Child-wearing-headphones

Darllen, Gwrando, Gwylio

Rydym yn argymell eich bod yn dysgu cymaint â phosibl am fabwysiadu cyn, yn ystod ac ar ôl y broses fabwysiadu. Mae’r rhestr ganlynol yn cynnwys cyfryngau a llyfrau y mae nifer o’n rhieni mabwysiadol a gweithwyr cymdeithasol wedi eu cael yn ddefnyddiol. Os gwelwch nad ydym wedi cynnwys llyfr gwych rydych chi wedi ei ddarllen neu bodlediad rydych chi wedi gwrando arno am fabwysiadu neu os hoffech adolygu llyfr, rhowch wybod i ni trwy anfon e-bost i: contact@adopt4vvc.org

Mae gan CoramBAAF hefyd restr gynhwysfawr o lyfrau ac adnoddau ar gyfer mabwysiadwyr a phlant. Dysgwch fwy drwy fynd i’w gwefan.

Canllawiau a Llyfrau i Oedolion

 • No Matter What - Sally Donovan

  Mae ‘No Matter What’ yn adrodd hanes y broses fabwysiadu yn y person cyntaf gan fam fabwysiedig. Mae Sally’n adrodd ei hanes hi a’i gŵr Rob a’u taith o ddiagnosis o anffrwythlondeb at eu penderfyniad i fabwysiadu a’u bywyd ar ôl mabwysiadu. Mae hi’n siarad yn onest am yr anawsterau a wynebodd y cwpl wrth fyw ag anffrwythlondeb, penderfynu mabwysiadu a'r broses fabwysiadu. Mae’n llyfr hawr ei ddarllen ond teimladwy, sy’n dangos y broses fabwysiadu a’r materion ffurfio ymlyniad.

 •  What to expect when you’re adopting – Dr Ian Palmer

  Canllaw ffeithiol ydy What to expect when you are adopting, sy’n egluro realiti mabwysiadu a’r hyn y  dylech ei ddisgwyl ym mhob cam. Mae’r llyfr hwn yn trafod amrywiaeth o bynciau ac mae’n ddefnyddiol i gyfeirio ato ar wahanol adegau o’r broses fabwysiadu.

 •  A Guide for Gay Dads – Stonewall

  Mae A Guide for Gay Dads yn ffynhonnell wych; mae wedi ei ysgrifennu gan Stonewall ar gyfer cyplau gwryw a dynion sengl hoyw sy’n ystyried bod dadau. Mae’r canllaw yn trafod ystod y dewisiadau sydd ar gael, yn cynnwys mabwysiadu. Mae hefyd yn cynnwys straeon gan dadau am amrywiaeth o bynciau ac mae cyngor a chanllawiau ar bryderon a chwestiynau penodol y gallai fod gan ddynion hoyw. Gallwch ddarllen y canllaw am ddim yn: A Guide for Gay Dads

 • Related by Adoption – Heidi Argent

  Mae Related by Adoption yn llawlyfr ar gyfer aelodau teulu sy’n dod yn berthnasau i blant drwy fabwysiadu e.e. teidiau a neiniau, modrybedd ac ewythrod ac ati. Mae mabwysiadu yn effeithio ar y teulu cyfan, a gall fod gan wahanol aelodau teulu wahanol gwestiynau sy’n benodol i’w rôl ym mywyd y plentyn/plant. Mae’r llawlyfr hwn yn ganllaw da ar gyfer perthnasau a gellir ei ddefnyddio i gyflwyno gwybodaeth ac annog trafodaeth ynglŷn â mabwysiadu y dyddiau hyn yn eich teulu.

 •  Flying Solo – Julia Wise

  Mae Flying Solo yn adrodd stori fabwysiadu o safbwynt y fam yn y person cyntaf. Drwy gydol y llyfr mae Julia’n rhannu ei phrofiadau o newid o fod yn fenyw sengl sy’n dilyn ei gyrfa i droi’n rhiant mabwysiadol sengl.

  Mae hi’n siarad am realiti mabwysiadu gyda’i elfennau cadarnhaol a heriol, ymdrin ag agweddau cymdeithasol tuag at rianta fel person sengl, mabwysiadu ei mab a sut newidiodd y mabwysiadu bob agwedd ar ei bywyd. Mae’r llyfr yn hanes agored, gonest ac yn gwneud i bob person sy’n ystyried mabwysiadu feddwl am hyn.

 • Meant to be - Lisa Faulkner

  Mae Lisa Faulkner, actores a chyflwynwraig o Loegr ac enillydd Celebrity Masterchef 2010, wedi ysgrifennu llyfr yn dwyn y teitl ‘Maent to be’. Mae stori Lisa yn adrodd stori onest am ei thaith o geisio beichiogi i driniaeth ffrwythlondeb, ystyried trefniant benthyg croth a dechrau a chwblhau’r broses fabwysiadu. Drwy’r llyfr cyfan mae Lisa’n siarad yn agored am ei pherthnasau â’i gŵr (ei chyn-ŵr erbyn hyn), ffrindiau a theulu a’i siwrnai bersonol at ystyried mabwysiadu. Mae merch Lisa nawr yn ei harddegau ac mae Lisa yn gallu edrych yn ôl ar ei phrofiadau gan edrych tua’r dyfodol hefyd.

  Siaradodd Lisa am ei thaith ar This Morning hefyd: Lisa Faulkner This Morning 

 • My name is Why – Lemn Sissay

  Mae Lemn Sissay MBE, awdur, bardd a darlledwr wedi ysgrifennu cofiant sy'n adlewyrchu ei brofiadau o'r system ofal yn y DU yn y 1960au – 1980au fel plentyn a pherson ifanc a sut mae'r profiadau hyn wedi siapio ei ragolwg a'i fywyd fel oedolyn.

  Dylid nodi bod diwygiadau sylweddol wedi digwydd ar draws y gwasanaethau cymdeithasol a'r gymdeithas ers profiadau plentyndod Lemn.  Fodd bynnag mae'r llyfr hwn yn rhoi cipolwg o'r system gofal ar y pryd ac angen cynhenid pawb i ddeall eu hunaniaeth, i deimlo'n rhan o deulu a derbyn cariad, gofal a sefydlogrwydd diderfyn

 • How I Met My Son – Rosalind Powell 

  Mae How I Met My Son yn stori bersonol a gonest, hawdd ei darllen am fabwysiadu a ysgrifennwyd gan y newyddiadurwr, Rosalind Powell. Drwy gydol y llyfr mae Rosalind yn plethu gyda’i gilydd y stori o ran pam a sut y gwnaeth hi a’i phartner, Harry, fabwysiadu eu mab Gabriel a’u siwrnai barhaus. Mae’r stori hefyd yn cynnwys storïau am bobl y mae hi wedi’u cyfweld sydd hefyd wedi mabwysiadu neu sydd wedi’u mabwysiadu eu hunain. 

  Yn y llyfr mae hi’n cyfeirio at eu profiadau o fod yn gwpl sy’n wynebu triniaeth ffrwythlondeb, y broses mabwysiadu, y paru a’r setlo i mewn a’u bywyd teuluol.  Mae Rosalind yn sôn am y canlyniadau cadarnhaol yn ogystal â’r heriau ac yn cwmpasu, yn fanwl gywir eu profiad o gael eu cyflwyno i Gabriel gan gynnwys eu perthynas barhaus gyda’i ofalwyr maeth. Ar ddiwedd y llyfr mae hi hefyd yn cynnwys sylwadau Gabriel ei hun am gael ei fabwysiadu sy’n dwyn y naratif ynghyd mewn ffordd bersonol dros ben.  

 • The A - Z of Therapeutic Parenting - Sarah Naish
  Mae The A-Z of Therapeutic Parenting yn ganllaw hygyrch ac ymarferol ond cynhwysfawr i ymddygiad a hanfodion rhianta therapiwtig. Mae Sarah, ei hun yn rhiant mabwysiadol, yn archwilio dulliau sy'n canolbwyntio ar atebion i amrywiaeth o heriau y gall pobl sy'n gofalu am blant sydd wedi cael profiadau niweidiol eu hwynebu a'r rhesymau pam fod plant yn ymateb iddynt yn y ffordd y maent.  Mae'r canllaw yn berthnasol i ofalwyr maeth, mabwysiadwyr, gofalwyr sy'n berthnasau a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd.
 •  
 •  

Podlediadau i Oedolion

 • Dweud y Gwir yn Blaen: Straeon Mabwysiadu - Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol

  Dweud y Gwir yn Blaen: Straeon Mabwysiadu Cyfres hyfryd a grëwyd gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yw Straeon Mabwysiadu, sy'n dilyn taith deg mabwysiadwr o bob rhan o Gymru. Cyn ymddangos yn y podlediad, doedden nhw erioed wedi cyfarfod o'r blaen, ond mae fel gwrando ar hen ffrindiau’n siarad; maent yn chwerthin gyda'i gilydd, maen nhw'n crio gyda'i gilydd. Drwy gydol y gyfres maent yn rhannu eu profiadau uniongyrchol o fabwysiadu; o'u camau cyntaf, yr holl ffordd i gymorth ôl-fabwysiadu. Dweud y Gwir yn Blaen: Straeon Mabwysiadu yw'r podlediad mabwysiadu cyntaf ar gyfer Cymru gyfan gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol, ac mae ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae'r gyfres ar gael drwy Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher a Gwefan AdoptCymru.

 • The Adoption - BBC Radio 4
  Cyfres o ddau bodlediad ar bymtheg gan y BBC ydy The Adoption. Mae’n dilyn hanes go iawn mabwysiadu Bethany a Ben dros gyfnod o bedwar mis ar bymtheg. Mae’r gyfres yn amlygu'r broses fabwysiadu yn y DU trwy lygaid y rhai mae hi’n effeithio arnyn nhw, yn cynnwys y plant, y rhieni biolegol, y teulu ehangach, gweithwyr cymdeithasol, rhieni maeth a rhieni mabwysiedig. Mae pob pennod rhwng deng munud a chwarter awr o hyd. Cewch y gyfres gyfan yma: BBC Radio 4 neu ar yr ap Podcast ar iOS.
 • Podlediad Not Another Mummy – Cyfres 4, 10 Medi 2019
  Ar y cyd â F&F yn Tecso, mae Alison Perry o bodlediad ‘Not Another Mummy’ yn cyfweld â Tom Cox, tad mabwysiadol Kai ac eiriolwr mabwysiadu sy’n dogfenu bywyd ei deulu ar Instagram. Mae Alison a Tom yn trafod y broses, y broses baru, paneli, cwrdd â’r rhieni biolegol, rôl gofalwyr maeth, cyswllt blwch llythyrau, cyflwyniadau a’r lleoliad a setlo mewn. Mae’r rhaglen hon yng Nghyfres 4 app y podlediad (dyddiad rhyddhau 10 Medi 2019).
 • You, Me and Lots and Lots of Love, gyda Leon Wenham –  Black Boy Joy
  Creodd Black Boy Joy bodlediad gyda Leon Wenham, tad mabwysiadol du, hoyw ac eiriolwr mabwysiadu. Yn ystod y podlediad, mae Leon yn rhannu ei brofiad o fuddugoliaethau a heriau rhianta ac am ysgrifennu ei lyfr plant cyntaf, ‘You, Me and Lots of Love’: Black Boy Joy

 

YouTube i Oedolion 

 • Y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd
  Ein sianel Youtube ydy’r lle rydyn ni’n rhannu hanesion ein mabwysiadwyr, ein newyddion ac unrhyw adnoddau gweledol eraill rydyn ni’n eu creu:  Y Fro, y Cymoedd a Chaerdudd Youtube
 • Coram
  Mae Coram / Coran Baff yn elusen sy’n gweithio â rhieni a phlant mabwysiedig yn ogystal â gweithwyr proffesiynol. Mae eu sianel Youtube yn amlygu peth o’r gwaith y maent yn ei wneud, gan gynnwys gweithio gyda  phlant a phobl ifanc wedi eu mabwysiadu a phobl sydd eisiau mabwysiadu: Coram Youtube
 • Adoption UK - Youtube
  Elusen sy’n gweithio gyda rhieni a phlant mabwysiedig ydy Adoption UK. Mae eu sianel Youtube yn cynnwys cyfweliadau difyr o The One Show y BBC: Adoption UK Youtube
 •  An Adoption Story - Jillian Lauren, TEDxChapmanU
  Mae Jillian Lauren yn fam fabwysiadol o America sy’n rhannu ei stori fabwysiadu o’i safbwynt fel mam fabwysiadol a rhywun a gafodd ei mabwysiadu. Mae hi’n ystyried teulu, hunaniaeth a chariad yn ystod ei Chyflwyniad TEDxChapmanU: An Adoption Story
 • Two Mums - Lynne Elvins, TEDxBristol
  Lynna a’i phartner Emma oedd y cwpl hoyw cyntaf i gael ei gymeradwyo i  fabwysiadu ym Mryste, y DU yn 2004. Mae Lynne yn rhannu eu stori am fabwysiadu eu mab Steven yn ystod ei Chyflwyniad TEDxBristol: Two Mums
 • Find me a Family - ar gael ar YouTube (cynhyrchwyd gan y BBC yn wreiddiol)

  Mae cyfres dwy ran yn edrych ar fywydau 11 o blant yng Ngogledd Iwerddon. Mae system gofal Gogledd Iwerddon ychydig yn wahanol i Gymru, fodd bynnag, mae’r rhaglen ddogfen yn esbonio rhai o brofiadau cynnar ym mywyd y plant yn ogystal â’r rhesymau pam y cynllunnir mabwysiadu plant. Mae’r rhaglen ddogfen hefyd yn cynnwys amrywiaeth o wahanol bynciau mabwysiadu gan gynnwys cysylltiadau y teulu biolegol a’r teulu mabwysiadol â phlant sydd eisoes yn byw gyda nhw.

  Gallwch wylio’r gyfres yma:

 

Ffilmiau a Chyfres i Oedolion

 • ReMoved 

  Mae ReMoved yn ffilm fer sy’n dilyn taith emosiynol merch naw oed, Zoe sy’n gorfod gadael ei chartref genedigol ac yn cael ei rhoi yn y system gofal maeth (UDA). Yn yr ail ddarn ‘Remember My Story’, mae Zoe yn mynd drwy system y llysoedd, bywyd mewn cartrefi maeth, ymdrechion ei mam fiolegol i wella ei bywyd, colli ei brawd a’i dyfodol. Er bod maethu a mabwysiadu yn America yn wahanol iawn i system y DU. Mae’r ffilmiau hyn yn pwysleisio rhywfaint o’r trafferthion emosiynol y mae plant yn eu hwynebu wrth fynd i’r system gofal. Mae’r ffilmiau yn edrych ar sut y gall y profiadau hyn effeithio ar ymddygiad y plant a sut y maent yn canfod y byd o’u hamgylch yn ogystal â pham y mae rhianta therapiwtig a chymorth mor bwysig: ReMoved Series

 • Instant Family
  Mae Instant Family yn ffilm gomedi gyda Mark Wahlberg a Rose Byrne sy’n chwarae’r pâr priod Pete ac Ellie Wagner, sy’n maethu ac wedyn yn mabwysiadu tri phlentyn. Mae’r cyfarwyddwr, Sean Anders yn rhiant mabwysiadol ac ysgrifennodd y stori ar sail rhai o brofiadau ei deulu ei hun. Mae’r ffilm yn amlygu’r angen am faethu a rhieni mabwysiadol yn rhyngwladol. Er bod y broses fabwysiadu yn wahanol i’r mabwysiadu yn America, mae’r ffilm yn wych i’r rheiny sy’n ceisio magu eu dealltwriaeth o’r agweddau cadarnhaol ar faethu plant a mabwysiadu ochr yn ochr â’r trafferthion wrth addasu i fywyd teuluol gyda’i gilydd.
 • Lion
  Mae Lion yn ffilm bywgraffiad wedi ei seilio ar y llyfr ffeithiol ‘A Long Way Home’ a ysgrifennwyd gan Saroo Brierley. Mae’r ffilm yn dilyn hanes Saroo, bachgen pump oed sy’n cael ei wahanu o’i frawd ar strydoedd Calcutta. Mae Saroo yn cael ei roi mewn cartref plant cannoedd o filltiroedd i ffwrdd ac yn cael ei fabwysiadu gan gwpl sy’n byw yn Awstralia. Mae’r ffilm yn dilyn taith Saroo i Awstralia, ymgartrefu mewn teulu a diwylliant newydd.  Mae rhieni mabwysiadol Saroo yn mabwysiadu plentyn arall y mae trawma wedi dylanwadu’n sylweddol ar ei ymddygiad ac mae’r ffilm yn edrych ar sut y mae hyn yn effeithio ar ddynameg y teulu bellach. Yn ystod ei ugeiniau mae Saroo yn dechrau ceisio dod o hyd i’w fam fiolegol ac yn y pen draw mae’n dod o hyd i’w dref frodorol. Mae’r ffilm yn arddangos colled, galar, trawma, ymddygiad, teulu, cariad, cymod a’r angen sylfaenol sydd gan berson i ddeall hanes ei fywyd.  
 • Superkids: Breaking away from care - Channel 4 

  Mae Lemn Sissay MBE, awdur, bardd a darlledwr wedi cynhyrchu rhaglen unigryw gyda Channel 4, SuperKids: Breaking away from care.  Treuliodd Lemn Sissay ei blentyndod a'i arddegau mewn gofal maeth a chartrefi gofal ac mae bellach yn eiriolwr i bobl sy'n siarad am eu profiadau o ofal.Yn ystod y rhaglen.

  Mae Lemn Sissay yn gweithio gyda phobl ifanc yng ngofal Cyngor Coventry i archwilio a mynegi eu profiadau o fod mewn gofal trwy berfformiad. Mae'r rhaglen yn nodi'n glir angen cynhenid pob person ifanc mewn gofal am gariad, teulu a sefydlogrwydd ac mae hefyd yn amlygu pwysigrwydd gwrando ar y profiadau hyn a dysgu ohonynt wrth wneud penderfyniadau parhaus ac yn y dyfodol.

  Gallwch ddod o hyd i'r rhaglen ar Channel 4: Superkids: Breaking Away from Care.

 • Fi, fy mrawd a'n peli – BBC iPlayer 

  O'n bywyd bob dydd yn gweithio gyda phobl sy'n ceisio cael teulu, gwyddom fod iechyd atgenhedlol gwrywaidd yr un mor bwysig ag un menywod ac mae'n chwarae rhan hanfodol o ran ffrwythlondeb.

  Yn anffodus, yn niwylliant y Deyrnas Gyfunol mae ffrwythlondeb dynion yn dal i gael ei anwybyddu neu ei ystyried yn bwnc tabŵ. Er mwyn mynd i'r afael â hyn, mae seren Love Island, Chris Hughes a'i frawd Ben wedi ymuno â'r BBC i greu rhaglen ddogfen sy'n amlygu pwysigrwydd archwilio a deall iechyd a ffrwythlondeb atgenhedlol gwrywaidd.

  Eu gobaith yw y bydd y rhaglen ddogfen yn annog pobl i siarad yn fwy agored am y pynciau hyn gydag eraill, hyrwyddo dysgu am iechyd atgenhedlol gwrywaidd ac annog dynion i geisio cymorth yn gynharach nag y gallent fod wedi'i wneud fel arall: Fi, fy mrawd a'n peli

 

Blogiau a Flogiau / Eiriolwyr a Dylanwadwyr i Oedolion

 • Unlikely Dad - Tom Cox

  Mae Tom yn dad mabwysiedig i Kai. Mae’n cynnwys ffotograffau hyfryd, llawer o sylwadau am fabwysiadu, bywyd dad o ddydd i ddydd yn ogystal â rhai postiadau ar y cyd: The Unlikely Dad. Cafodd hefyd ei gyfweld gan Alison Perry, Podlediad Not Another Mummy, Cyfres 4 ar 10 Medi 2019. Ar gael ar yr app podlediad.

   

 • Daddy and Dad - Jamie and Tom
  Mae Daddy and Dad yn flog gan Jamie a Tom sy’n dadi a dad i Lyall a Richard. Mae Jamie a Tom wedi blogio drwy eu proses fabwysiadu a nawr maen nhw’n trafod eu bywydau fel tadau bob dydd. Ceir hefyd adran benodol o’r wefan sydd ar gyfer straeon rhieni o’r gymuned Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol: Daddy and Dad

 • Aimee Vlogs - Aimee

  Mae Aimee yn fam fabwysiadol sy'n trafod ei phrofiadau maethu a mabwysiadu dau blentyn yn system y DU. Mae hi'n sôn am y broses fabwysiadu, cysylltu â'r rhieni biolegol a'r diwrnod dathlu a bywyd mam yn gyffredinol.

   

 • You, Me and Lots and Lots of Love - Leon Wenham

  Mae Leon Wenham yn dad mabwysiadol du, hoyw ac yn eiriolwr mabwysiadu. Mae wedi sefydlu grŵp ar-lein ar gyfer tadau sengl, du, hoyw ac yn 2020 ysgrifennodd ei lyfr plant cyntaf, ‘Lots and Lots of Love’. Mae hefyd wedi recordio pennod podlediad gyda Black Boy Joy lle mae'n rhannu'n fanylach ei brofiadau o fabwysiadu a bod yn rhiant. 

   

   

 

Gwefannau Defnyddiol i Oedoli

 •  Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru
  Hyrwyddo a chefnogi arfer mabwysiadu gorau trwy Gymru. 
 • Cymdeithas Mabwysiadu a Maethu Prydain
  Sefydliad cenedlaethol yn cynnig gwybodaeth a hyfforddiant. 

 • Adoption UK

  Mae Adoption UK yn elusen sy'n darparu cymorth, cymuned ac eiriolaeth i bawb sy'n magu plant neu'n cefnogi plant nad ydynt yn gallu byw gyda'u rhieni biolegol. Mae hefyd yn rhedeg llinell gymorth y gall darpar fabwysiadwyr ei defnyddio o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10am-2.30pm, ac mae ganddynt wybodaeth y gallant ei hanfon ar gais drwy e-bost. 

   

 • Wedi Mabwysiadu

  Cymorth ar gyfer pobl sydd wedi eu mabwysiadu a’u teuluoedd.

   

 •  Cymdeithas Teuluoedd Newydd

  New Family Social yw’r unig elusen mabwysiadu a maethu ar gyfer pobl LHDT+ yn y DU. Maent yn cefnogi teuluoedd mabwysiadol a maethu sy’n LHDT+ drwy gynnig adnoddau a chyngor.

  Fel asiantaeth aelod o New Family Social mae ein mabwysiadwyr yn cael eu cefnogi gan ein tîm ond hefyd gallant gael gafael ar adnoddu ac arbenigedd New Family Social.

   


   

 •  Llywodraeth y DU

  Mae adran bwrpasol ar wefan Llywodraeth y DU sy’n cyfeirio’n arbennig at fabwysiadu. Mae’n ymdrin â themâu megis mabwysiadu domestig a thramor, mabwysiadu gan lys rieni a gwybodaeth am yr elfennau cyfreithiol a’r broses asesu.

 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

  Mae gan bob awdurdod lleol yng Nghymru Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGiD). Mae GGiD yn cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth ddiduedd am ddim i deuluoedd a gofalwyr am wasanaethau lleol ac amrywiaeth o bynciau teuluol.

  Gallant gynnig gwybodaeth a chymorth fel:

  • Gofal plant, gan gynnwys y Cynnig Gofal Plant 30 awr i Gymru
  • Gweithgareddau, gwasanaethau hamdden a grwpiau i blant a phobl ifanc
  • Grwpiau a gwasanaethau i rieni newydd
  • Gwasanaethau cymorth i deuluoedd
  • Cefnogaeth i blant ag anableddau neu anghenion ychwanegol 
  • Cylchlythyron a bwletinau gwybodaeth rheolaidd
  • Gwybodaeth iechyd a lles

   

  • Atgyfeiriadau at wybodaeth ddefnyddiol a Rhaglenni Llywodraeth Cymru

  Mae GGiD hefyd yn trefnu a rhedeg digwyddiadau a sesiynau am ddim gyda rhieni mewn ysgolion ac yn y gymuned, ac yn cynnig rhaglenni gweithgareddau gwyliau.

  Mae’r manylion cyswllt ar gyfer GGiD eich awdurdod lleol chi ar gael drwy ddewis eich ardal chi o Gymru ar y wefan: Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

  Ein Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yw:

   Gwybodaeth am y Cynnig Gofal Plant i Gymru ar gyfer pob un o’n hawdurdodau lleol:

   

   

 • Llywodraeth Cymru

  Mae gan Lywodraeth Cymru adran o'u gwefan sy'n benodol ar gyfer cyngor ar rianta: Rhianta. Rhowch amser iddo. Mae'r safle yn darparu adnoddau, cyfryngau ac astudiaethau achos i gynorthwyo rhieni i 'annog ymddygiad cadarnhaol, magu hyder eich plentyn a chefnogi ei ddatblygiad'. 

   

 •  
 •  
 •  

 Gwybodaeth i oedolion sy'n ddall neu'n rhannol ddall

 •  Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

  Mae gennym brofiad o asesu cyplau sy'n ddall ac yn rhannol ddall ac yn gallu cynnig cyngor a chymorth ar y ffôn neu drwy e-bost. Mae rhai o'n mabwysiadwyr a'n darpar fabwysiadwyr wedi argymell y wybodaeth a chysylltiadau a ganlyn i bobl sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am rianta fel rhywun sy'n ddall neu'n rhannol ddall neu sy'n gofalu am blentyn dall neu rannol ddall.

  Os dewch o hyd i ragor o wybodaeth am y pwnc hwn a allai fod yn ddefnyddiol i'n rhieni, anfonwch hi atom os gwelwch yn dda. Rydym bob amser yn ceisio ehangu ein hadnoddau ac wrth ein boddau’n cael argymhelliad da.

 • RNIB Cymru

  RNIB Cymru (Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall, Cymru) yw sefydliad colli golwg mwyaf Cymru. Mae’r RNIB yn darparu ystod eang o wasanaethau a chymorth i bobl ddall a rhannol ddall yn ogystal ag ymgyrchu dros welliannau i wasanaethau ac atal colledion golwg y gellir eu hosgoi. Gall RNIB Cymru roi cyngor a chymorth ar ofalu am blentyn fel rhiant sydd wedi colli eich golwg, yn ogystal â'ch cysylltu â grwpiau cymorth a digwyddiadau lleol i deuluoedd yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw. 
  Dyma fanylion cyswllt yr RNIB: 

  RNIB Cymru, Jones Court, Stryd Womanby, Cardiff, CF10 1BR


  Mae gan yr RNIB grŵp aelodau o'r enw RNIB Connect y gallwch ymuno am ddim: RNIB Connect.

  Ar gyfer gwasanaethau lleol gallwch ddefnyddio Cyfeiriadur Sightline RNIB sy'n gyfeiriadur o sefydliadau i bobl sydd wedi colli eu golwg: RNIB Sightline Directory.

  Yn ôl ein mabwysiadwyr, os cysylltwch yn uniongyrchol â'r RNIB, cewch gymorth a chyngor penodol ar eich cyfer chi a gallant anfon copïau gwybodaeth ar ffurf sain pan fo angen. 

 • Blind Mums Connect 

  Mae Blind Mums Connect yn grŵp sydd wedi'i sefydlu gan famau a thadau sydd â nam ar eu golwg, o bob cwr o'r DU. I gael gwybod mwy gallwch ymweld â: Blind Mums Connect neu gysylltu â nhw ar y cyfryngau cymdeithasol: @blindmums. Cafodd y grŵp hwn ei argymell gan yr RNIB i un o'n mabwysiadwyr.

  Mae Blind Mums Connect wedi cydweithio â’r RNIB i greu fideo o'r enw ‘What is being a blind mum really like?’ Mae'r fideo hwn yn archwilio profiadau tair mam, Madleen, Hetal a Rachel sy'n famau dall. Gallwch ddod o hyd i’r fideo yma: What is being a blind mum really like?

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gwybodaeth i oedolion â ffydd / crefydd

Llyfrau i Blant

 • The Teazlers’ Baby Bunny – Susan Bagnall

  Mae ‘Teazlers’ Baby Bunny’ yn adrodd hanes y paratoi a’r cyfnod sy’n arwain at 'Baby Bunny’ yn cyrraedd teulu Teazler. Nod y llyfr yw cyfarwyddo plant â syniad mabwysiadu. Daw’r llyfr â chanllaw defnyddiol i rieni, sy’n egluro sut mae defnyddio’r llyfr i agor sgwrs am fabwysiadu. Mae’r llyfr ar gyfer plant dwy oed a hŷn.

 • The Most Precious Present in the World - Becky Edwards

  Yn ‘The Most Precious Present in the World’, mae Mia, merch wedi ei mabwysiadu, ar goll ac yn drist oherwydd nad ydy hi'n edrych fel ei mam na'i thad. Gydol y llyfr, mae mam Mia'n egluro wrthi fod ei mam a’i thad biolegol wedi rhoi rhoddion iddi sy'n gwneud iddi edrych fel nhw, a’u bod wedi rhoi anrheg orau'r byd i'r rhieni mabwysiedig, sef hi. Mae’r llyfr hwn yn wych i’w ddarllen gyda phlant a chychwyn trafodaethau ynghylch hunaniaeth. Gall hefyd helpu plant i deimlo sicrwydd y cânt siarad am stori eu bywyd, bod cariad atynt a diogelwch iddynt yn eu teulu newydd.  

 • A Safe Place for Rufus - Jill Seeney

  Mae Rufus y gath yn symud at deulu newydd ac mae’n dysgu sut mae goresgyn ei ofnau a dysgu bod ei gartref newydd yn ddiogel a pharhaol a bod ei deulu newydd yn ei garu. Mae’r llyfr hwn yn helpu i sicrhau plant ei bod yn iawn iddynt gael newid yn anodd ac mae’n eu helpu i ddarganfod y gallan nhw, fel Rufus, ganfod ffyrdd o gael gwared ar eu hofnau a theimlo’n ddiogel. Daw’r llyfr â chanllaw defnyddiol i rieni, sy’n egluro sut mae defnyddio’r llyfr i agor sgwrs am fabwysiadu a theimlo’n ddiogel. Mae’r llyfr ar gyfer plant tair oed a hŷn.

 • Nutmeg Gets Adopted – Judith Foxon

  Hanes Nutmeg, gwiwer fechan a’i theulu, ydy Nutmeg Gets Adopted. Dydy teulu geni Nutmeg ddim yn gallu gofalu amdano fe a’i frodyr a chwiorydd, felly mae’n rhaid i Beth y mochyn daear ddod o hyd i deulu newydd iddyn nhw; yn gyntaf, teulu maeth ac wedyn teulu am byth. Mae’r llyfr yn adnodd gwych i gychwyn siarad â phlant am eu stori bywyd. Rhydd y llyfr hwn gyfle i’r plentyn holi pam y bu rhaid iddo adael ei gartref a gofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddo ynghylch pam y digwyddodd hyn a helpu iddo drafod ei deimladau am ei fabwysiadu. Daw’r llyfr gyda chanllaw, sy’n egluro sut mae defnyddio’r llyfr i agor sgwrs am fabwysiadu. Mae’r llyfr yn ddelfrydol ar gyfer plant sy’n aros am deulu mabwysiedig, neu sydd newydd gael eu lleoli. Mae’r llyfr yn rhan o gyfres o lyfrau sydd wedi helpu plant wedi eu mabwysiadu i ddeall gwahanol destunau a allai effeithio arnynt.

 • Chester and Daisy Move On - Angela Lidster

  Mae Chester a Daisy yn byw gyda’u teulu o eirth geni, ond pan fo pethau’n dechrau mynd o chwith, mae’n rhaid iddynt symud i fyw gyda theulu newydd. Mae’r stori’n egluro i blant na all rhieni geni edrych ar ôl eu heirth bach weithiau a dyna pam y cânt eu rhoi gyda theulu newydd. Mae’r llyfr yn ddefnyddiol i helpu i egluro wrth blant eu taith tua byw gyda’u teulu newydd. Mae’r llyfr yn trafod meddyliau a theimladau ac yn edrych ar gysylltiad blwch llythyrau. 

 • And Tango Makes Three – Justin Richardson a Peter Parnell

  Mae ‘And Tango Makes Three’ yn trafod rhieni un rhyw a mabwysiadu. Mae Roy a Silo, dau bengwin gwryw, yn gweld yr holl bengwiniaid heterorywiol yn cael babis ac maen nhw hefyd eisiau cychwyn eu teulu eu hunain. Daw’r ceidwad ag wy iddyn nhw, iddynt gael eu babi eu hunain.

 • The Family Faries - Rosemary Lucas

  Mae’r Family Fairies yn llyfr odlau i blant a ysgrifennwyd gan un o’n mabwysiadwyr, Rosemary Lucas. Mae’r llyfr yn seiliedig ar siwrne mabwysiadu Rosemary ac yn adrodd hanes mam a dad sydd eisiau cael teulu ac sy’n gofyn am help dau ‘dylwyth teg teuluoedd’ sef dau weithiwr cymdeithasol.  

  Mae llyfr cyntaf Rosemary yn un o’r straeon y mae hi wedi ei chreu ar gyfer ei phlant mabwysiadol ei hun i esbonio sut cafodd eu teulu ei ffurfio.  Mae’r llyfr yn esbonio’r broses fabwysiadu mewn ffordd hwyliog a hygyrch gyda darluniadau lliwgar.

  Mae Rosemary yn gobeithio y bydd y llyfr hwn yn un o gyfres o lyfrau a fydd yn helpu plant ac oedolion i ddeall mabwysiadu mewn ffordd gliriach ac yn ennyn diddordeb ehangach mewn mabwysiadu fel llwybr i ddechrau neu ymestyn teulu.  

  Mae The Family Fairies wedi’i gyhoeddi gan yr awdur ac mae ar gael ar-lein. 

   

 • Y Boced Wag - Eurgain Haf
  Y Boced Wag gan Eurgain Haf yw’r llyfr gwreiddiol Cymraeg cyntaf i blant am fabwysiadu.  
  Ysbrydolwyd Eurgain, sy’n fam sydd wedi mabwysiadu ei hun, i greu’r stori ar ôl i’w mab ddod adref o’r ysgol feithrin gyda llun o gangarŵ oedd yn edrych yn drist.  Gofynnodd iddo pam ei fod e’n credu bod y cangarŵ yn drist.  Atebodd, “oherwydd bod ei god e’n wag.”  Dywedodd Eurgain wrtho y bydden nhw’n dod o hyd i ffordd o roi gwên ar ei wyneb, a gyda’i gilydd fe lunion nhw’r stori.  
  Mae Y Boced Wag (The Empty Pouch) yn dilyn stori Cadi’r Cangarŵ wrth iddi fynd i chwilio am hapusrwydd, a llenwi ei chod neu boced.   Mae Cadi’n mynd ar antur fawr ac yn cyfarfod â llawer o anifeiliaid eraill ar hyd y ffordd sydd am ei helpu.  Mae’n syrthio i gysgu o dan goeden, dim ond i ddeffro y bore wedyn i ddarganfod bod cangarŵ o fabi wedi dringo i mewn i’w phoced am gysgod a chynhesrwydd, ac mae ei dymuniad wedi’i wireddu. 
  Mae Eurgain yn defnyddio’r stori i esbonio i’w mab beth yw ystyr mabwysiadu, ac i egluro’r bwlch y mae e wedi’i lenwi yn eu teulu, a’r hapusrwydd y mae e wedi ei greu ynddyn nhw.   Mae’n gobeithio y bydd cyhoeddi’r stori yn fodd o esbonio hunaniaeth fabwysiadol mewn ffordd syml i blant.  

  Cyhoeddir Y Boced Wag gan Y Lolfa ac mae ar gael mewn siopau llyfrau Cymraeg ac ar-lein. 

 • The Blanket Bears – Samuel Langley-Swain
  Mae The Blanket Bears yn dilyn hanes dwy arth fach y mae arnyn nhw angen teulu am byth. Mae’r stori yn dilyn eu taith o adael eu cartref gwreiddiol gyda’r gweithiwr cymdeithasol i fyw mewn gofal maeth ac, yn y diwedd, gwrdd â’u teulu am byth a symud i fyw gyda nhw. Mae’r stori yn archwilio’r perthnasoedd sydd rhwng yr eirth a’r holl bobl hyn ynghyd ag archwilio emosiynau tuag at newid. Mae hwn yn llyfr hyfryd, a ddefnyddir yn aml i baratoi plant cyn iddyn nhw cwrdd â’u teulu mabwysiadol. Mae hefyd yn ffordd wych o siarad am stori bywyd â phlant a’u galluogi i ofyn cwestiynau am eu stori bywyd gan gynnwys cyfnod gyda rhieni maeth. 
 • The Day of Your Arrival – Dolores Brown a Reza Dalvand 
  Mae The Day of Your Arrival yn llyfr gyda darluniau hyfryd sy'n esbonio wrth blant am y broses yr aeth eu rhieni mabwysiadol drwyddi a’r gwaith paratoi a wnaed ganddynt cyn cwrdd â nhw. Mae'n atgoffa teuluoedd eu bod wedi cael profiadau bywyd gwahanol cyn dod yn deuluoedd am byth ac mae’n rhoi sicrwydd i’r plentyn ei fod yn ddiogel ac yn cael ei garu.
 •  The Kites Tale – Molly Ashton

  Yn ei llyfr plant newydd, The Kites Tale, mae’r awdur Molly Ashton yn archwilio mabwysiadu o safbwynt plentyn biolegol. Mae'r stori'n dilyn stori dau blentyn, Archie sy'n hiraethu am gael chwaer, a Posy sydd angen cartref am byth. Mae'r stori'n egluro i blant rolau gweithwyr cymdeithasol, gofalwyr maeth a phaneli mabwysiadu a rhai o'r materion anoddach sydd ynghlwm â mabwysiadu megis ymddygiad heriol a chyswllt â'r teulu biolegol. Mae'r stori'n dangos realiti gonest mabwysiadu yn ei holl gymhlethdodau, yn enwedig i blant sydd eisoes yn byw yng nghartref y teulu.  

   

 • Collecting the Diamonds - Sian Booth a Siobian Rhodes

  Mae Collecting the Diamonds yn llyfr hyfryd, a grëwyd gan ddwy chwaer a fabwysiadwyd, Sian a Siobian. Mae'r stori'n dilyn Nua a'i rhieni mabwysiadol, Toni a Jordan wrth iddynt ddod ar draws rhai o'r heriau nodweddiadol sy'n gysylltiedig â phlant sydd wedi profi trawma.

  Mae'r llyfr yn annog plant a'u gofalwyr i groesawu'r cysyniad o gofio adegau arbennig.  Mae'r 'diemwntau' hyn yn adegau arbennig y maent wedi'u rhannu gyda'i gilydd fel teulu, y gallant gofio amdanynt i annog eu hunain drwy unrhyw heriau newydd y gallant eu hwynebu. 

  Mae fersiwn wedi'i hanimeiddio o'r llyfr ar gael ar YouTube: Collecting the Diamonds

 • Meesha Makes Friend - Tom Percival 
  Mae Meesha Makes Friends yn llyfr hyfryd, annwyl a llawn darluniau sy'n dilyn stori Meesha, plentyn creadigol sy'n ei chael hi'n anodd gwneud ffrindiau. Mae'r llyfr yn berffaith ar gyfer helpu plant gyda sefyllfaoedd cymdeithasol a datblygu perthnasau cadarnhaol ag eraill. 

 

Gwylio Ffilmiau a Chyfresi i Blant

 • Goodnight Mr Tom
  Ar sail y llyfr arobryn o 1981 gan Michelle Magorian, wedi ei osod yn ystod yr Ail Ryfel Byd, hanes Willie Beech a Tom Oakley yn dod i arfer gyda byw ynghyd ydy ‘Goodnight Mr Tom’. Caiff Willie ei anfon o Lundain yn ystod y Blitz. Mae’r stori’n amlygu’r addasiadau sy’n rhaid i oedolion a phlant eu gwneud wrth fyw ynghyd, a’r cysylltiadau a all ffurfio. Yn ystod y ffilm, cofia Willie ei amser gyda’i fam ac mae’r ffilm yn trafod ei brofiadau plentyndod, yn cynnwys gwahanu ac esgeulustod, yn ogystal â phrofiad Tom o gael plentyn newydd yn ei fywyd.
  Gellir defnyddio’r ffilm i gychwyn sgwrs am fabwysiadu, teuluoedd biolegol, trawma, esgeulustod, gwahanu, hunaniaeth, profiadau bywyd cynnar a sgwrs am fywyd teulu gyda’i gilydd.  
 •  Inside Out - Pixar
  Pan gafodd Riley ei symud oddi ar ei bywyd yn y Gorllewin canol ac i San Francisco oherwydd swydd newydd ei thad, mae teimladau Riley: Hwyl, Ofn, Dicter, Diflastod a Thristwch, yn cael eu drysu. Mae teimladau Riley yn byw yn ‘Y Pencadlys’ (ym meddwl Riley). Er bod Hwyl, prif deimlad Riley yn ceisio cadw pethau’n gadarnhaol, mae’r teimladau eraill yn dadlau sut i lywio orau yn ei hamgylchedd newydd. Mae’r ffilm hefyd yn edrych ar yr oedolion o’i chwmpas a sut y mae eu teimladau yn arwain eu hymddygiad a’i gweithrediadau. Dyma ffilm wych i annog trafodaeth o amgylch teimladau a newid.

 •  Mathilda

  Mathilda yw stori merch sy’n dioddef esgeulustod emosiynol a chorfforol ynghyd â cham-drin geiriol gan ei theulu biolegol. Mae Mathilda yn cwrdd â chymeriadau drwy gydol y stori sy’n ei helpu i ddeall y byd o’i chwmpas. Mae’r stori hefyd yn trafod Miss Honey, athrawes Mathilda a’i pherthynas â’i modryb ar ôl iddi golli ei thad. Gall y ffilm hon annog trafodaethau am rhai o’r rhesymau pam y mae plant yn cael eu rhoi i’w mabwysiadu, eu profiadau negyddol yn gynnar yn eu bywyd a sut y mae’n bosibl i dy orffennol beidio ag effeithio ar dy ddyfodol.

 • The Story of Tracy Beaker – BBC iPlayer 

  Mae cyfres lawn 'The Story of Tracy Beaker' nawr ar gael i'w ffrydio ar BBC iPlayer. Mae'r gyfres yn archwilio bywyd grŵp o blant sy'n aros am deuluoedd am byth a theuluoedd maeth. Mae'r gyfres ddilynol, 'Tracy Beaker Returns', hefyd ar gael. Yn y gyfres hon, daeth Tracy yn weithiwr gofal cynorthwyol yn y cartref lle magwyd hi. 

  Mae'r rhan fwyaf o blant bellach yn mynd i ofal maeth yn lle cartrefi preswyl; fodd bynnag, mae'r rhaglen yn archwilio realiti profiadau plant wrth ddod i ddeall eu profiadau bywyd cynnar ac ymdopi â bywyd mewn gofal. Yn aml mae’r gyfres yn egluro emosiynau cymhleth plant mewn gofal a’r ymddygiad sy’n deillio o hynny a’r ysfa am berthyn a theulu. 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •