n effeithio arnyn nhw, yn cynnwys y plant, y rhieni biolegol, y teulu ehangach, gweithwyr cymdeithasol, rhieni maeth a rhieni mabwysiedig. Mae pob pennod rhwng deng munud a chwarter awr o hyd. Cewch y gyfres gyfan yma: BBC Radio 4 neu ar yr ap Podcast ar iOS.

 • Y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd - Youtube

  Ein sianel Youtube ydy’r lle rydyn ni’n rhannu hanesion ein mabwysiadwyr, ein newyddion ac unrhyw adnoddau gweledol eraill rydyn ni’n eu creu:  Y Fro, y Cymoedd a Chaerdudd Youtube

 • Coram - Youtube

  Mae Coram / Coran Baff yn elusen sy’n gweithio â rhieni a phlant mabwysiedig yn ogystal â gweithwyr proffesiynol. Mae eu sianel Youtube yn amlygu peth o’r gwaith y maent yn ei wneud, gan gynnwys gweithio gyda  phlant a phobl ifanc wedi eu mabwysiadu a phobl sydd eisiau mabwysiadu:  Coram Youtube

 • Adoption UK - Youtube

  Elusen sy’n gweithio gyda rhieni a phlant mabwysiedig ydy Adoption UK. Mae eu sianel Youtube yn cynnwys cyfweliadau difyr o The One Show y BBC: Adoption UK Youtube

 •  Find me a family - ar gael ar Youtube (cynhyrchwyd gan y BBC yn wreiddiol)

  Mae cyfres dwy ran yn edrych ar fywydau 11 o blant yng Ngogledd Iwerddon. Mae system gofal Gogledd Iwerddon ychydig yn wahanol i Gymru, fodd bynnag, mae’r rhaglen ddogfen yn esbonio rhai o brofiadau cynnar ym mywyd y plant yn ogystal â’r rhesymau pam y cynllunnir mabwysiadu plant. Mae’r rhaglen ddogfen hefyd yn cynnwys amrywiaeth o wahanol bynciau mabwysiadu gan gynnwys cysylltiadau y teulu biolegol a’r teulu mabwysiadol â phlant sydd eisoes yn byw gyda nhw.

  Gallwch wylio’r gyfres yma:

  . Find me a Family - Rhan 1

   

  . Find me a Family – Rhan 2

 • ReMoved

  Mae ReMoved yn ffilm fer sy’n dilyn taith emosiynol merch naw oed, Zoe sy’n gorfod gadael ei chartref genedigol ac yn cael ei rhoi yn y system gofal maeth (UDA). Yn yr ail ddarn ‘Remember My Story’, mae Zoe yn mynd drwy system y llysoedd, bywyd mewn cartrefi maeth, ymdrechion ei mam fiolegol i wella ei bywyd, colli ei brawd a’i dyfodol. Er bod maethu a mabwysiadu yn America yn wahanol iawn i system y DU. Mae’r ffilmiau hyn yn pwysleisio rhywfaint o’r trafferthion emosiynol y mae plant yn eu hwynebu wrth fynd i’r system gofal. Mae’r ffilmiau yn edrych ar sut y gall y profiadau hyn effeithio ar ymddygiad y plant a sut y maent yn canfod y byd o’u hamgylch yn ogystal â pham y mae rhianta therapiwtig a chymorth mor bwysig: ReMoved Series

 •  
 •  
 •  
 •  

Blogiau a Flogiau

 •  Unlikely Dad
  Mae Tom yn dad mabwysiedig i Kai. Mae’n cynnwys ffotograffau hyfryd, llawer o sylwadau am fabwysiadu, bywyd dad o ddydd i ddydd yn ogystal â rhai postiadau ar y cyd: The Unlikely Dad. Cewch ddod o hyd iddo ar Instagram hefyd  @unlikelydad
 • Suddernly Mummy 
  Mae Suddenly Mummy yn fam sengl sy’n siarad am ei phrofiadau yn maethu ac yn mabwysiadu. Mae hi’n postio am ei phrofiadau fel rhiant mabwysiedig sengl ac yn sôn am themâu megis ymddygiad, addysg a thrawma:  Suddenly Mummy
 • Stevie Blaine 
  Mae Stevie (ac weithiau ei bartner Sam) yn trafod proses mabwysiadu y DU yn ei flogiau. Mae’r cwpl yn gwneud flogiau wrth iddynt fynd drwy’r broses o fabwysiadu gyda’u cyngor lleol. Er bod y broses fabwysiadu yn amrywio ychydig ledled y DU mae flogiau Stevie yn rhoi cipolwg gwych i mewn i’r broses ac mae’n bosibl uniaethu â nhw: Stevie Blaine 
 •  Daddy and Dad
  Mae Daddy and Dad yn flog gan Jamie a Tom sy’n dadi a dad i Lyall a Richard. Mae Jamie a Tom wedi blogio drwy eu proses fabwysiadu a nawr maen nhw’n trafod eu bywydau fel tadau bob dydd. Ceir hefyd adran benodol o’r wefan sydd ar gyfer straeon rhieni o’r gymuned Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol: Daddy and Dad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Gwefannau Defnyddiol i Oedoli

 •  Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru
  Hyrwyddo a chefnogi arfer mabwysiadu gorau trwy Gymru:  www.adoptcymru.com
 • Cymdeithas Mabwysiadu a Maethu Prydain
  Sefydliad cenedlaethol yn cynnig gwybodaeth a hyfforddiant:  www.corambaaf.org.uk
 • Adoption UK
  Sefydliad cenedlaethol gan rieni mabwysiadol:  www.adoptionuk.org
 • Wedi Mabwysiadu

  Cymorth ar gyfer pobl sydd wedi eu mabwysiadu a’u teuluoedd:  www.afteradoption.org.uk

 •  Cymdeithas Teuluoedd Newydd
  Cymorth ar gyfer teuluoedd mabwysiedig a maeth LHDT:  www.newfamilysocial.co.uk
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Darllen: Llyfrau i Blant

 • The Teazlers’ Baby Bunny – Susan Bagnall

  Mae ‘Teazlers’ Baby Bunny’ yn adrodd hanes y paratoi a’r cyfnod sy’n arwain at 'Baby Bunny’ yn cyrraedd teulu Teazler. Nod y llyfr yw cyfarwyddo plant â syniad mabwysiadu. Daw’r llyfr â chanllaw defnyddiol i rieni, sy’n egluro sut mae defnyddio’r llyfr i agor sgwrs am fabwysiadu. Mae’r llyfr ar gyfer plant dwy oed a hŷn.

 • The Most Precious Present in the World - Becky Edwards

  Yn ‘The Most Precious Present in the World’, mae Mia, merch wedi ei mabwysiadu, ar goll ac yn drist oherwydd nad ydy hi'n edrych fel ei mam na'i thad. Gydol y llyfr, mae mam Mia'n egluro wrthi fod ei mam a’i thad biolegol wedi rhoi rhoddion iddi sy'n gwneud iddi edrych fel nhw, a’u bod wedi rhoi anrheg orau'r byd i'r rhieni mabwysiedig, sef hi. Mae’r llyfr hwn yn wych i’w ddarllen gyda phlant a chychwyn trafodaethau ynghylch hunaniaeth. Gall hefyd helpu plant i deimlo sicrwydd y cânt siarad am stori eu bywyd, bod cariad atynt a diogelwch iddynt yn eu teulu newydd.  

 • A Safe Place for Rufus - Jill Seeney

  Mae Rufus y gath yn symud at deulu newydd ac mae’n dysgu sut mae goresgyn ei ofnau a dysgu bod ei gartref newydd yn ddiogel a pharhaol a bod ei deulu newydd yn ei garu. Mae’r llyfr hwn yn helpu i sicrhau plant ei bod yn iawn iddynt gael newid yn anodd ac mae’n eu helpu i ddarganfod y gallan nhw, fel Rufus, ganfod ffyrdd o gael gwared ar eu hofnau a theimlo’n ddiogel. Daw’r llyfr â chanllaw defnyddiol i rieni, sy’n egluro sut mae defnyddio’r llyfr i agor sgwrs am fabwysiadu a theimlo’n ddiogel. Mae’r llyfr ar gyfer plant tair oed a hŷn.

 •  Nutmeg Gets Adopted – Judith Foxon

  Hanes Nutmeg, gwiwer fechan a’i theulu, ydy Nutmeg Gets Adopted. Dydy teulu geni Nutmeg ddim yn gallu gofalu amdano fe a’i frodyr a chwiorydd, felly mae’n rhaid i Beth y mochyn daear ddod o hyd i deulu newydd iddyn nhw; yn gyntaf, teulu maeth ac wedyn teulu am byth. Mae’r llyfr yn adnodd gwych i gychwyn siarad â phlant am eu stori bywyd. Rhydd y llyfr hwn gyfle i’r plentyn holi pam y bu rhaid iddo adael ei gartref a gofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddo ynghylch pam y digwyddodd hyn a helpu iddo drafod ei deimladau am ei fabwysiadu. Daw’r llyfr gyda chanllaw, sy’n egluro sut mae defnyddio’r llyfr i agor sgwrs am fabwysiadu. Mae’r llyfr yn ddelfrydol ar gyfer plant sy’n aros am deulu mabwysiedig, neu sydd newydd gael eu lleoli. Mae’r llyfr yn rhan o gyfres o lyfrau sydd wedi helpu plant wedi eu mabwysiadu i ddeall gwahanol destunau a allai effeithio arnynt.

 • Chester and Daisy Move On

  Mae Chester a Daisy yn byw gyda’u teulu o eirth geni, ond pan fo pethau’n dechrau mynd o chwith, mae’n rhaid iddynt symud i fyw gyda theulu newydd. Mae’r stori’n egluro i blant na all rhieni geni edrych ar ôl eu heirth bach weithiau a dyna pam y cânt eu rhoi gyda theulu newydd. Mae’r llyfr yn ddefnyddiol i helpu i egluro wrth blant eu taith tua byw gyda’u teulu newydd. Mae’r llyfr yn trafod meddyliau a theimladau ac yn edrych ar gysylltiad blwch llythyrau. 

 • And Tango Makes Three – Justin Richardson a Peter Parnell

  Mae ‘And Tango Makes Three’ yn trafod rhieni un rhyw a mabwysiadu. Mae Roy a Silo, dau bengwin gwryw, yn gweld yr holl bengwiniaid heterorywiol yn cael babis ac maen nhw hefyd eisiau cychwyn eu teulu eu hunain. Daw’r ceidwad ag wy iddyn nhw, iddynt gael eu babi eu hunain.

 •  
 •  
 •  
 •  

Gwylio Ffilmiau a Chyfresi i Blant

 • Goodnight Mr Tom

  Ar sail y llyfr arobryn o 1981 gan Michelle Magorian, wedi ei osod yn ystod yr Ail Ryfel Byd, hanes Willie Beech a Tom Oakley yn dod i arfer gyda byw ynghyd ydy ‘Goodnight Mr Tom’. Caiff Willie ei anfon o Lundain yn ystod y Blitz. Mae’r stori’n amlygu’r addasiadau sy’n rhaid i oedolion a phlant eu gwneud wrth fyw ynghyd, a’r cysylltiadau a all ffurfio. Yn ystod y ffilm, cofia Willie ei amser gyda’i fam ac mae’r ffilm yn trafod ei brofiadau plentyndod, yn cynnwys gwahanu ac esgeulustod, yn ogystal â phrofiad Tom o gael plentyn newydd yn ei fywyd.

  Gellir defnyddio’r ffilm i gychwyn sgwrs am fabwysiadu, teuluoedd biolegol, trawma, esgeulustod, gwahanu, hunaniaeth, profiadau bywyd cynnar a sgwrs am fywyd teulu gyda’i gilydd.  

 •  Inside Out - Pixar

  Pan gafodd Riley ei symud oddi ar ei bywyd yn y Gorllewin canol ac i San Francisco oherwydd swydd newydd ei thad, mae teimladau Riley: Hwyl, Ofn, Dicter, Diflastod a Thristwch, yn cael eu drysu. Mae teimladau Riley yn byw yn ‘Y Pencadlys’ (ym meddwl Riley). Er bod Hwyl, prif deimlad Riley yn ceisio cadw pethau’n gadarnhaol, mae’r teimladau eraill yn dadlau sut i lywio orau yn ei hamgylchedd newydd. Mae’r ffilm hefyd yn edrych ar yr oedolion o’i chwmpas a sut y mae eu teimladau yn arwain eu hymddygiad a’i gweithrediadau. Dyma ffilm wych i annog trafodaeth o amgylch teimladau a newid.

 •  Mathilda

  Mathilda yw stori merch sy’n dioddef esgeulustod emosiynol a chorfforol ynghyd â cham-drin geiriol gan ei theulu biolegol. Mae Mathilda yn cwrdd â chymeriadau drwy gydol y stori sy’n ei helpu i ddeall y byd o’i chwmpas. Mae’r stori hefyd yn trafod Miss Honey, athrawes Mathilda a’i pherthynas â’i modryb ar ôl iddi golli ei thad. Gall y ffilm hon annog trafodaethau am rhai o’r rhesymau pam y mae plant yn cael eu rhoi i’w mabwysiadu, eu profiadau negyddol yn gynnar yn eu bywyd a sut y mae’n bosibl i dy orffennol beidio ag effeithio ar dy ddyfodol.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •